česko-anglicko překlad pro "použití"

CS

"použití" anglický překlad

volume_up
použití {stř mn. č.}
CS

použití {střední rod množné číslo}

volume_up
použití
S největší pravděpodobností dojde ke standardizaci a zákazu určitých druhů použití magnetů.
There will most probably be standardisation, and a ban on certain uses for magnets.
Inovace nejsou jen nové výrobní metody nebo nové způsoby použití například místních výrobků.
Innovation is not just new production methods or new uses, for example, of local products.
Konečně zakazuje veškeré použití methylbromidu, kromě specifických naléhavých případů.
Finally, it bans all uses of methyl bromide except in specific instances in order to deal with emergencies.
použití (také: užívání)

Příklady použití pro "použití" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechČlověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
CzechA to nemá vůbec nic společnéo s nebezpečím, které s sebou prináší jejich použití.
That, however, has nothing at all to do with the risks involved in their use.
CzechRovněž je třeba vyzdvihnout hledisko ochrany soukromí, které použití DNA vyžaduje.
It is also important to highlight the privacy aspect which the use of DNA demands.
CzechPokud dané zařízení nepodporuje použití PIN kódu, nebude karta Zabezpečení dostupná.
If the device doesn't support using a PIN, the Security tab will be unavailable.
CzechJe důležité spouštět software na ochranu proti spywaru při každém použití počítače.
It's important to run antispyware software whenever you're using your computer.
CzechKonec konců považuji použití práva veřejných zakázek za velmi diskutabilní nástroj.
Above all, I find the use of procurement law as an instrument to be questionable.
CzechVyhněte se použití symbolu @ před plně kvalifikovaným názvem domény v adrese URL.
Avoid using the @ symbol before the fully-qualified domain name in your URL.
CzechKonečně tedy musíme přiznat, že jeho skutečné použití je pro vojenské účely EU.
Finally it has to be admitted that its real use is for EU military purposes.
CzechSituace je tedy nebezpečná a odpověď za použití vojenských sil je proto vhodná.
The situation is therefore dangerous, so a military response is appropriate.
CzechTo vše se děje na Facebooku za použití tohoto systému, a lidé se tím vším chlubí.
This is all being done on Facebook, using the system, and it is being bragged about.
CzechPoužití hesla je obzvlášte duležité, pokud mají k vašemu pocítaci prístup -cont-.
Passwords are particularly important if you are in an environment where other -cont-.
CzechJe možné, že máte operační systém Windows, který zabraňuje použití domácí skupiny.
You might have a Windows operating system that restricts your homegroup use.
CzechOpětovné použití injekčních stříkaček to převyšuje a zabíjí 1,3 miliónu lidí ročně.
The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.
CzechNemyslíte si, že použití historického faktoru zachová tuto nespravedlnost?
Do you not think that using an historical factor would maintain these injustices?
Czech(Pokrocilé) - Pri použití tohoto profilu ponechte vždy konfiguraci síte beze zmeny
(Advanced) - Always leave the network configuration unchanged while using this profile
CzechJe-li použití PIN kódu aktuálně povoleno, nebude tlačítko Povolit PIN kód dostupné.
If the PIN is currently enabled, the Enable PIN button will be unavailable.
CzechNemyslíte si, že použití historického faktoru zachová tuto nespravedlnost?
Do you not think that using an historical factor will maintain these injustices...
CzechNemůžeme uvažovat o oné strategii bez použití nástrojů, které máme k dispozici.
We cannot consider that strategy without using the tools at our disposal.
CzechKomise je přesvědčena, že je důležité, aby se všechny strany zdržely použití síly.
The Commission believes it is important that all sides should refrain from using force.
CzechV následující tabulce je popsáno použití každého nástroje z panelu nástrojů.
The following tables describe how to use each of the tools on this toolbar.