CS

použitý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Jak vidíte, zbývající odposlechy byly jednoznačně použity k jiným účelům.
As you can see, the remaining wiretaps were clearly used for other purposes.
Prostředky budou použity k financování obnovení infrastruktury poškozené katastrofou.
This money will be used to finance the rehabilitation of infrastructure damaged by the disaster.
Informace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
The information collected during activation will not be used to contact you.
použitý (také: antikvární, obnošený)
použitý

Příklady použití pro "použitý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTaké víme, že technologie, zábava a design můžou být použity ke zmírnění trápení.
We also know that technology, entertainment and design can be used to relieve misery.
CzechInformace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
Зібрані під час активації відомості не буде використано для зв’язку з користувачем.
CzechJak hodláte zajistit, aby nebyly evropské finanční prostředky použity k tomuto účelu?
How do you intend to ensure that the European funding is not used for this purpose?
CzechPeníze z rozpočtu EU na to nemohou být použity - prostředky musí vzejít odjinud.
EU budget money cannot be used for that: it has to come from elsewhere.
CzechInformace shromážděné v průběhu aktivace nebudou použity ke kontaktování žádné osoby.
The information collected during activation will not be used to contact you.
CzechNicméně dva produkty ze seznamu B Přílohy II mohou být za určitých podmínek použity.
However, the two products on list B of Annex II may be used under certain conditions.
CzechPřímé nástroje musí být použity k potrestání projevů, které podněcují k nenávisti.
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
CzechCílem bude projednat prostředky, které mají být použity ke zvýšení porodnosti.
The aim will be to discuss the means to be used to increase birth rates.
CzechPevně věřím, že prostředky z těchto fondů musí být použity i na prevenci.
It is my belief that these funds must also be used in a preventative manner.
CzechMnoho lidí má podezření, že peníze členů jeho strany byly použity pro osobní zisk.
Many people suspect that money from his party's members have been used for personal gain.
CzechJak vidíte, zbývající odposlechy byly jednoznačně použity k jiným účelům.
As you can see, the remaining wiretaps were clearly used for other purposes.
CzechVýnosy, které tím budou vytvořeny, musí být použity ke snížení vnější nákladů.
The revenues thus generated must be used to reduce the external costs.
CzechPřipravovala ve Španělsku teroristické útoky, při nichž měly být použity výbušniny.
They were going to launch terrorist attacks in Spain using explosives.
CzechPan Lenarčič dlouze hovořil o tom, jaké nástroje by měly být použity.
I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
CzechNěkteré druhy přepisovatelných disků CD a DVD mohou být mnohokrát vymazány a opět použity.
Certain kinds of writeable CD and DVD discs can be erased and written to many times.
CzechVšechny dodatečné výnosy by mohly být použity k poskytování grantů na zateplování domů.
Any surplus revenue could be used to provide grants for insulating homes.
CzechPeníze, které z této dohody plynou, musí být použity v boji proti podvodům.
The money that results from this agreement must be put to use in the fight against fraud.
CzechZačněme tím, že peníze z programu POSEI budou v prvé řadě použity pro malé producenty.
For a start, the POSEI money must be used primarily for small producers.
CzechČasový plán a metody, které by byly použity, by sestavil Výbor pro služební postup.
The duration of this and the methods employed would be drawn up by the management committee.
CzechMůžete nám, pane komisaři, sdělit, zda byly použity, nebo zda se jejich použití zvažuje?
Could the Commissioner tell us whether it was used or whether this is being considered?