česko-anglicko překlad pro "Potlesk"

CS

"Potlesk" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Potlesk" v kontextu.

česko-anglický slovník

Příklady použití pro "Potlesk" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Potlesk) Tuto technologii vynalezl Tao Ju, který pracoval v našem institutu.
(Applause) This technology was developed by Tao Ju, who worked at our institute.
Czech(Smích) (Potlesk) Do které africké země chcete, abych převedl všechny mé peníze?
(Laughter) (Applause) Which African country do you want me to wire all my money to?
Czech(potlesk) Trápilo mne, že tento přístup – shora dolů – je ještě stále běžný.
(Applause) ~~~ What troubled me was that this top-down approach is still around.
Czech(Potlesk) Moje týdenní sledovanost v té době byla mezi 200 až 300 miliony lidí.
(Applause) And my weekly audience at that time was between 200 to 300 million people.
Czech(FR) Pane předsedo, před okamžikem jste žádal o potlesk pro tuniskou delegaci.
(FR) Mr President, you called for applause for the Tunisian delegation a moment ago.
Czech(Potlesk) Bruno Giussani: Markusi, myslím, že bychom to měli proletět ještě jednou.
(Applause) Bruno Giussani: Markus, I think that we should fly it once more.
Czech(Potlesk) Bohužel ne všichni pacienti na čekací listině mají takové štěstí.
(Applause) But not all patients on the transplant wait list are so fortunate.
Czech(Potlesk) Tato přitažlivost předmětů nefunguje pouze pro přeměty celebrit.
(Applause) Now this attraction to objects doesn't just work for celebrity objects.
Czech(Potlesk) Jak často, myslíte, že takový den nastal? (Smích) Musíme být realističtí.
(Applause) How often do you think I have that day? (Laughter) We need to be realistic.
Czech(Potlesk.) Boj za lidská a občanská práva byl vždy základem mé činnosti.
The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
Czech(Potlesk) Abychom to dokázali, nedívejte se na model agribyznysu jako na budoucnost.
(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
Czech(smích) (potlesk) Alespoň umím přiznat, že jsem na výšce podváděl; většina z vás ne.
(Laughter) (Applause) At least I can admit I cheated in university; most of you won't.
Czech(potlesk) Takže Luku, před včerejším večerem, kdy jsi naposledy viděl Tonyho?
(Applause) So Luke, before last night, when's the last time you saw Tony?
Czech(Potlesk) Děkujeme ti, Evane, jsi úžasný, úžasný příklad této technologie.
(Applause) Thank you, Evan, you're a wonderful, wonderful example of the technology.
Czech(Smích) (Potlesk) No, když už musíte mít nepřítele, není špatné si vybrat Ann Coulter.
(Laughter) (Applause) I mean, if you've got to have an enemy, do make it Ann Coulter.
Czech(Potlesk) PM: Nadio, myslím, že jste nám poskytla jiný pohled na Jemen.
(Applause) PM: Nadia, I think you've just given us a very different view of Yemen.
CzechVaše přesvědčivost se nás všech hluboce dotkla, což ukázal i potlesk.
We are all - and the applause showed this - deeply touched by your convictions.
Czech(Potlesk) Samozřejmě, když máme tolik slov každý den, může se stát něco vtipného.
(Applause) Now of course, since we're doing so many words per day, funny things can happen.
Czech(Potlesk) Pátek: Všeobecná pravda - 5 slov pro vás: Zlaté flitry pasují se vším.
(Applause) Friday: A universal truth -- five words for you: Gold sequins go with everything.
Czech(Potlesk) A podobně jako ve Valném shromáždění to bylo úžasná, úžasná chvíle.
(Applause) And like the General Assembly, obviously the most wonderful, wonderful moment.