česko-anglicko překlad pro "potlačovaný"

CS

"potlačovaný" anglický překlad

volume_up
potlačovaný {příd. jm. m.}
EN
CS

potlačovaný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
potlačovaný (také: tlumený, škrcený)
potlačovaný (také: stísněný, zadržovaný)

Příklady použití pro "potlačovaný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřed získáním nezávislosti byly tyto konflikty potlačovány koloniálními mocnostmi.
Before independence, the conflicts were suppressed by the colonial powers.
CzechKomunity povstávají s přáními a požadavky, které byly po desetiletí potlačovány.
Communities are rising up with demands and requests which have been repressed for decades.
CzechDemonstrace jsou krvavě potlačovány v Egyptě, Somálsku, Bangladéši, Indii i jinde.
Demonstrations are being bloodily suppressed in Egypt, Somalia, Bangladesh, India and elsewhere.
CzechKromě toho se někdo zjevně postaral o to, aby mohly být potlačovány nekonformní názory.
In addition, care has evidently been taken to ensure that non-conformist opinions can be suppressed.
CzechOd prezidentských voleb v roce 2009 jsou krvavě a systematicky potlačovány veškeré demonstrace.
Since the presidential elections of June 2009, any form of demonstration has been bloodily and systematically repressed.
CzechVe všech jmenovaných zemích jsou násilně potlačovány demonstrace, jejichž účastníci požadují demokratické změny.
In all of these countries, force has been used to suppress demonstrations being made by people who are demanding democratic change.
CzechTalenty zítřka, na něž se v zájmu své budoucnosti spoléháme, jsou potlačovány, a právě mladá generace bude trpět nejvíce.
Tomorrow's talent, which we rely on for our future, is being stifled and it is the younger generation that will suffer the most.
CzechNení divu, že takové rozhodnutí vyvolalo nespokojnost a veřejné protesty, které byly a stále jsou brutálně potlačovány.
No wonder such a decision has evoked dissatisfaction and public protests, which have been, and are still being, brutally suppressed.
CzechNarůstající revoluční tendence, podobné těm, které se prosazují v Egyptě nebo v Tunisku, jsou v zárodku potlačovány a demokracie a lidská práva jsou ignorovány.
Growing revolutionary tendencies like those in Egypt or Tunisia are being nipped in the bud and democracy and human rights are being disregarded.
CzechSituace, kdy jsou projevy demokracie v politickém smyslu i v souvislosti s nevládními organizacemi potlačovány přímo na našem prahu, v Bělorusku, je nepřijatelná.
A situation in which, on our very doorstep - in Belarus, manifestations of democracy in both political and NGO respects are brutally suppressed is unacceptable.
CzechPokud budou občanské svobody nadále potlačovány, musí být vyvozeny důsledky a EU musí další poskytovanou pomoc podmínit jasným zlepšením situace v oblasti lidských práv.
There must be consequences if civil freedoms continue to be flouted, and the EU must make a clear improvement to the human rights situation a condition of continued aid.
CzechTo znamená příliš málo překážek pro výrobky z rozvíjejících se zemí, jako je Čína a její nízké mzdové náklady, silně podhodnocená měna a uměle potlačovaný domácí trh.
That is, too few barriers against products from emerging countries such as China, with its low wage rates, grossly undervalued currency and its artificially impoverished home market.