CS

potravina {ženský rod}

volume_up
potravina (také: pokrm, potrava, potraviny, strava)
volume_up
food {podstatné jméno}
Může být něco, co škodí lidskému zdraví, označeno jako "potravina"?
Can anything that is not healthy to humans be described as 'food'?
Med je plnohodnotná potravina plná živin a známá svou nejvyšší kvalitou.
This is a complete food, full of nutrients, and acknowledged to be of the highest quality.
Nic takového jako závadná potravina neexistuje, neboť naše právní úprava by ji na trh nepustila.
There is to be no such thing as bad food, which our legal regime would ban from the market.
potravina (také: potraviny)
volume_up
foodstuff {podstatné jméno}
Údaje nebo značky určující šarži, ke které potravina patří (
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (
Údaje určující šarži, ke které potravina patří, vychází vstříc požadavku na lepší informace o původu výrobků.
Indication of the lot to which a foodstuff belongs meets the need for better information on the identity of products.
Cílem tohoto návrhu je kodifikace existujících právních textů o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
The aim of this proposal is the codification of existing legislative texts on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
potravina (také: poživatina)
volume_up
comestible {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potravina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMed je plnohodnotná potravina plná živin a známá svou nejvyšší kvalitou.
This is a complete food, full of nutrients, and acknowledged to be of the highest quality.
CzechJe důležité, aby si potravina zachovala do nejvyšší možné míry svůj přirozený charakter.
It is important for foods to retain their natural character to the greatest possible extent.
CzechNic takového jako závadná potravina neexistuje, neboť naše právní úprava by ji na trh nepustila.
There is to be no such thing as bad food, which our legal regime would ban from the market.
CzechMůže být něco, co škodí lidskému zdraví, označeno jako "potravina"?
Can anything that is not healthy to humans be described as 'food'?
CzechÚdaje nebo značky určující šarži, ke které potravina patří (
Indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (
CzechSpotřebitel pak musí také naprosto jasně vědět, jak byla potravina připravena nebo jak se dostala tam, kde je.
Then the consumer also has to know very clearly how that food was prepared or how it got to where it is.
CzechSpotřebitelé mají právo znát přesně, co je v jejich potravině a za jakých podmínek byla tato potravina vyrobena.
Consumers have a right to know exactly what is in their food and the conditions under which it has been produced.
CzechKonečný spotřebitel musí být informován o fyzikálním stavu potraviny nebo o zvláštní úpravě, kterou potravina prošla.
Consumers must be informed of the physical condition of the food or the specific treatment it has undergone.
CzechSpotřebitelé zaměňují označení místa, kde byla potravina zpracována, s původem zemědělského produktu.
Consumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.
CzechÚdaje určující šarži, ke které potravina patří, vychází vstříc požadavku na lepší informace o původu výrobků.
Indication of the lot to which a foodstuff belongs meets the need for better information on the identity of products.
CzechCo bych si měla vybrat, pokud označení na výrobku ukazuje, že tato konkrétní potravina má červené, žluté a zelené nutriční prvky?
What should I choose if a product label shows that a specific food has red, yellow and green nutritional elements?
CzechKaždá jednotlivá potravina, kterou jíme, každé zrnko rýže, každá snítka petržele, a každý kousek růžičkové kapusty byl změněn člověkem.
Every single thing we eat, every grain of rice, every sprig of parsley, every Brussels sprout has been modified by man.
CzechCílem tohoto návrhu je kodifikace existujících právních textů o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
The aim of this proposal is the codification of existing legislative texts on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
CzechCílem tohoto návrhu je kodifikace stávajících právních předpisů o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
The aim of this proposal is the codification of existing legislative texts on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
CzechJe to jediná potravina, kterou může mít, a proto mne zajištění bezpečnosti potravin a mléka, které dovážíme do Evropy, zajímá stejně jako vás.
It is the only food he can have, and so I am just as concerned as you are about guaranteeing the safety of food and milk that we import into Europe.
CzechVíno není pouze potravina, je to také hospodářský klenot zemědělského sektoru, který byl v posledních letech tvrdě sankcionován rozhodnutími Komise.
Wine is not just a foodstuff, it is also an economic gem in the agriculture sector, which has been severely penalised by Commission decisions in recent years.
CzechJsem proti jejich zrušení a chtěla bych vám připomenout, že byly vytvořeny s jediným cílem, jímž je stanovit, zda potravina může být opatřena zdravotním tvrzením.
I am against their deletion, as I would remind you that they were drawn up with the sole aim of determining whether or not a foodstuff can carry a health claim.
CzechCílem tohoto návrhu je provést kodifikaci směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
The purpose of this proposal is to undertake the codification of Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
CzechS ohledem na význam obchodu s potravinami jsem proto hlasovala pro přijetí této směrnice o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
Therefore, bearing in mind the importance of trade in foodstuffs, I am voting for this proposal for a directive on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.
CzechHlasoval jsem pro přijetí tohoto dokumentu, jímž se kodifikuje směrnice Rady 89/396/EHS ze dne 14. června 1989 o údajích nebo značkách určujících šarži, ke které potravina patří.
I voted in favour of this document, codifying Council Directive 89/396/EEC of 14 June 1989 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs.