česko-anglicko překlad pro "potřebují"

CS

"potřebují" anglický překlad

EN
CS

potřebují

volume_up
Evropští občané, podnikatelé a zaměstnanci potřebují myšlenky, ale potřebují víc.
European citizens, entrepreneurs and employees need ideas, but they need more.
Jak zmínila Lena Eková, politiky potřebují peníze, potřebují financování.
As was pointed out by Lena Ek, policies need money and policies need financing.
To, co potřebují, je přímá pomoc, a potřebují ji teď!
What they need is direct assistance, and they need it now!

Příklady použití pro "potřebují" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSložitá pravidla EU poslední věcí, kterou tito lidé ve složité situaci potřebují.
Complicated EU rules are the last thing these people need during difficult times.
CzechRodiny potřebují konkrétní činy a lepší sladění pracovního a rodinného života.
Families require concrete deeds and better coordination of work and family life.
CzechAby spotřebitelé byli schopní obhajovat svá práva, potřebují přesné informace.
Consumers need accurate information in order to be able to defend their rights.
CzechPřed hlasováním potřebuji Parlament informovat o některých technických úpravách.
Before the vote I need to inform Parliament about some technical adjustments.
CzechEvropští občané, podnikatelé a zaměstnanci potřebují myšlenky, ale potřebují víc.
European citizens, entrepreneurs and employees need ideas, but they need more.
CzechTransplantace obličeje má svou roli u obětí popálenin, kteří potřebují novou kůži.
The face transplant has a role probably in burns patients to replace the skin.
CzechStížnosti občanů jsou neocenitelným ukazatelem toho, co občané potřebují nejnutněji.
The citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
CzechLidé potřebují práci a přístup ke vzdělání, fungující veřejné služby a další věci.
People need access to jobs and education, effective public services and more.
CzechNikdo zde by nezpochybnil skutečnost, že nekuřáci potřebují komplexní ochranu.
No one here would question the fact that non-smokers need comprehensive protection.
CzechVětšina z nich zdůrazňovala, že od Evropské unie potřebují jiný druh pomoci.
Most stressed that they need a different kind of support from the European Union.
CzechPro osoby, jež potřebují ochranu, jsou zapotřebí bezpečná a účinná azylová řízení.
Safe and efficient asylum procedures are required for people in need of protection.
CzechTo je důvod, proč dobrovolnictví a dobrovolnické organizace potřebují podporu.
That is why volunteering and volunteer organisations need encouragement and support.
CzechÚčty Guest (host) jsou určeny pro osoby, které potřebují dočasně použít počítač.
Guest accounts are intended primarily for people who need temporary use of a computer.
CzechŽeny navíc tuto legislativní podporu potřebují pro ochranu jejich zdraví a dětí.
In addition, women need this legislative support to protect their health and children.
CzechTo je zejména problém pro ty, kdo tyto informace potřebují ve svém mateřském jazyce.
This is especially a problem for those who need information in their own language.
CzechPotřebuji v tom vaši podporu, nejen na vnitrostátní úrovni, ale i na úrovni evropské.
I need your support in this - not at a national level, but at a European level.
CzechZemědělci značnou přímou podporu zjevně potřebují a bude tomu tak i v budoucnu.
Farmers obviously need substantial direct support, including in the future.
CzechPacienti v Evropské unii potřebují vědět, jak se padělaným léčivým přípravkům vyhnout.
Patients in the EU need to know how they can avoid falsified medicinal products.
CzechŽadatelé o azyl jsou zranitelní lidé, kteří potřebují odpovídající podmínky přijetí.
Asylum seekers are vulnerable people who require appropriate reception conditions.
CzechV samotné Evropě existuje řada zemí, které takovouto pomoc potřebují mnohem více.
There are other countries in Europe itself that would benefit much more from such aid.