česko-anglicko překlad pro "potřebnost"

CS

"potřebnost" anglický překlad

CS

potřebnost {ženský rod}

volume_up
potřebnost (také: nouze)
volume_up
neediness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potřebnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV důsledku toho je potřebnost bůhví kolikátého prohlášení o záměru poněkud omezená.
In consequence, the usefulness of an umpteenth declaration of intent is somewhat limited.
CzechNic z toho však nesnižuje potřebnost demokratičtější, proaktivní, sjednocené Evropy.
However, none of this makes a more democratic, proactive, united Europe any less necessary.
CzechNapovídá, že hlavy států a vlád vidí potřebnost sociálního rozměru.
It suggests that the Heads of State or Government see the need for a social dimension.
CzechMáme-li hodnotit potřebnost dohody ACTA, musíme na tyto mezinárodní souvislosti brát zřetel.
If we are to assess the need for ACTA, we must bear this international context in mind.
CzechPřestože byla uznána potřebnost nového politického přístupu, kde je tento přístup?
However, even though it has been acknowledged that a new political approach is needed, where is it?
CzechJe naší povinností vysvětlit občanům Evropy potřebnost této Smlouvy a její ustanovení.
It is our duty to explain to the European citizens the need for and the provisions of this treaty.
CzechPodle mě by bylo vhodnější, abychom potřebnost automatické výměny posuzovali podle konkrétních okolností.
I would rather we looked at each specific circumstance to see where we need it.
CzechDovolte mi, abych i já zdůraznil význam a potřebnost diskuse o Východním partnerství.
I, too, would like to stress the importance of, and the need for a debate on, the Eastern Partnership.
CzechTyto reakce zároveň zdůrazňují potřebnost odvolací komory a programu komunikace.
These reactions highlight at the same time the need for an Appeals Chamber as well as an outreach programme.
CzechPotřebnost určitých kroků se nejprve popírá a stačí, aby uplynulo čtyři nebo pět měsíců, a najednou se uznává.
At first what is required is contested, only to be acknowledged four or five months later.
CzechFRONTEX je základním nástrojem v oblasti přistěhovalecké politiky a prokázal svou potřebnost a účinnost.
FRONTEX is an essential instrument in immigration policy and has proven its necessity and efficiency.
CzechCílem těchto konzultací je shromáždit názory zúčastněných stran na potřebnost uvedeného statutu a jeho případný obsah.
This consultation aims at gathering stakeholders' views on the need for such a statute and its possible content.
CzechPotřebnost takového opatření lze nejlépe vidět v malých městech a ve venkovských oblastech daleko od akademických center.
This need can be seen most clearly in small towns and rural areas which are a long way from academic centres.
CzechJako sociální demokrat uznávám potřebnost potravinové pomoci, ale rozprava o jejím financování ukazuje nedostatky v rozpočtovém systému.
As a socialist, I see the need for Food Aid, but the debate on funding shows the weaknesses in the budget system.
CzechZcela podporuji vytyčené cíle, mé zkušenosti pozorovatele voleb EU v Guatemale jejich potřebnost jen potvrzují.
I fully endorse all these objectives, especially as my own experiences as an EU election observer in Guatemala testify to their necessity.
CzechExistují totiž důvody zpochybňující potřebnost některých biopaliv, která nemají téměř žádný přínos pro životní prostředí.
With good reason, because there are grounds for questioning the usefulness of some biofuels which bring hardly any environmental benefit.
CzechStejně tak je nepochybným pokrokem i to, že je zdůrazněna potřebnost parlamentní kontroly a lepší vzájemné spolupráce.
The fact that the need for parliamentary control is being emphasised, as well as the need for better mutual cooperation, is also clearly progress.
CzechPotřebnost diskuse o Východním partnerství je navíc dána i tím, že není zcela jasné, zda všichni přiznáváme tomuto projektu stejný význam.
A debate on the Eastern Partnership is also necessary due to the fact that it is not entirely clear that we all accord the same importance to this project.
CzechNa druhé straně by bylo žádoucí, aby Komise posoudila dopad a potřebnost rozšíření oblasti působnosti tohoto prodloužení také na audiovizuální odvětví.
On the other hand, it would also be desirable for the Commission to assess the impact of and need to widen the scope of this extension to include the audiovisual sector.
CzechTo dokládá důležitost a potřebnost procesu evropské integrace a důležitost Evropy občanů, evropského soudního prostoru a provádění Lisabonské smlouvy.
This illustrates the importance and need for the European integration process and the importance of a citizens' Europe, of a European judicial area and of implementing the Lisbon Treaty.