česko-anglicko překlad pro "potvrzuje"

CS

"potvrzuje" anglický překlad

CS

potvrzuje {sloveso}

volume_up
potvrzuje (také: stvrzuje)
volume_up
validates {sl.} (simple present tense)
Tato zpráva potvrzuje ekologický zločin.
This report validates environmental crime.

Příklady použití pro "potvrzuje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa prvé potvrzuje naléhavou potřebu přepracovat směrnici o hračkách z roku 1988.
First of all, it confirms the urgent need for a revision of the 1988 Toys Directive.
CzechTato výzva potvrzuje potřebu této podpory, ne že my bychom potvrzení potřebovali.
This challenge confirms the need for this support, not that we needed confirmation.
CzechTím se potvrzuje, o jak složitou otázku se jedná, a k tomu ještě máme členské státy.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
CzechMnoho důkazů potvrzuje skutečnost, že Írán se aktivně podílí na podpoře terorismu.
Much evidence points to the fact that Iran is responsible for sponsoring terrorism.
CzechNicméně současný proces posouzení dopadu má četné nedostatky, jak zpráva potvrzuje.
However, the current IA process has numerous failings, as the report acknowledges.
CzechTento rozpočtový proces potvrzuje stísněnost několikaletého finančního rámce.
This budget procedure confirms the narrowness of the multiannual financial framework.
CzechNedávný incident v Karabachu, při kterém zemřelo 11 lidí, tyto obavy potvrzuje.
A recent incident in Karabakh in which 11 people died confirms this fear.
CzechTo samo o sobě potvrzuje, že německý spolkový ústav svou práci vykonal dobře.
That fact alone confirms that the Federal German institute has done its job properly.
CzechPodpořila jsem tuto zprávu, která znovu potvrzuje naše ambice pro mladé lidi v Evropě.
I supported this report, which reaffirms our ambitions for young people in Europe.
CzechZpráva samotná potvrzuje záměr ustavit jednotný evropský právní systém.
The report itself affirms the intent to establish a single European legal order.
CzechNaše interpretace článku 290 Lisabonské smlouvy naše požadavky potvrzuje.
Our interpretation of Article 290 of the Treaty of Lisbon backs up our demand.
CzechDnešní návštěva viceprezidenta Bidena v Evropské unii tento zájem potvrzuje.
Vice President Biden's visit to the European Union today demonstrates this commitment.
CzechTo jen znovu potvrzuje, že v Evropské unii nám schází spolehlivé informace.
This demonstrates that once again in the European Union we lack reliable information.
CzechJeho případ potvrzuje, že přeshraniční služby již fungují i bez této směrnice.
His case proves that cross-border services are already functioning without this directive.
CzechSkutečně zásadním vítězstvím tohoto hlasování však je, že potvrzuje právo na potrat.
However, the real major victory of this vote is that it reaffirms the right to abortion.
CzechZpráva pana Broka potvrzuje význam strategie rozšíření Evropské unie.
Mr Brok's report confirms the sense of the European Union's enlargement strategy.
CzechLisabonská deklarace to potvrzuje: budeme vytvářet partnerství rovných.
The Lisbon Declaration confirms this: we will be setting up a partnership of equals.
CzechLisabonská smlouva potvrzuje tři zásady demokratického řádu v Evropě:
The Treaty of Lisbon confirms three principles of democratic governance in Europe:
CzechVaše zpráva také potvrzuje, že bychom měli rozšířit možnosti vyšší produkce mléka.
Your report also confirms that we should increase the possibilities for producing more milk.
CzechLisabonská smlouva též potvrzuje závazek EU vytvořit společnou přistěhovaleckou politiku.
It also confirms the EU commitment to the development of a common immigration policy.