CS

potřeby {ženský rod množné číslo}

volume_up
potřeby
Nesmíme dovolit, aby naše energetické potřeby ohrožovaly jejich stabilitu.
We have an obligation not to allow our energy needs to threaten their stability.
K další fázi musí dojít, teprve až budou vyjasněny informační potřeby.
A further phase needs to be developed once the information needs are clear.
Je velmi důležité reagovat na potřeby a problémy evropské veřejnosti.
It is crucial to respond to the needs and problems of the European public.
potřeby (také: požadavky)
Komise chce ujistit Evropský parlament, že v průběhu obchodních jednání bere v úvahu specifické potřeby odvětví rybolovu.
The Commission wants to reassure the EP that the specific needs of the fisheries sector are taken into consideration in the course of trade negotiations.
potřeby

Příklady použití pro "potřeby" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa druhé jsme zdůraznili naléhavé humanitární potřeby, které je nutno zajistit.
Second, we stressed the urgent humanitarian needs, which we said had to be met.
CzechAle mohl by si pamatovat všechny potřeby všech bytostí, kterými je, byl a bude.
But he could memorize all the needs of all the beings that he is, he will, he did.
CzechLíbí se nám, protože nevytyčuje pouze práva, ale poukazuje také na určité potřeby.
We like it because it not only sets out rights but also highlights certain needs.
CzechMoje závěrečná poznámka se týká potřeby všeobecného přístupu k centrům péče o děti.
My final observation concerns the need for universal access to childcare centres.
CzechTyto postupy by mohly být v případě potřeby formálně schváleny v příslušné formě.
These procedures could, if necessary, be formalised in an appropriate form.
CzechKomise okamžitě vyčlenila 6,3 milionu EUR pro potřeby řešení nouzové situace.
The Commission immediately mobilised EUR 6.3 million to meet emergency needs.
CzechNesmíme dovolit, aby naše energetické potřeby ohrožovaly jejich stabilitu.
We have an obligation not to allow our energy needs to threaten their stability.
CzechPříliš mnoho firem se domnívá, že univerzitám jsou lhostejné potřeby pracovišť.
Too many companies believe universities are impervious to the needs of the workplace.
CzechOpatření musí být pro každý členský stát různá, protože se liší jejich potřeby.
The measures for each Member State must differ, because their needs differ.
CzechJak může společnost řádně fungovat, aniž má zajištěny tyto základní potřeby?
How can a company operate properly without these basic needs being guaranteed?
CzechJinými slovy, nechci věci, ale potřeby a zážitky, které ty věci uspokojují a přinášejí.
In other words, I don't want stuff; I want the needs or experiences it fulfills.
CzechZabíjíme zvířata, abychom uspokojili své potřeby, ale stanovíme rovněž určité normy.
We kill animals to satisfy many needs, but we also set ourselves certain standards.
CzechNaše rozpravy, až se budou ve čtvrtek odpoledne konat, to v případě potřeby dokáží.
Our debates will prove it, if necessary, when they take place on Thursday afternoon.
CzechPotřeby jsou obrovské a vidíme, že peněz, které máte k dispozici, není dost.
The needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
CzechŠkolení musí být zaměřeno na potřeby trhu a na přípravu mladých pracovníků.
Training must be geared towards the needs of the market and prepare young workers.
CzechJe to politika založená na rozeznání potřeby podporovat konkrétní odvětví.
It is a policy based on recognition of the need to support particular sectors.
CzechTyto potřeby se mohou časem změnit v důsledku změn hospodářského prostředí.
These needs may alter over time as a result of changes in the economic environment.
CzechMohl totiž, když na to přišlo, v případě potřeby i silou, prosadit svoje.
Because, at the end of the day, it could, if necessary by force, get its own way.
CzechMohl byste prosím všem připomenout, že v případě potřeby může být mikrofon vypnut?
Could you kindly remind everyone that, if necessary, the microphone can be turned off?
CzechVyberte vhodné rozlišení zobrazení a podle potřeby dokončete postup dle pokynů.
Select the appropriate display resolution, and then complete the instructions as needed.