česko-anglicko překlad pro "používající"

CS

"používající" anglický překlad

CS

používající {přídavné jméno}

volume_up
používající
volume_up
using {příd. jm.}
Hodnotíme nástroje používající kvantitativní analýzu na bázi modelu.
We are assessing the instruments using a model-based quantitative analysis.
Bylo nám řečeno, že musí existovat studie používající přesně stejnou metodiku.
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
Kdokoli používající tento počítač může využít jakoukoli tiskárnu k němu přímo připojenou i bez jejího sdílení.
Anyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
používající

Příklady použití pro "používající" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo nám řečeno, že musí existovat studie používající přesně stejnou metodiku.
We were told that there had to be a study using exactly the same methodology.
CzechHodnotíme nástroje používající kvantitativní analýzu na bázi modelu.
We are assessing the instruments using a model-based quantitative analysis.
CzechStandardní účet můžete vytvořit pro všechny osoby používající počítač.
You can create a standard account for each person who uses your PC.
CzechV odstavci 17 odsuzuje totalitní režimy používající cenzuru.
In paragraph 17, it condemns totalitarian regimes which use censorship.
CzechKdokoli používající tento počítač může využít jakoukoli tiskárnu k němu přímo připojenou i bez jejího sdílení.
Anyone using this computer can already use any printer attached to the computer.
CzechEvropané používající Twitter vyjadřují svůj souhlas s politikou Twitteru na ochranu osobních údajů.
When European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.
CzechJe to možnost spuštění systému Windows používající poslední správně fungující systémové nastavení.
It's a Windows startup option that uses the most recent system settings that worked correctly.
CzechAby mohly být tyto cíle splněny, je nezbytně nutné zakázat těžební technologie používající kyanid.
In order for these objectives to be met, a ban on the use of cyanide mining technologies is crucial.
CzechAvšak s respektem očekáváme, že země používající euro znovu získají důvěru ve společnou měnu.
However, we respectfully expect the countries using the euro to regain confidence in the common currency.
CzechDomácí síťové počítače používající různé verze Windows
Networking home computers running different versions of Windows
CzechWeby používající protokol SSL poskytují prohlížeči certifikáty zabezpečení, které slouží k potvrzení jejich identity.
Sites using SSL present security certificates to the browser to verify their identity.
CzechPokud vytváříte nastavení používající režim kódování Kvalitní VBR, nebudete k zadání přenosové rychlosti vyzváni.
If you are creating a quality-based VBR setting, you will not be prompted to type a bit rate.
CzechCestující používající evropské železnice budou mít nyní větší práva jak ve vnitrostátní, tak mezinárodní přepravě.
Passengers on European railways will now gain stronger rights, both domestically and internationally.
CzechUrčení způsobu tisku rámců (tato možnost je k dispozici pouze při tisku webové stránky používající rámce)
Specify how you want frames to print (this option is available only if you are printing a webpage that uses frames)
CzechSložka Veřejné neobsahuje žádné soubory, dokud do ní vy nebo ostatní uživatelé používající tento počítač soubory nepřidáte.
The Public folder contains no files until you or other people using your computer add files to it.
CzechUživatelé používající účet Guest nemohou instalovat software ani hardware, nemohou změnit nastavení ani vytvořit heslo.
People using the guest account can't install software or hardware, change settings, or create a password.
CzechV navigačním podokně v části Značky klepnutím na požadovanou značku zobrazte všechny obrázky a videa používající tuto značku.
In the Navigation pane, under Tags, click a tag to see all of the pictures and videos using that tag.
CzechLevé tlačítko myši se používá pro klepnutí, ale lidé používající levou ruku mohou nastavení tlačítek myši přepnout.
The left mouse button is used to click, but left-handed people can switch the mouse settings to reverse the buttons.
CzechAmsterodamský protokol poukazuje na potřebu vyvážit financování používající státní dotace a jeho dopady na hospodářskou soutěž.
The Amsterdam Protocol points to the need to balance financing with state aid and effects on competition.
CzechModel mezi těmito dvěma extrémy, který již byl schválen - model používající tři zóny - je dobrým modelem.
The model in between these two extremes that has already been agreed on - the one with the three zones - now, that is a good model.