CS

potřebovat {sloveso}

volume_up
potřebovat
A taky asi budeme potřebovat, no, asi budeme potřebovat kovboje, abych byl upřímný.
And we probably need, well, we probably need a cowboy to be quite honest.
To oslabuje zásobu kvalifikací, které bude Evropa v budoucnu potřebovat.
This undermines the stock of qualifications that Europe will need in the future.
Jsem přesvědčen, že budeme případně potřebovat výkonovou normu pro emise.
I remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.
V procesu spolurozhodování bude potřebovat širokou podporu Evropského parlamentu.
In the codecision procedure it will require the broad support of the European Parliament.
Pokud budete potřebovat více informací...
If you require more information ...
Připusťme, že mnoho mužů bude k pochopení nevhodnosti těchto obrázků potřebovat titul z filozofie.
Now, granted, for many men it may require a degree in philosophy to see something wrong with these images.
potřebovat (také: chtít, přát, přát si)
Občas můžete potřebovat změnit místo uložení souborů v počítači.
Occasionally, you might want to change where files are stored on your computer.
Chcete-li v počítači používat systém Windows 8, budete potřebovat:
If you want to run Windows 8 on your PC, here's what it takes:
Chcete-li ve svém počítači používat systém Windows 7, budete potřebovat následující položky:
If you want to run Windows 7 on your PC, here's what it takes:

Příklady použití pro "potřebovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKe komunikaci mezi počítačem a zařízením Extender budete potřebovat domácí síť.
You'll need a home network for your computer to communicate with an Extender.
CzechKe stažení aktualizací pro instalaci budete potřebovat připojení k Internetu.
Щоб отримати оновлення для інсталяції, потрібно мати підключення до Інтернету.
CzechPokud toho dosáhneme, nebudeme potřebovat politiky pánů Meyera, Battena nebo Bontese.
If we have this we will not need the policies of Messrs Meyer, Batten or Bontes.
CzechEvropa bude po roce 2013 potřebovat stále účinnou a společnou zemědělskou politiku.
Europe will still need an effective and common agricultural policy after 2013.
CzechEvropa bude potřebovat zdroje, aby tak mohla učinit: nové a inovativní zdroje.
Europe will need resources in order to do this: new and innovative resources.
CzechK tomu budeme my, Rada, a domnívám se, i Parlament, všichni potřebovat víc času.
In this we, the Council, and, I believe, Parliament as well, will all need more time.
CzechPokud chcete změnit hesla pro jiné uživatelské účty, budete potřebovat účet správce.
To change passwords for other user accounts, you'll need an administrator account.
CzechPokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
CzechBudete potřebovat heslo domácí skupiny, které můžete získat od jakéhokoli jejího člena.
You'll need the homegroup password, which you can get from any homegroup member.
CzechK tomu budeme pravděpodobně potřebovat mnohem vyspělejší technologii než máme dnes.
To do that we'll probably need much more sophisticated technology than we have today.
CzechBudeme potřebovat nalákat firmy, které najmou lidi, kteří se tam jako první přestěhují.
You'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
CzechTo oslabuje zásobu kvalifikací, které bude Evropa v budoucnu potřebovat.
This undermines the stock of qualifications that Europe will need in the future.
CzechJsem přesvědčen, že budeme případně potřebovat výkonovou normu pro emise.
I remain convinced that we will eventually need an emissions performance standard.
CzechChceme-li tomu zabránit, bude Komise zajisté potřebovat pomoc ze strany Parlamentu.
In order not to allow this, the Commission will certainly need the help of Parliament.
CzechPrávě v těchto otázkách budeme potřebovat tyto orgány a jejich důvěryhodnost.
These are issues for which we are going to need the authorities and their credibility.
CzechPokud je zařízení uzamčené, nelze je použít a k jeho odemčení budete potřebovat PIN kód.
When the device is locked, it can't be used and you need the PIN to unlock it.
CzechA taky asi budeme potřebovat, no, asi budeme potřebovat kovboje, abych byl upřímný.
And we probably need, well, we probably need a cowboy to be quite honest.
CzechV procesu spolurozhodování bude potřebovat širokou podporu Evropského parlamentu.
In the codecision procedure it will require the broad support of the European Parliament.
CzechZ toho důvodu vám přeji mnoho úspěchů, štěstí a autority, kterou budete potřebovat.
For this reason, I wish you success, luck and all the authority you need.
CzechAvšak budeme potřebovat veškeré úsilí, abychom pokročili ve vztahu k Číně.
However, we will need all our efforts to make progress in relation to China.