česko-anglicko překlad pro "pouštět"

CS

"pouštět" anglický překlad

CS

pouštět {sloveso}

volume_up
pouštět (také: pustit)

Příklady použití pro "pouštět" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSouhlasíme, že s tak velkým břemenem by se do soupeření nikdo neměl pouštět.
We agree that nobody should compete while carrying around such a heavy burden.
CzechDomnívám se, že bychom se nyní neměli pouštět do žádného finančního soupeření.
I think it is right that we should not start with some sort of financial competition now.
CzechV mé zemi obvykle říkáme, že je hloupé pouštět oheň komínem ven.
In my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
CzechTaké jsme se nechtěli pouštět do žádných vnitrostátních politických bitev.
We were also not intending to fight any domestic political battles.
CzechPředevším se nemůžeme pouštět do oblasti, která podléhá jednomyslnosti.
In particular, we cannot embark on an area that is left to unanimity.
CzechJsem přesvědčen, že by to Evropský parlament neměl pouštět ze zřetele.
I believe that this Parliament should not take its eye off the ball.
Czech. - Nechci se pouštět do žádného obviňování.
Member of the Commission. - I do not want to enter into any kind of blame game.
CzechDopředu vám říkám, že se tu nebudu pouštět do filozofických či politologických rozborů.
I would like to give notice that I shall not be indulging in any philosophical or political analyses.
CzechPodívejte se, já jsem v životě nedělal zkoušku z matematiky, takže se do toho už dál nebudu pouštět!
Look, I never passed a maths exam in my life so I am going to stop here!
Czech"Otče, já jsem hřešil…" -"Já vím…" Do toho bych se teď neměl pouštět.
And technology has even changed our relationship to God. (Laughter) Now I shouldn't get into this.
CzechTo, zda se měla, nebo neměla Británie do války pouštět, není pochopitelně věc Evropské unie.
It is, of course, no business of the European Union what wars Britain should or should not fight.
CzechPaní předsedající, neměli bychom se pouštět do žádné propagandy.
Madam President, we should not enter into this propaganda exercise.
CzechAle to je trochu jiný příběh, do kterého se teď nebudu pouštět.
But that's a slightly different story, which I won't go into now.
CzechTřeba, pro mě jako chemika, nechci se pouštět do obecným pojmů; chci se zamyslet nad specifiky.
But perhaps, for me as a chemist, I want to keep away from general terms; I want to think about specifics.
CzechNechci se pouštět do jakékoli politické spekulace.
I do not intend to engage in political speculation of any kind.
CzechJe mi líto, ale nemohu se o tom s vámi pouštět do debaty.
I am sorry but I cannot get into a discussion with you.
CzechEvropská rada musí zajistit nezbytné přípravy, neměla by se však pouštět do jakýchkoli ukvapených závěrů.
The European Council must make the necessary preparations, but should not jump to any hasty conclusions.
CzechPodle mého názoru bychom neměli pouštět Bělorusko ze zřetele, protože to je problém Evropy jako celku.
In my view, we should keep Belarus in the forefront of our minds, because this is an issue for Europe as a whole.
CzechTouto cestou bychom se rozhodně neměli pouštět.
CzechV počítači si také můžete pouštět hudbu buď převedením z disku CD, nebo zakoupením písní z hudebního webu.
You can also listen to music on your computer, either by importing music from audio CDs or by purchasing songs from a music website.