česko-anglicko překlad pro "potom"

CS

"potom" anglický překlad

volume_up
potom {přísl.}
CS

potom {příslovce}

volume_up
potom (také: pak, poté, tedy, tehdy, tenkrát)
Potom připojte router k Internetu podle pokynů poskytovatele internetových služeb.
Then connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Nejprve jsme měli Radu baltských států, potom euro-středomořské partnerství.
First of all we had the Baltic Council, then a Euro-Mediterranean Partnership.
Nastavte konfiguraci reproduktorů a potom je otestujte přehráním zvuku zvonění.
Choose your speaker configuration, and then play a chime sound to test it.
potom
V kalendáři klikněte na šipku vedle Nový a potom klikněte na Narozeniny.
In Calendar, click the arrow next to New, and then click Birthday.
Zvolte způsob odemknutí jednotky a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Další.
Choose how you want to unlock the drive, and then tap or click Next.
Potom přetáhněte soubor či složku z jedné složky do druhé.
Next, drag the file or folder from the first folder to the second folder.
potom (také: pak, později)
A hned potom, nic si nenamlouvejme, to bude Milán a pak Brusel nebo Paříž.
The day after, let us not kid ourselves, it will be in Milan and, shortly after that, it will be in Brussels or Paris.
Potom bude Komise podrobně monitorovat rozvojovou spolupráci.
After that the Commission will monitor development cooperation closely.
Potom musí být řádně představen, realizován, a pokud bude třeba, přezkoumán.
After that, it must be properly rolled out, implemented and, if necessary, revised.
potom (také: pak, poté, později)
Obvykle bývá rozprava na dobu vyhrazenou pro otázky přerušena a potom pokračuje.
Normally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
(smích) Potom ale byla tak laskavá a předvedla to venku na lavičce.
(Laughter) But afterwards she was kind enough to demonstrate on a bench outside.
Potom předsedové skupiny učinili k těmto pravidlům dodatky.
Afterwards, the group chairmen made additions to the policy rules.
potom (také: od té doby)
Dvě pole vpřed při prvním tahu, potom jedno pole vpřed.
Two squares forward on its first move, one square forward thereafter.
Potom, velmi krátce poté, si jsem jistá, že budeme také schopni splnit požadavky fondu.
Then I am sure, soon thereafter, that we can also deliver on the requirements of the fund.
Thereafter, it is a question of adjustment.
potom (také: později)
Ten den si plácnul s 2000 lidmi, umyl si ruce předtím i potom a neonemocněl.
He gave 2,000 high fives that day, and he washed his hands before and afterward and did not get sick.
V našich vzdělávacích systémech děláte tyto věci až potom, pokud máte štěstí, sport, divadlo, hudba.
Our education systems, you do all that stuff afterward, if you're lucky, sport, drama, music.
Manželé začnou tlouci své manželky, matky a otcové zbijí své děti a potom se cítí příšerně.
So, husbands start beating wives, mothers and fathers beat their children, and afterward, they feel awful.
potom
Potom bude Komise podrobně monitorovat rozvojovou spolupráci.
After that the Commission will monitor development cooperation closely.
Potom musí být řádně představen, realizován, a pokud bude třeba, přezkoumán.
After that, it must be properly rolled out, implemented and, if necessary, revised.
Zítra přijde na řadu Alžírsko a potom Egypt a Jordánsko.
Tomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.

Příklady použití pro "potom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFotografovala jsme ji před tím a potom, co se narodila její krásná dcerka, Issa.
I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
CzechSystém Windows potom pracuje na pozadí a přepíná mezi příslušnými nastaveními.
Windows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
CzechNež počítač vypnete, uložte soubory a potom ukončete veškeré spuštěné programy.
Before shutting down your computer, save files, and then close any open programs.
CzechKlikněte na kartu Monitor a potom vyberte obnovovací frekvenci vyšší než 10 Hz.
Click the Monitor tab, and then click a refresh rate that's higher than 10 Hz.
CzechPokud problém přetrvává, restartujte počítač a potom se zkuste znovu připojit.
If the problem continues, restart your computer, and then try connecting again.
CzechPotom uvidíme, jestli vám voliči mohou také důvěřovat v podpoře ochrany klimatu.
Then we shall see whether voters can trust you, too, to support climate protection.
CzechNedlouho potom, co jsem dostal svůj implantát, začal jsem se učit hrát na klavír.
And not long after I got my cochlear implant, I started learning how to play piano.
CzechPotom připojte router k Internetu podle pokynů poskytovatele internetových služeb.
Then connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
CzechPotom komiksy samozřejmě využily extrémisti a politici na druhé straně barikády.
And then, of course, they were used by extremists and politicians on the other side.
CzechNejdříve musíme mít jasno v otázce bezpečnosti a potom vést diskusi, ne naopak.
We need clarity on safety first and a debate second, not the other way round.
CzechObvykle bývá rozprava na dobu vyhrazenou pro otázky přerušena a potom pokračuje.
Normally, the debate is interrupted for Question Time and then continued afterwards.
CzechPokud v této zkoušce neuspějeme, potom se neapolské plameny rozhoří po celé Evropě.
If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
CzechNejprve jsme měli Radu baltských států, potom euro-středomořské partnerství.
First of all we had the Baltic Council, then a Euro-Mediterranean Partnership.
Czech

~~~ Klepněte na pole Heslo a potom zadejte své heslo pro Outlook.com. ~~~

~~~ Tap the Password box, and then enter your Outlook.com ~~~ password. ~~~

CzechNa kartě Zařízení klikněte na položku Reproduktory a potom na tlačítko Vlastnosti.
На вкладці Пристрої виберіть пункт Динаміки та натисніть кнопку Властивості.
CzechA potom někdo, myslím, že to bylo BMW, představil světlo, které se vypínalo pozvolna.
And then somebody, I think it was BMW, introduced a light that went out slowly.
CzechPotom další den jsem svolal setkání na hlavním náměstí a přišly i některé ženy.
Then the next day, I held a meeting on the main square and some women came.
CzechPotom jsme tu měli zprávu pana Barniera, která zdůraznila potřebu ukázat solidaritu.
Then there was the Barnier report, which stressed the need to show solidarity.
CzechJen potom může v Akkře převzít vedoucí postavení a předložit ambiciózní plán.
Only then can it credibly take the lead in Accra and put forward an ambitious plan.
CzechNastavte konfiguraci reproduktorů a potom je otestujte přehráním zvuku zvonění.
Choose your speaker configuration, and then play a chime sound to test it.