CS

potvrzeno {příčestí minulé}

volume_up
potvrzeno
volume_up
affirmed {příč. min.}

Příklady použití pro "potvrzeno" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProtože v ní máme černé na bílém potvrzeno to, co většina z nás už nějaký čas ví.
For it confirms, in black and white, what most of us have acknowledged for some time.
CzechTo bylo potvrzeno tento víkend dohodou mezi Rosneft a BP - BP o plošině Deepwater.
This has been confirmed by the agreement this weekend between Rosneft and BP - BP of Deepwater.
CzechTyto dvě věci se liší a je konečně dobře, že to bylo v návrhu potvrzeno.
The two things are different and, ultimately, it is good that this has been confirmed in the proposal.
CzechToto je potvrzeno přijetím Stockholmského programu.
This is confirmed by the adoption of the Stockholm Programme.
CzechMusí být potvrzeno právo všech Sahrawiů vyjádřit se k sebeurčení.
The right of the Sahrawi people as a whole to have their say with regard to self-determination must be confirmed.
CzechTo bylo potvrzeno na jarním zasedání Evropské rady, která zvolila obecný přístup založený na stabilitě.
The European Council endorsed this at its spring meeting by opting for a general approach based on stability.
CzechDáte-li nějaké stránce +1, tlačítko +1 na liště Toolbar zmodrá, čímž je potvrzeno, že jste stránku doporučili.
When you +1 something, the +1 button on the Toolbar turns blue to confirm that you've recommended the page.
CzechTaková je široká shoda a většinové hlasování, které, jak doufám, bude pravděpodobně dnes potvrzeno v plénu.
That is the broad consensus and majority vote which will probably and hopefully be confirmed today in the plenary.
Czech14. a 15. sprna pak vzali vzor stolice a 25. srpna bylo potvrzeno, že chlapec má dětskou obrnu prvního typu.
On August 14th and 15th, they took a stool sample, and by the 25th of August, it was confirmed he had Type 1 polio.
CzechJak bylo uznáno a znovu potvrzeno během čtvrtého Fóra o vodě v Mexiku v roce 2006, voda je základní lidskou potřebou.
Water is a primary human need, as was recognised and reaffirmed during the Fourth Water Forum in Mexico in 2006.
CzechI to je ústřední cíl evropské integrace, jak bylo mnohokrát potvrzeno a také zapsáno v Lisabonské strategii.
This is a central objective of European integration, reaffirmed on various occasions and enshrined in the Lisbon Strategy.
CzechTěší mě, že je toto v textu potvrzeno.
I am pleased to see this confirmed in the text.
CzechParalelní obchod je v rámci Evropské unie legální aktivitou, což bylo jednoznačně potvrzeno Evropským soudním dvorem.
Parallel trade is a legal activity within the European Union. This has been confirmed unequivocally by the European Court of Justice.
CzechOchrana spotřebitele je a vždy byla jednou z priorit EU, což bylo potvrzeno i přijetím Lisabonské smlouvy.
Consumer protection is, and has always been, one of the EU's priorities, and it was consolidated following the adoption of the Treaty of Lisbon.
CzechJe na správné cestě, což bylo v loňském roce potvrzeno Komisí a Radou, která Černé Hoře udělila status kandidátské země.
It is on the right track, which was confirmed last year by the Commission and the Council granting Montenegro candidate country status.
CzechDoufám, že po ratifikaci v Irsku, České republice a Polsku může být potvrzeno de facto solidární postavení členských států.
I hope that, with ratification in Ireland, the Czech Republic and Poland, a situation of de facto solidarity can be established among Member States.
CzechToto nezcizitelné a univerzální právo bylo potvrzeno v průběhu Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, které se konalo v prosinci v Kinshase.
This inalienable and universal right was confirmed during the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly held in Kinshasa in December.
CzechPokud po 13. dubnu ministři posoudí, že byl učiněn dostatečný pokrok, rozhodneme, zda bude potvrzeno přerušení sankcí.
After 13 April, should ministers assess that sufficient progress has been made, the decision will be made as to whether to confirm the suspension of sanctions.
CzechVedl jsem delegaci společnosti SR Technics na schůzce s komisařem Špidlou v polovině roku 2009, kdy nám bylo potvrzeno, že tento fond je k dispozici.
I led an SR Technics delegation to meet Commissioner Špidla in mid-2009, when the availability of this fund was confirmed to us.
CzechVolné nanočástice různých materiálů mohou vyvolávat karcinogenní chemické reakce, pokud se dostanou do živých buněk, ale potvrzeno to nebylo.
Free nanoparticles of various materials may cause carcinogenic chemical reactions if they enter living cells, but this has not been confirmed.