česko-anglicko překlad pro "potvrzující"

CS

"potvrzující" anglický překlad

CS

potvrzující {přídavné jméno}

volume_up
potvrzující
Jde o dokument potvrzující, že jeho držitel patří do velkého polského národa.
This is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
Zobrazí se zpráva potvrzující použitý formát souboru a oznamující, že import proběhl úspěšně.
You will get a message confirming the file format used and that the import was successful.
Z tohoto důvodu vítám zprávu Carlose Coelha potvrzující vstup 9 nových členských států do schengenského prostoru.
I thus welcome the report by Mr Carlos Coelho confirming the accession of nine new Member States to the Schengen area.
potvrzující (také: afirmativní, kladný, pozitivní, souhlasný)
potvrzující
potvrzující
potvrzující

Příklady použití pro "potvrzující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJde o dokument potvrzující, že jeho držitel patří do velkého polského národa.
This is a document confirming that the holder belongs to the wider Polish nation.
CzechPotvrzující e-mail ze služby Google Checkout slouží jako daňový doklad.
The confirmation email from Google Wallet serves as your donation receipt.
CzechZobrazí se zpráva potvrzující použitý formát souboru a oznamující, že import proběhl úspěšně.
You will get a message confirming the file format used and that the import was successful.
CzechObčané Unie, kteří podají žádost, obdrží dokument potvrzující jejich právo trvalého pobytu.
Union citizens who so request receive a document certifying their right to permanent residence.
CzechBereme však opravdu vážně vědecké zprávy potvrzující, že moře se vylovují.
However, we take scientific reports showing that the seas are being fished out very seriously indeed.
CzechEvropská historie nabízí důkazy potvrzující domněnku, že ultranacionalismus vždy znamená válku.
In European history, evidence has been offered to suggest that ultra-nationalism always means war.
CzechPokud potvrzující e-mail nemůžete nalézt, zkuste prohledat složku se spamem nebo s poštou určenou ke smazání.
If you can't find the confirmation email, check your email's junk mail or spam folder.
CzechDomnívám se, že tato dohoda by mohla být výjimkou potvrzující pravidlo.
I think this could be the exception to the rule.
CzechKaždou chvíli se mohou objevit nezvratné důkazy potvrzující škodlivé následky geneticky modifikovaných organismů.
Hard evidence of the damaging effects of GMOs may emerge at any moment.
CzechBudu výjimkou potvrzující pravidlo a neučiním tak, ačkoli většina poslanců tomuto pokušení podlehla.
I shall be the exception to the rule and will not do that, though most Members have given in to the temptation.
CzechPan komisaři, vážení kolegové, všichni souhlasíme s tím, že by mělo existovat označení potvrzující bezpečnost výrobku.
Mr. Commissioner, dear colleagues, we all agree that there should be a marking to attest the product safety.
CzechZ tohoto důvodu vítám zprávu Carlose Coelha potvrzující vstup 9 nových členských států do schengenského prostoru.
I thus welcome the report by Mr Carlos Coelho confirming the accession of nine new Member States to the Schengen area.
CzechJak může Evropská komise dávat peníze členským státům, aniž by viděla dokumenty potvrzující, jak a kde byly tyto prostředky vynaloženy?
How can the European Commission hand over money to the Member States without seeing paperwork confirming how and where it is spent?
CzechEU a členské státy musí proměnit slovní prohlášení potvrzující jejich závazky v harmonizovanou a kolektivně účinnou akci.
The EU and its Member States must transform the verbose declarations reaffirming their commitments into harmonised and collectively effective action.
Czech(HU) Pane předsedo, minulý týden Národní rada Slovenské republiky schválila usnesení potvrzující nedotknutelnost Benešových dekretů.
(HU) Mr President, last week the National Council of the Slovak Republic passed a resolution affirming the inviolability of the Beneš Decrees.
CzechNěkolik výrobců nabízí zařízení, která získala certifikaci kompatibility potvrzující, že nebudete mít žádné problémy při přehrávání datových proudů.
Several manufacturers offer devices that have earned compatibility certification to make sure you have a great experience streaming.
CzechPo návratu na Slovensko si budete muset na základě italského oddacího listu nechat aktualizovat veškeré úřední doklady potvrzující rodinný stav.
Once back in Slovakia, you will have to get any official documents proving your marital status updated, on the basis of your Italian marriage certificate.
CzechV tomto e-mailu vás vyzveme, abyste se přihlásili do svého účtu Peněženky Google a odeslali dokumenty potvrzující vaše fakturační údaje.
Remember to select 'Yes' when answering the question 'Did the message appear to be from someone impersonating Google?'Google Checkout is now part of Google Wallet.
CzechMá Rada k dispozici údaje potvrzující, že současná ekonomická situace zhoršuje problém předčasného ukončení školní docházky v postižených členských státech?
Does the Council have any data providing evidence that the current economic situation is exacerbating the problem of early school leaving in the Member States which are affected by it?