česko-anglicko překlad pro "použitelný"

CS

"použitelný" anglický překlad

volume_up
použitelný {příd. jm. m.}
CS

použitelný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Eurosystém je tak odhodlán podporovat hotovost jako všeobecně dostupný, snadno použitelný, spolehlivý a efektivní platební prostředek pro malé platby.
Therefore, the Eurosystem is committed to supporting cash as a generally available, easy-to-use, reliable and efficient means of payment for retail transactions.
Vítám, že tento předpis bude použitelný na všechny členské státy EU.
I welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.
The system must be applicable in practice.
The Lisbon process is applicable.
Žádný z přístupů k tomuto problému není ale obzvlášť použitelný a v každém případě prostě neřešíme problémy Romů.
None of the approaches to this problem are particularly serviceable and, in any case, we are simply not solving the Roma's problems.
použitelný (také: proveditelný, vykonavatelný)
použitelný (také: použivatelné, upotřebitelný)
volume_up
usable {příd. jm.}
Jak už zdůraznili mnozí kolegové a zpravodajové, snažili jsme se tento postup učinit maximálně použitelný, nezatížený, transparentní a účinný.
As many fellow Members and the rapporteurs have emphasised, we aimed to make the procedure as usable, burden-free, transparent and effective as possible.
použitelný

Příklady použití pro "použitelný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVítám, že tento předpis bude použitelný na všechny členské státy EU.
I welcome the fact that the regulation will be applicable to all EU Member States.
CzechDámy a pánové, nedávno jsem se zúčastnil sympozia, které se zabývalo otázkou, zda je balíček Erika ještě použitelný.
Ladies and gentlemen, I was recently at a symposium looking at whether the Erika was still possible.
CzechProgram Malování nyní obsahuje snadno použitelný pás karet, který poskytuje přístup ke všem nejčastěji používaným skvělým funkcím.
Paint now comes with an easy-to-use ribbon for all the cool features that you use the most.
CzechMyslím, že je to dobrý, použitelný kompromis.
I think that this is a good, workable compromise.
CzechSystém musí být použitelný v praxi.
CzechDámy a pánové, smlouva z Nice je mrtvým historickým dokumentem, který není použitelný pro politický život.
Ladies and gentlemen, the Treaty of Nice is dead. It is a document belonging to history that is not applicable to today's political life.
CzechŽádný z přístupů k tomuto problému není ale obzvlášť použitelný a v každém případě prostě neřešíme problémy Romů.
None of the approaches to this problem are particularly serviceable and, in any case, we are simply not solving the Roma's problems.
Czech(DE) Paní místopředsedkyně, papír je mnohostranně použitelný, je však stále více jasné, že ztrácí svou informativní hodnotu.
(DE) Madam Vice-President, paper may be versatile, but it is becoming increasingly clear that it is no longer very informative.
CzechLisabonský proces je použitelný.
CzechTento rámec musí být obecně použitelný; musí zajistit, aby všemi smluvními stranami byli závazní účastníci, a musí být účinný.
This framework must be generally applicable; it must ensure that all parties are committed participants, and it must be effective.
CzechDoufáme, že s větším počtem kontrol budeme schopni zmenšit objem elektronického odpadu, který je nepravdivě deklarován jako "opětovně použitelný".
With more inspections, we hope to limit the volume of electronic waste that is falsely declared as 'reusable'.
CzechJe důležité, aby iniciativa evropských občanů byla opravdu nadnárodním nástrojem, který bude občansky přívětivý a snadno použitelný.
It is important that the European Citizens' Initiative be a truly supranational instrument which will be citizen-friendly and easy to use.
CzechSoudní dvůr rozhodl, že švédský systém kolektivního vyjednávání není použitelný a že taková pravidla mohou být stanovena pouze zákonem.
The Court rules that the Swedish system of collective bargaining was not applicable and that such rules could only be imposed by the law.
CzechNechceme tedy jednorázový právní předpis pro region Abruzzo, ale právní předpis použitelný pro jakýkoliv region nacházející se v této situaci.
So then, we do not want an ad hoc law for the Abruzzo region, but a law applicable to any region that may find itself in this position.
CzechMechanismus pro urovnávání sporů použitelný na spory v rámci obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi ES a Jordánskem (
Dispute settlement mechanism under the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EC and Jordan (
CzechProces obnovení obsahuje též dvě rozšířené metody obnovení, které lze použít v případě, že systém Windows je vážně poškozen nebo není použitelný z jiného důvodu.
Recovery also contains two advanced recovery methods that you can use if Windows is badly damaged or otherwise unusable.
CzechJak už zdůraznili mnozí kolegové a zpravodajové, snažili jsme se tento postup učinit maximálně použitelný, nezatížený, transparentní a účinný.
As many fellow Members and the rapporteurs have emphasised, we aimed to make the procedure as usable, burden-free, transparent and effective as possible.
CzechEurosystém je tak odhodlán podporovat hotovost jako všeobecně dostupný, snadno použitelný, spolehlivý a efektivní platební prostředek pro malé platby.
Therefore, the Eurosystem is committed to supporting cash as a generally available, easy-to-use, reliable and efficient means of payment for retail transactions.
CzechI já připojuji své díky panu Stockmannovi k díkům svých kolegů za to, co myslím charakterizoval jako použitelný kompromis v zájmu 69 evropských letišť.
Madam President, I echo the thanks of my colleagues to Mr Stockman for what I think he described as a workable compromise in the interests of 69 European airports.
CzechJe otázka, zda jsou sankce legitimní jako nerozlišující nástroj použitelný v každé situaci.
It is questionable whether they are legitimate as an all-purpose, non-differentiating instrument and unclear when and how their effectiveness is in fact guaranteed.