česko-anglicko překlad pro "použitelnost"

CS

"použitelnost" anglický překlad

CS

použitelnost {ženský rod}

volume_up
volume_up
availability {podstatné jméno}
Máme i společný evropský zájem, tím myslím bezpečnost dodávek energie a použitelnost kavkazského koridoru na alternativní dodávky ropy a plynu.
There is also our common European interest, and I mean here energy security and the availability of a Caucasian corridor for alternative transit of oil and gas.
použitelnost
volume_up
applicability {podstatné jméno}
Toto stanovisko tvoří několik návrhů, jež mají doplnit zprávu paní Ramosové a podpořit její účinnost a použitelnost.
This opinion consisted of a small number of suggestions aiming to complement Mrs Ramos's report and enhance its effectiveness and applicability.
Všeobecně v této souvislosti vítám zavedení specifických podmínek, které budou upravovat použitelnost výjimky.
All in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
použitelnost
volume_up
usability {podstatné jméno}
To zahrnuje použitelnost a pochopení, ale také třeba pocity síly – právě proto máme rádi takové nože, jaké jsem ukazoval.
And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability, understanding -- but also the feel and heft.
použitelnost
volume_up
useability {podstatné jméno}
použitelnost
volume_up
practicableness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "použitelnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalší věc je jeho použitelnost pro navigaci. ~~~ Může vás provádět městem.
Another thing it's good for is navigation -- it can guide you around in a city.
CzechMedaile a žetony podobné euromincím: použitelnost na nezúčastněné státy (
Medals and tokens similar to euro coins: application to non-participating Member States (
CzechJeden z důvodů proč se vám něco líbí je použitelnost.
So one reason why you might like something is its utility.
CzechTakže technologie tady není ta úplně nejúžasnější věc, snad jen její nově objevená použitelnost.
So, the technology, you know, isn't the most exciting thing here right now, other than probably its newfound accessibility.
CzechMusíme posoudit situaci, stávající platné bezpečnostní normy a jejich použitelnost s ohledem na současné potřeby.
We must assess the situation, the security standards currently in force and their suitability as regards current needs.
CzechVšeobecně v této souvislosti vítám zavedení specifických podmínek, které budou upravovat použitelnost výjimky.
All in all, I welcome the introduction, in that connection, of specific conditions governing the applicability of the derogation.
CzechTo zahrnuje použitelnost a pochopení, ale také třeba pocity síly – právě proto máme rádi takové nože, jaké jsem ukazoval.
And behavioral design is all about feeling in control, which includes usability, understanding -- but also the feel and heft.
CzechJelikož použitelnost stávajícího systému končí dnem 31. prosince letošního roku, Komise již v květnu 2010 předložila nový návrh.
As the current scheme expires on 31 December of this year, the Commission already presented a new proposal back in May 2010.
CzechToto stanovisko tvoří několik návrhů, jež mají doplnit zprávu paní Ramosové a podpořit její účinnost a použitelnost.
This opinion consisted of a small number of suggestions aiming to complement Mrs Ramos's report and enhance its effectiveness and applicability.
CzechAby nedošlo k přerušení obchodu, je proto žádoucí prodloužit použitelnost nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 do 31. prosince 2015.
In order not to disrupt trade, it is therefore desirable to extend the application of Council Regulation (EC) No 1215/2009 to 31 December 2015.
CzechMáme i společný evropský zájem, tím myslím bezpečnost dodávek energie a použitelnost kavkazského koridoru na alternativní dodávky ropy a plynu.
There is also our common European interest, and I mean here energy security and the availability of a Caucasian corridor for alternative transit of oil and gas.
CzechNěkteré pozměňovací návrhy předložené výborem ECON požadují od roku 2010 jednotnost v některých oblastech, včetně daní, a účinně omezují použitelnost vnitrostátního práva.
Certain amendments proposed by the ECON committee have called for uniformity in certain areas by 2010, including tax, effectively restricting the application of national law.