CS

potenciální {přídavné jméno}

volume_up
potenciální (také: eventuální, možný, potencionální)
Tyto vnější zdroje jsou charakteristické nejistotou a potenciální destabilizací.
The latter are characterised by uncertainty and potential destabilisation.
Tímto by se "potenciální vojenské použití" stalo "potenciálním vojenským spojením".
So 'potential military use' would become 'potential military link'.
Takové reformy umožňují členským státům zvýšit potenciální růst a zaměstnanost.
Such reforms enable Member States to raise potential growth and employment.

Příklady použití pro "potenciální" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMnoho funkcí Nástrojů pro webmastery vám může pomoci odhalit potenciální problémy.
Many of the features of Webmaster Tools can help you identify potential problems.
CzechTyto vnější zdroje jsou charakteristické nejistotou a potenciální destabilizací.
The latter are characterised by uncertainty and potential destabilisation.
CzechTakové reformy umožňují členským státům zvýšit potenciální růst a zaměstnanost.
Such reforms enable Member States to raise potential growth and employment.
CzechUvedená pravidla jsou platná pro potenciální  jednání s jakoukoli společností.
This policy will apply to all potential relations with any company from any industry.
CzechKomise vyčísluje tento potenciální dopad na základě testu veřejných zájmů.
The Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
CzechBěhem tohoto procesu se zobrazí potenciální refundace, která je vám k dispozici.
During this process, you'll see any potential refund available to you.
CzechTo stejné platí v případě Chorvatska i každé jiné potenciální kandidátské země.
This holds true for Croatia and any other potential candidate country.
CzechFYROM je kandidátskou zemí na přistoupení k EU a Albánie je potenciální kandidátskou zemí.
The FYROM is a candidate for EU accession and Albania is a potential candidate.
CzechDůraz bude kladen zejména na potenciální roli strukturálních fondů v této oblasti.
In particular, it will highlight the potential role of the Structural Funds in this regard.
CzechBrusel také zaspal, pokud jde o potenciální hrozbu, kterou představují islámští přistěhovalci.
Brussels has also slept through the potential threat posed by Islamic immigrants.
CzechTímto by se "potenciální vojenské použití" stalo "potenciálním vojenským spojením".
So 'potential military use' would become 'potential military link'.
CzechTo vyžaduje komplexní iniciativu zaměřenou na tato potenciální ekologická pracovní místa.
This requires a comprehensive initiative for these potential green jobs.
CzechZpráva zmiňuje jen potenciální pokrok, což se týká budoucnosti.
Moreover, the report only refers to potential progress, something for the future.
CzechŠest z nich jsou členské státy EU a zbytek jsou potenciální kandidáti.
Six of them are EU Member States, and the rest are potential candidates.
CzechZákonodárci se nesmí bát konstatovat tvrdé skutečnosti při pohledu na potenciální dopady.
Legislators must not be afraid to state harsh realities when looking at potential impacts.
CzechVeřejné zakázky představují 17 % HDP EU, což je obrovský potenciální pro trh inovací.
Public procurement represents 17% of the EU's GDP, an enormous potential market for innovation.
CzechTato příležitost je však do značné míry spíše potenciální než reálná.
However, a lot of that opportunity is still potential rather than real.
CzechTomu, aby potenciální prodávající našli vhodné kupce, napomohou transparentní služby.
The matchmaking between potential sellers and buyers should be supported by transparent services.
CzechJe zřejmé, že potenciální nová rizika neboli v akčním plánu přiměřeně zohledněno.
It is clear that the potential new risks have not been taken into adequate account in the Action Plan.
CzechNeprávem: jejich potenciální nástupci by byli stejně "světově kompatibilní" jako oni.
This is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.