CS

potkat {sloveso}

volume_up
1. generál
Ale také se přestěhoval sem aby mohl potkat jiné lidi, kteří dělají to co on.
But he also moved here to meet other people doing what he's doing.
Koho dalšího můžu potkat, koho neznám nebo kdo se ode mě tolik liší?"
Who else can I meet that I don't know, or that I'm so different from?"
Potkat se s pár známými v hospodě a dát si brzký večerní drink.
Meet some mates in the pub for an early evening drink.
potkat (také: postihnout)
Musí se zapojit všechny strany; koneckonců by je mohl potkat stejný osud.
All parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
2. "náhodou"
potkat (také: objevit)

Příklady použití pro "potkat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAvšak potkat tolik převlékačů kabátů a pokrytců na jednom místě je šokující.
However, to see so many turncoats and hypocrites in one place is astonishing.
CzechMusí se zapojit všechny strany; koneckonců by je mohl potkat stejný osud.
All parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
CzechAle také se přestěhoval sem aby mohl potkat jiné lidi, kteří dělají to co on.
But he also moved here to meet other people doing what he's doing.
CzechKoho dalšího můžu potkat, koho neznám nebo kdo se ode mě tolik liší?"
Who else can I meet that I don't know, or that I'm so different from?"
CzechNa této cestě může Moldavsko potkat jedině, v nejlepším případě, osud Běloruska.
Having embarked on this road, the only fate that can await Moldova, in the best case scenario, is that of Belarus.
CzechA on se zeptal: „Nechcete se v New Yorku potkat s mými kolegy?“
And he said, "Why don't you see my colleagues in New York?"
CzechPotkat se s pár známými v hospodě a dát si brzký večerní drink.
Meet some mates in the pub for an early evening drink.
CzechBěhem devíti nebo desíti let by nás mohla potkat krize.
We could be facing a crisis in the next nine or ten years.
CzechBude se muset sama potkat s podmínkami a překonat sama své domácí výzvy, my však můžeme pomoci.
It will itself have to meet the conditions and overcome its internal challenges by its own means, but we can help.
CzechNěkdy, až budu silnější, bych se s ní chtěla potkat."
Someday I want to meet that woman when I'm stronger."
CzechMěl jsem tři miliony lidí z 80 různých krajin, se kterými jsem měl šanci se potkat za posledních 29 let.
I've had three million people from 80 different countries that I've had a chance to interact with over the last 29 years.
CzechMožná se nám podaří potkat se uprostřed.
CzechMůžete je potkat na horách.
CzechBěhem mé návštěvy mi bylo zvláště ctí potkat některé z nejvýjimečnějších žen Británie. ~~~ Žen, které vám všem razí cestu.
During my visit I've been especially honored to meet some of Britain's most extraordinary women -- women who are paving the way for all of you.
CzechPokud ji nemá potkat stejný osud jako jejího předchůdce, musí zaujmout jiný přístup a zajistit, aby pomáhala občanům své země.
If she is not to suffer the same fate as her predecessor, she must take a different approach and ensure that she helps the people of her country.
CzechSvět dospělých musí převzít odpovědnost za ochranu našich dětí před tímto trestným činem, který je jedním z nejhorších, jež mohou děti potkat.
The adult world must take responsibility for protecting our children from this, one of the worst crimes that a child can be subjected to.
CzechPoprvé v životě jsem ty lidi chtěla potkat, chtěla jsem se potkat s těmi podnikateli a zjistit, jak jejich životy opravdu vypadají.
For the first time, actually, in a long time I wanted to meet those individuals, I wanted to meet these entrepreneurs, and see for myself what their lives were actually about.
CzechAvšak tato předvídatelnost si vybrala svou daň v podobě velmi omezené flexibility a minulost dostatečně ukázala, jak často nás mohou potkat nepředvídané události.
However, this predictability came at the price of very limited flexibility, and it has been revealed in the past how much we can be exposed to sudden developments.
CzechMohu vám říci, že pokud zítra řeknete našim vojákům: "Nemůžete používat bezpilotní letouny", znamená to, jako byste řekli: "Běžte se potkat s nepřítelem zblízka, riskujte".
I can tell you that if tomorrow you were to say to our soldiers 'You cannot use drones', that would be tantamount to telling them 'Make contact with the enemy, take risks'.
Czech. ~~~ A teď si představte ten rozdíl, kdy můžete potkat někoho, kdo má za sebou nějaké podnikání a tvrdou dřinu, kdo vám chce povědět o svém businessu.
Imagine how you feel; and then imagine the difference when you might see somebody who has a story of entrepreneurship and hard work who wants to tell you about their business.