česko-anglicko překlad pro "potichu"

CS

"potichu" anglický překlad

volume_up
potichu {přísl.}
CS

potichu {příslovce}

volume_up
potichu (také: tiše)
Pane Cashmane, velmi si vás vážím, ale toto vše se událo potichu a tajně, za naprostého nedostatku transparentnosti.
Mr Cashman, I hold you in great esteem, but all of this happened quietly and secretly, with a complete lack of transparency.
Nemůžeme potichu přijmout cynické zdůvodnění, že v celosvětovém měřítku je potravin dostatek, ne každý má dost peněz na to, aby si kupoval drahé potraviny.
We cannot quietly accept the cynical argument that there is enough food on a global scale but not everyone has enough money to buy expensive food.
potichu (také: mlčky, tiše)
potichu (také: nehlučně)

Příklady použití pro "potichu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech- a zůstávají potichu.
In Strasbourg they shrug: 'What can we do?' - and remain silent.
CzechSocialistická skupina v Evropském parlamentu nezůstala potichu.
The Socialist Group in the European Parliament has not been silent.
CzechBohužel příliš potichu oslavujeme úspěch celní unie, která má nyní 40. narozeniny.
It is a pity that our praise for the success of the Customs Union that is now celebrating its 40th anniversary is too quiet.
Czech- a zůstávají potichu.
In meetings with human rights defenders, the representatives of Brussels sigh sadly: 'What can we do?' - and remain silent.
CzechPane Cashmane, velmi si vás vážím, ale toto vše se událo potichu a tajně, za naprostého nedostatku transparentnosti.
Mr Cashman, I hold you in great esteem, but all of this happened quietly and secretly, with a complete lack of transparency.
CzechKdyž se vzdálí, je až moc potichu.
If it gets far away, it's a little too quiet.
CzechZůstaneme potichu a neodpovíme?
Are we going to remain silent and not answer?
CzechNesmí zůstat v této otázce potichu.
Czech(Smích) V jistém smyslu je to jako v Carnegie Hall, nebo když je obecenstvo potichu, protože totiž každý detail.
(Laughter) And in some ways it's like Carnegie Hall, or when the audience had to hush up, because you can now hear every single detail.
CzechJistě si uvědomujete další záležitosti, které jsme zároveň řešili, takže nepřijímám, že jsme byli příliš potichu.
You will also be aware of the other issues that we have been dealing with at the same time, so I do not accept that we have been too quiet.
CzechBuďte tak laskaví a hovořte spolu v této sněmovně pokud možno úplně potichu.
I kindly ask you to try to keep your conversations to a minimum in this Chamber and respect the Commissioner's final remarks.
Czech(SK) Pane předsedající, Evropská unie nesmí zůstat potichu, nesmí reagovat až poté, co křesťané umírají a jsou vyháněni ze svých domovů.
(SK) Mr President, the European Union cannot remain silent, cannot respond only after the event, when Christians are dying and are expelled from their homes.
CzechPak se děje to, že učitelka řekne: „Sedněte si, prosím, buďte potichu, dělejte to co máte, řiďte se pravidly, hlídejte si čas, soustřeďte se, chovejte se jako holky
And what happens is, she says, "Please, sit down, be quiet, do what you're told, follow the rules, manage your time, focus, be a girl."
CzechNemůžeme potichu přijmout cynické zdůvodnění, že v celosvětovém měřítku je potravin dostatek, ne každý má dost peněz na to, aby si kupoval drahé potraviny.
We cannot quietly accept the cynical argument that there is enough food on a global scale but not everyone has enough money to buy expensive food.
CzechNení to jen díky úloze, kterou jste sehrála; je to také díky přílišné opatrnosti jejích představitelů, kteří příliš často raději zůstávají potichu, než aby jednali.
This is not only on account of the role you played; it is also because of the overcautiousness of its leaders, who too often prefer to stand still rather than to act.
CzechPrávě proto se teď do čela postavili němečtí a francouzští představitelé a převzali odpovědnost za budoucnost Evropy, namísto toho, aby nadále jen nejasně a potichu mluvili.
That is precisely why the German and French leaders are now showing clear leadership and taking responsibility for Europe's future, rather than continuing to talk in unclear, muted tones.
CzechV jiných směrech je to jako západoafrická hudba, protože pokud je hudba v MP3 přehrávači potichu, jednoduše ji zesílíte a za chvíli jste ohlušeni hlasitou pasáží skladby.
In other ways, it's more like the West African music because if the music in an MP3 player gets too quiet, you turn it up, and the next minute, your ears are blasted out by a louder passage.