česko-anglicko překlad pro "potravinářství"

CS

"potravinářství" anglický překlad

CS

potravinářství {střední rod}

volume_up
potravinářství
volume_up
grocery store {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potravinářství" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNanotechnologie se začaly v potravinářství široce užívat po celém světě.
Nanotechnologies have become widely used in food processing across the world.
CzechZvláště kontroverzní jsou zásahy v oblasti potravinářství.
Particularly controversial is its interference in the affairs of the food processing industry.
CzechMohu se paní komisařky zeptat, zda bude uvažovat o důkladném a úplném přezkoumání rozpočtu na podporu potravinářství?
Can I ask the Commissioner if she would consider a thorough and full examination of the food promotion budget?
CzechInformace musí být ovšem podány takovým způsobem, aby jim rozuměl i člověk, který nemá odborné vzdělání v potravinářství.
However, the information must be provided in such a way that you do not need a degree in food science to understand it.
CzechTaké se nesmí zapomínat, že to má hospodářský dopad i na odvětví vaječných výrobků a potravinářství vůbec.
It should also not be forgotten that it has an economic impact that extends to the egg products industry and the food industry in general.
CzechHlavními hospodářskými odvětvími země jsou cestovní ruch, módní návrhářství, strojírenství, odvětví chemických látek, výroba motorových vozidel a potravinářství.
The country’s main economic sectors are tourism, fashion, engineering, chemicals, motor vehicles and food.
CzechDohoda umožní těmto výzkumným pracovníkům činnost v ostatních oblastech jako je energetika, potravinářství, zemědělství, rybolov a biotechnologie.
The agreement will enable these researchers to work in other areas, such as energy, food, agriculture, fisheries and biotechnologies.
CzechIrské organizace v odvětví zemědělství, potravinářství, rybolovu, zdravotnictví, energetiky, dopravy a ICT již vyčerpaly 270 milionů EUR.
EUR 270 million has already been drawn down by Irish organisations in the agriculture, food, fisheries, health, energy, transport and ICT sectors.
CzechKonečně, potraviny a potravinářství představují pro životní prostředí začnou zátěž a ekoznačka by v tomto ohledu mohla přinést řešení.
After all, food and the food industry are a considerable burden on the environment, and the Ecolabel could in any event bring a solution on this score.
CzechPodle mého názoru současná definice nových potravin musí být opravena s ohledem na obecné zásady a požadavky právních předpisů pro potravinářství.
In my opinion, the current definition of novel food must be refined, taking into account the general principles and requirements of food legislation.
CzechK nejvýznamnějším odvětvím průmyslové výroby patří převážně potravinářství, chemický průmysl, rafinace ropy a výroba elektronických strojů.
Industrial activity in the Netherlands predominantly consists of food processing, chemicals, petroleum refining as well as electrical and electronic machinery.
CzechZpráva je vyjádřením filozofie EU ve věci produkce potravin, jejímž cílem je zvýšení zisků potravinářství, a ne pokrytí potravinových potřeb.
The report expresses the EU philosophy of producing foodstuffs in order to increase the profits of the food industry, not to meet the people's food requirements.
CzechDomnívám se, že kromě šesti strategických investičních odvětví je třeba spustit nové projekty v oblastech, jako jsou potravinářství, zemědělství a kultura.
In addition to the six strategic investment sectors specified, I think that new projects need to be launched in areas such as food, agriculture and culture.
CzechJejím hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.
Its chief mission is to support business activities except for agriculture, the food industry and forestry, protecting and promoting the interests and seeing to the needs of members of the chamber.