česko-anglicko překlad pro "potravní řetězec"

CS

"potravní řetězec" anglický překlad

CS

potravní řetězec {mužský rod }

volume_up
potravní řetězec
volume_up
food chain {podstatné jméno}
Včely hrají významnou roli v oblasti ekologické rovnováhy a jejich úhyn má závažný dopad na potravní řetězec.
Bees play an important role in the ecological balance, and their demise has serious effects on the food chain.
Paní předsedající, jeden ze způsobů, jak může být člověk vystaven polychlorovaným bifenylům, je přes potravní řetězec, jak říká paní komisařka.
- Madam President, one source of human exposure to PCBs is through the food chain, as the Commissioner says.
Abychom tento narůstající problém mohli vyřešit, apeluji na intenzivnější výzkum a lepší kontrolu jeho účinků na potravní řetězec.
In order to tackle this growing problem, I call for increased research and better controls on its effects in the food chain.

Příklady použití pro "potravní řetězec" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVčely hrají významnou roli v oblasti ekologické rovnováhy a jejich úhyn má závažný dopad na potravní řetězec.
Bees play an important role in the ecological balance, and their demise has serious effects on the food chain.
CzechTady je potravní řetězec, potravní mapa mezi živočišnými druhy, žijícími v alpinských jezerech kalifornských hor.
So here's a food web, or a map of feeding links between species that live in Alpine Lakes in the mountains of California.
CzechPaní předsedající, jeden ze způsobů, jak může být člověk vystaven polychlorovaným bifenylům, je přes potravní řetězec, jak říká paní komisařka.
- Madam President, one source of human exposure to PCBs is through the food chain, as the Commissioner says.
CzechRovněž se domnívám, že pokud se nám to nepovede, dopadne to na náš potravní řetězec a nakonec za to zaplatíme vysokou cenu.
I also think that, if we fail in this, it will affect our food chain and our lives, and we will end up paying a high price for it.
CzechAbychom tento narůstající problém mohli vyřešit, apeluji na intenzivnější výzkum a lepší kontrolu jeho účinků na potravní řetězec.
In order to tackle this growing problem, I call for increased research and better controls on its effects in the food chain.
CzechJe to jen potravní řetězec.
CzechNěkolik let zde toxické látky ohrožovaly ekologickou rovnováhu, potravní řetězec a základní lidské požadavky na vodu z těchto řek.
For several years toxic substances there have endangered the ecological balance, the food chain and basic human requirements for the water from these rivers.
CzechV důsledku toho, jak je potravní řetězec jednotný, maso, když se dostane do systému, se rozšíří do široké škály výrobků a nelze ho vysledovat.
Also, naturally, owing to the way the food chain is integrated, once you have meat in the system it will disperse across a wide range of products and become untraceable.

Podobné překlady pro "potravní řetězec" anglicky

řetězec podstatné jméno
myšlenkový řetězec podstatné jméno