česko-anglicko překlad pro "poučovat"

CS

"poučovat" anglický překlad

CS

poučovat {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "poučovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNepůjdu ve stopách amerických politiků a nebudu teatrálně vykřikovat ani poučovat.
I do not go by the theatrical or didactic rantings of a US politician on the make.
CzechA tak je čas zamést si před vlastním prahem, než začneme poučovat zbytek světa.
So, before we preach to the rest of the world, it is time we got our own house in order.
Czech(FR) Pane předsedo, tato sněmovna si myslí, že může poučovat Rusko o lidských právech.
(FR) Mr President, this House thinks it can lecture Russia on human rights.
CzechPřesto se pokoušíme ostatní mimo EU poučovat o důležitosti demokratických voleb.
All the same, we try to guide others outside the EU on the importance of democratic elections.
CzechPo nesčetněkráté říkáme: přestaňte předstírat, že můžete poučovat svět.
For the umpteenth time we say: stop pretending that you can give lessons to the world.
CzechNemůže jít o vztah, kdy se jedna strana cítí oprávněna druhou poučovat či úkolovat.
It cannot be a relationship where either party feels entitled to lecture or hector the other.
CzechAž si dáme do pořádku vlastní sněmovnu, pak snad můžeme poučovat ostatní.
When we have put our own House in order, then perhaps we will be in a position to lecture others.
CzechTo znamená, že nebudeme paternalisticky ostatní pouze poučovat, alenabízet i pomocnou ruku.
That means not just preaching to others in a paternalistic way, but also offering a helping hand.
CzechPřicházejte do této sněmovny s pokorou a snahou něco se dozvědět, nesnažte se poučovat.
Come here with humility and learn, do not seek to lecture.
CzechMáme právo poučovat Turky o tom, co by měli dělat?
Are we entitled to lecture the Turks and tell them what they should do?
CzechOtázkou samozřejmě je, zda to má být Evropský parlament, kdo o tom má poučovat členské státy.
The question is, of course, whether it is for the European Parliament to lecture the Member States on this.
CzechProč bychom měli právě my, otroci nikým nezvolené byrokracie, poučovat Švýcary o demokracii?
Should it really be us, the slaves of a bureaucracy elected by nobody, teaching the Swiss people about democracy?
CzechTo neznamená, že by se Evropa měla snažit svět poučovat, ale že evropský model může být jedním z řešení.
This does not mean that Europe should try to teach the world, but the European model can be an option.
CzechTitíž kolegové poslanci, kteří se tu snaží poučovat o demokracii, si samozřejmě i na toto stěžovali.
The same fellow Members who seek to give lessons in democracy have, of course, complained about this, too.
CzechSlyšel jsem v této sněmovně, že Evropská unie bude chtít poučovat Rusko o pravidlech demokracie.
I have heard it said in the House that the European Union will want to teach Russia about the rules of democracy.
CzechMají vůbec dárci právo poučovat tyto nové demokracie, jaká demokratická rozhodnutí by měly přijímat?
Surely donors have no right to instruct these new democracies as to which democratic choices they should make?
CzechNenecháme se však poučovat někým, kdo po léta nehnul prstem pro řešení závažné sociální krize.
However, we will not be lectured by anyone who year after year has failed to lift a finger to resolve a serious social emergency.
CzechJak můžeme někoho mimo EU kárat nebo poučovat, když v našem vlastním Společenství jsou právní předpisy pravidelně porušovány?
How can we reproach or teach someone outside the EU if, in our own Community, the law is regularly violated?
CzechNěkterým členským státům prošlo více, protože se přece nenechají od nějaké Komise nebo někoho jiného poučovat.
Some Member States were allowed to get away with more, because, after all, they were not going to let some Commission or other lecture them.
CzechNěkdy se mi zdá, že vlády EU využívají pekingskou platformu především k tomu, aby mohly o rovnosti poučovat vlády třetích států.
Sometimes, it seems to me that the EU governments use the Beijing platform primarily as a means of lecturing non-EU countries about equality.