česko-anglicko překlad pro "používat"

CS

"používat" anglický překlad

CS používat
volume_up
{sloveso}

používat (také: spotřebovat, upotřebit, užít, užívat)
Chcete-li používat malé ikony, zaškrtněte políčko Používat malé ikony.
To use small icons, select the Use small icons check box.
Pomocí rodičovské kontroly můžete určit, které programy mohou děti používat.
You can use Parental Controls to determine which specific programs your child can use.
V zájmu úspor nemusíme používat obchodní třídu, můžeme používat druhou třídu.
Instead of using business class tickets, we can use economy class in order to make savings.
Nové postupy se začnou používat na veškeré existující právní předpisy od prvního dne účinnosti.
The new procedures will begin to apply to all existing legislation from day one.
Členské státy budou používat jednotné a zjednodušené postupy.
Member States will apply uniform and simplified procedures.
Zavazuje je striktně používat kodaňská kritéria.
It obliges them rigorously to apply the Copenhagen criteria.
Všichni musí zachovávat zdrženlivost a používat mírové prostředky a pouze mírové prostředky.
All must exercise restraint and be committed to peaceful means and peaceful means only.
Podle zákona může být uplatňování základního lidského práva používat mateřský jazyk skutečně i trestným činem.
Indeed, the law makes it a possible criminal offence for someone to exercise the fundamental human right to use their mother tongue.
Zaprvé, že Evropský parlament má nové pravomoci, hmatatelné pravomoci; má právo rozhodovat a chce své pravomoci používat.
The first lesson is that the European Parliament has new powers, it has clear powers; it has a say and it wants to exercise those powers.
používat (také: použít, užívat, využít, zaměstnat)
Posouzení by měla zahrnovat všechny kategorie legislativního návrhu a používat jasné metodické postupy.
They should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
Evropská unie by neměla jako obecné pravidlo používat despocii.
The European Union should not, as a general rule, employ despotism.
Měly bychom jasněji stanovit metody práce, které by se na regionálních zasedáních měly používat.
We should specify more clearly the working methods to be employed during regional meetings.

Příklady použití pro "používat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVyzýváme Thajsko a Kambodžu, aby okamžitě tyto strašné zbraně přestaly používat.
We call on Thailand and Cambodia to stop using these terrible weapons immediately.
CzechTady najdete tipy, jak bezplatný účet SkyDrive používat na webu a na počítači.
Find tips for using your free SkyDrive account on the web and on your computer.
CzechTyto odhady se nicméně musí používat pro stanovení celkových přípustných odlovů.
Nevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
CzechLze je tedy používat stejně jako všechny ostatní mince a musí tak být i přijímány.
That means they can be used – and must be accepted – just like any other euro coin.
CzechKlidně můžete zavřít Ovládací panely a začít používat klávesnici s aplikacemi.
Feel free to close Control Panel and begin using the keyboard with your apps.
CzechPokud je vaše domácí síť bezdrátová, doporučujeme používat klíč zabezpečení sítě.
If your home network is wireless, we recommend using a network security key.
CzechJsou i další radikální příklady, kde se rýsuje schopnost používat kulturní nástroje.
And it's all about this question, in a very artistic and indirect kind of way.
CzechAvšak pouze 10 % technologií, které budeme používat v roce 2017, existuje již dnes.
But only 10% of the technology that we will be using in 2017 is in existence today.
CzechPomáhá podnikům používat právní předpisy EU, které přímo souvisejí s jejich činností.
It helps companies understand the EU laws directly related to their activities.
CzechKultura, náboženství a tradice se nesmí používat k ospravedlnění aktů násilí.
Culture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
CzechMěly bychom používat evropské peníze takovým způsobem a za takových okolností?
Should we be committing European money in this way, in these circumstances?
CzechPokud jste přihlášeni jako host (uživatel), dynamický motiv se nebude používat.
If you are logged on as a guest user, a dynamic theme will not be applied.
CzechNaším úkolem je přinutit výrobce, aby začali používat méně škodlivé materiály.
Our task is to compel manufacturers to move over to less harmful materials.
CzechMalé podniky, které nemají v úmyslu opouštět místní trhy, ji nemusí používat.
Small enterprises with no aspirations beyond their local markets need not take it up.
CzechKdyž je počítač uzamčený, nelze jej používat, dokud jej opět neodemknete zadáním hesla.
Once locked, your computer cannot be used until you unlock it with your password.
CzechÚdaje se nesmí používat k jinému účelu, než pro který jsou shromažďovány.
Data must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
CzechAplikace Windows Media Center obsahuje řadu doplňků, které v ní lze používat.
Windows Media Center includes a number of extras that can be used within Media Center.
CzechMusíme také důkladně zvážit otázku, k čemu se budou tyto údaje používat.
We also have to consider in detail the question of how this data is to be used.
CzechAntibiotika není třeba démonizovat, ale používat je u lidí i u zvířat s obezřetností.
Antibiotics must not be demonised, but used with caution in both people and animals.
CzechZaprvé metoda otevřené koordinace nefunguje, a je třeba ji přestat používat.
Firstly, the open coordination method is not working and must be abandoned.