česko-anglicko překlad pro "potřebujeme"

CS

"potřebujeme" anglický překlad

EN
CS

potřebujeme

volume_up
Potřebujeme registraci, potřebujeme kontrolu, potřebujeme se vypořádat s neslučitelností.
We need registration, we need scrutiny, we need to deal with incompatibilities.
Potřebujeme ochranu svědků, potřebujeme lepší právní systém, potřebujeme vzdělávání.
We need witness protection, we need a better legal system, we need education.
Potřebujeme takové madam Curie, potřebujeme vědce, potřebujeme průkopnické technologie.
We need Madame Curies, we need scientists, we need breakthrough technologies.

Příklady použití pro "potřebujeme" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOsobně věřím, že bude užitečný, ale myslím, že o něm zde potřebujeme diskutovat.
I personally believe it will be useful, but I think we need to discuss it here.
CzechV současné situaci je jasné, že potřebujeme pro strukturální fondy novou dimenzi.
It is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
CzechProto potřebujeme, aby se v členských státech prováděl Akt o drobném podnikání.
We therefore need the Small Business Act to be implemented in the Member States.
CzechPotřebujeme evropský regulační orgán a časem také evropského veřejného žalobce.
We need a European regulator and, in time, we need a European public prosecutor.
CzechNaléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti násilí na ženách.
We urgently need European legislative standards to combat violence against women.
CzechPotřebujeme legální migrující pracovníky s právy a povinnostmi, a nikoliv otroky.
What we need are legal immigrant workers with rights and obligations, not slaves.
CzechPotřebujeme přesvědčit svět, že Evropa vyrábí a prodává potraviny vysoké kvality.
We need to convince the world that Europe produces and sells high-quality food.
CzechPotřebujeme, aby výbory postupovaly jednotněji, a potřebujeme stálého zpravodaje.
We need the committees to be more joined up and we need a permanent rapporteur.
CzechK tomu potřebujeme také pravidla a evropské předpisy přizpůsobené danému úkolu.
To achieve this, we also need rules and European regulations tailored to the job.
CzechProtože v této zjitřené době potřebujeme pár chladných hlav a jasné informace.
Because in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
CzechJak jsem prve řekla, potřebujeme silnou Evropu, jejímž hlavním zájmem budou lidé.
As I have said before, we need a strong Europe with a human factor at its centre.
CzechOsobně se shoduji s většinou této sněmovny na tom, že potřebujeme závazné cíle.
Personally, I agree with the majority of this House that we need binding targets.
CzechPotřebujeme koordinovaný přístup proti vyprazdňování a znečišťování našich moří.
We need a coordinated approach against the exploitation and pollution of our seas.
CzechPotřebujeme omezení, která jsou realistická a přiměřená jakékoliv možné hrozbě.
We need restrictions that are realistic and in proportion to any potential threat.
CzechProto potřebujeme takový druh rámcových podmínek sociálně tržního hospodářství.
We therefore need this kind of framework condition of a social market economy.
CzechA potřebujeme silné, chytré a sebejisté mladé ženy, aby se zvedly a převzaly otěže.
And we need strong, smart, confident young women to stand up and take the reins.
CzechSpočítala jsem celkový čas, který potřebujeme, na 21 miliard hodin hraní týdně.
I've calculated the total we need at 21 billion hours of game play every week.
CzechRád bych proto dodal, že potřebujeme také více hospodářské kontroly v Evropě.
I would therefore like to add that we also need more economic control in Europe.
CzechDámy a pánové, potřebujeme, aby v této oblasti lidských práv došlo k revoluci.
Ladies and gentlemen, we need a policy revolution in this area of human rights.
CzechPotřebujeme celý proces zjednodušit, aby občané mohli stížnosti podávat snadněji.
We need more simplification so that it is easier for citizens to make a complaint.