CS

potvrzení {střední rod}

volume_up
1. generál
potvrzení (také: potvrzování, schválení)
volume_up
confirmation {podstatné jméno}
Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
If you're prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
If you're prompted for an administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
Můžete být vyzváni k zadání hesla správce nebo o potvrzení.
You might be prompted to enter an administrator password or confirmation.
Potvrzení o prectení, které oznamuje, že príjemci zobrazili objekt:
A read receipt, notifying me when recipients display the
Pokud požaduji potvrzení pri odeslání zprávy, potrebuji
If I request a receipt when sending a message, I want
Potvrzení o dorucení od prijímajícího serveru (DSN)
A delivery receipt from the receiving server (DSN)
volume_up
certificate {podstatné jméno}
Proto je to potvrzení shody s normami, a nikoli potvrzení kvality.
Hence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.
Pokud žena takové potvrzení zaměstnavateli nepředloží, pracovní místo nezíská.
If they fail to produce such a certificate, their chances of obtaining work vanish.
Potvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni.
Certificate of entitlement to healthcare in your former country of employment.
Tato dohoda čekala na potvrzení a byla předložena k hlasování v evropském zákonodárném sboru.
This agreement was awaiting validation and was put to the vote in the European legislative assembly.
potvrzení (také: certifikace, osvědčení)
volume_up
certification {podstatné jméno}
potvrzení (také: prohlášení, tvrzení, ujištění)
volume_up
affirmation {podstatné jméno}
Spíše se musíme spoléhat na otevřenost a na potvrzení naší identity.
Rather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
Potěšilo mě potvrzení role Evropského parlamentu v této otázce a podporuji hlavní priority stanovené v dokumentu, o kterém dnes hlasujeme.
I am pleased with the affirmation of the role of the European Parliament in this matter, and support the main priorities highlighted in the document that we are voting on today.
Neměli bychom přijímat žádné potvrzení rovnosti, které je vyjádřeno takovým způsobem, že vylučuje jiné zásadní hodnoty, jako je svoboda, důstojnost a spravedlnost.
We should not accept any affirmation of equality which is worded in such a way that it excludes other key values, such as freedom, dignity and justice.
potvrzení
volume_up
corroboration {podstatné jméno}
2. "příjmu"
potvrzení (také: ocenění, poděkování, uznání)
volume_up
acknowledgement {podstatné jméno}
Lisabonská smlouva do primárního práva Evropské unie poprvé zavedla potvrzení práva na regionální a místní samosprávu a upevnila tradiční koncepci subsidiarity.
The Treaty of Lisbon has incorporated into European Union primary law the first acknowledgement of the right to regional and local self-government and consolidated the concept of subsidiarity.
Spolu s kolegyní, paní Carlottiovou, jsme 6. května napsali dopis panu předsedovi Barrosovi a ještě jsem nedostal potvrzení o jeho přijetí, doufám však, že jednoho dne dostanu odpověď.
Along with my colleague Mrs Carlotti, I wrote a letter to President Barroso on 6 May, for which I have not yet received an acknowledgement, but I hope to receive a reply one day.

Příklady použití pro "potvrzení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato výzva potvrzuje potřebu této podpory, ne že my bychom potvrzení potřebovali.
This challenge confirms the need for this support, not that we needed confirmation.
CzechPokud žena takové potvrzení zaměstnavateli nepředloží, pracovní místo nezíská.
If they fail to produce such a certificate, their chances of obtaining work vanish.
CzechPokud je zobrazena výzva k potvrzení oprávnění, klikněte na tlačítko Pokračovat.
If you're prompted for permission to continue the process, click Continue.
CzechPokud máte kód nabídky, můžete jej zadat na obrazovce potvrzení objednávky.
If you have an offer code, you can enter it on the order confirmation screen.
CzechNeexistuje lepší komunikační politika než potvrzení dosažených výsledků.
There is no better communication policy than to confirm the results achieved.
CzechANO – Můžete si u příslušných francouzských orgánů zažádat o potvrzení trvalého pobytu.
YES – You can apply for proof of that status from the national authorities.
CzechPotvrzení o nároku na zdravotní péči v zemi, kde jste byli zaměstnáni.
Certificate of entitlement to healthcare in your former country of employment.
CzechPotěšilo mne i to, že jsme dokázali zajistit potvrzení rozpočtu na projekt Galileo.
I am also delighted that we have managed to guarantee confirmation of the Galileo budget.
CzechPo potvrzení bodu obnovení nástroj Obnovení systému restartuje počítač.
Once you confirm your restore point, System Restore restarts your computer.
Czech(Smích) Myslím, že to je nejlepší způsob potvrzení historické statistiky.
(Laughter) I think it's the best way of verifying historical statistics.
CzechNení to samozřejmě jen otázka hlasitého a jasného potvrzení těchto cílů.
Of course, this is not just a question of affirming these objectives loudly and clearly.
CzechProto je to potvrzení shody s normami, a nikoli potvrzení kvality.
Hence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.
CzechToto číslo slouží jako potvrzení odesílateli, že faxová zpráva je odesílána správnému příjemci.
This number helps you confirm that you are sending the fax to the correct recipient.
CzechSpíše se musíme spoléhat na otevřenost a na potvrzení naší identity.
Rather, we must rely on openness and on the affirmation of our identity.
CzechPri prijetí zprávy, jejíž autor požaduje potvrzení (MDN), potvrzení odesílat takto:
When I receive a message and its sender requested a receipt(MDN), send one in the following cases:
CzechVítám proto tuto debatu i jednoznačné potvrzení závazku budoucího rozšíření.
Therefore I welcome this debate and the clear confirmation of the commitment to future expansion.
CzechTen slouží jako potvrzení o nároku na lékařskou péči v zemi, kde jste dříve pracovali.
The form is your certificate of entitlement to medical treatment in your former country of work.
CzechV dialogovém okně Panel alternativ vyslovte číslo příslušné položky a poté potvrzení "OK".
In the Alternates panel dialog box, say the number next to the item you want, and then "OK."
CzechProstřednictvím všech těchto nástrojů se snažíme o jedno, o potvrzení a podporu lidských práv.
With all these tools we want to achieve one thing: upholding and promoting human rights.
CzechJe to poprvé, co jsem v této sněmovně slyšel jakékoliv potvrzení těchto charakteristik.
This is the first time that I have heard in this House any confirmation of these characteristics.