česko-anglicko překlad pro "potrestání"

CS

"potrestání" anglický překlad

volume_up
potrestaný {příd. jm. m.}
CS

potrestání {střední rod}

volume_up
potrestání (také: trest)
volume_up
punishment {podstatné jméno}
Slyšeli jsme řadu názorů, které byli proti "potrestání" pana Fazakase.
A number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Zdá se, že se pokus zajistit v období let 2000 a 2010 toto potrestání, nezdaří.
It looks like the attempt to organise this punishment between 2000 and 2010 is set to fail.
Trest smrti je kruté a nehumánní potrestání.
The death penalty is a cruel and inhuman punishment.
potrestání (také: disciplinární trest)
volume_up
chastening {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potrestání" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe-li jejich role vyzrazena, mohou být potrestáni pokutou za porušení tajemství.
If their roles leak, they can be dismissed for violating secrecy by way of penalty.
CzechKdy budou konečně řádně potrestáni zločinečtí úředníci v řadách vysokých financí?
When will the white-collar criminals of high finance be properly punished?
CzechDoufám, že pachatelé tohoto zločinu budou rychle dopadeni a řádně potrestáni.
I hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
CzechNikdo, kdo má takové zločiny na svědomí, by neměl vyváznout bez potrestání.
No one with these crimes on their conscience should be allowed to get away with it.
CzechDoufám, že ti, kteří jsou odpovědní za tyto události, budou spravedlivě potrestáni.
I hope that those responsible for these incidents will be justly punished.
CzechPřímé nástroje musí být použity k potrestání projevů, které podněcují k nenávisti.
Direct instruments must be used to punish speech that incites to hatred.
CzechViníci musí být nalezeni, stíháni a potrestáni v souladu s mezinárodním právem.
Those guilty must be found, prosecuted and punished in accordance with international law.
CzechLidé, kteří opravdu nesou vinu za to, co se stalo v minulosti, by měli být potrestáni.
The people who are really to blame for what happened in the past should be punished.
CzechSlyšeli jsme řadu názorů, které byli proti "potrestání" pana Fazakase.
A number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
CzechZdá se, že se pokus zajistit v období let 2000 a 2010 toto potrestání, nezdaří.
It looks like the attempt to organise this punishment between 2000 and 2010 is set to fail.
CzechŽádáme, aby pachatelé tohoto zločinu byli řádně souzeni a potrestáni.
We call for the perpetrators of this crime to be properly tried and punished.
CzechMěli být souzeni a osvobozeni nebo odsouzeni, propuštěni nebo potrestáni.
They should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
CzechTo musí zahrnovat potrestání těžkých zločinů, které se odehrály v této zemi.
This must include the prosecution of the massive crimes that have taken place in this country.
CzechNebyli ještě potrestáni a měli by být vyloučeni z konžské společnosti.
They have been, and remain, unpunished and should now be excluded from Congolese society.
CzechKdyž je nebudete dodržovat, postavíte se mimo zákon a budete potrestáni."
If you do not comply with them, you will be acting outside the law and you will be punished.'
Czech4. aby byl internet vyčištěn od nevyžádaných zpráv elektronické pošty a potrestáni ti, kdo je šíří;
4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
CzechProto trvám na tom, aby byly tyto barbarské činy vyšetřeny a viníci potrestáni.
I therefore insist that these barbaric acts be investigated and that those responsible be punished.
CzechKatyňský masakr a jeho pachatelé bohužel dosud nebyli souzeni a potrestáni.
Unfortunately, the Katyń Massacre and its perpetrators have still not been judged and sentenced.
CzechZákon funguje tehdy, když lidé vědí, za co budou potrestaní, ale nesmí se to přehánět.
The law works when people know what can be penalised, but things need to be kept in proportion.
CzechPachatelé vražd a únosů nejsou ani hledáni, ani potrestáni.
Those guilty of murders and abductions are neither tracked down nor punished.