CS

potěšení {střední rod}

volume_up
potěšení (také: požitek, radost, rozkoš)
volume_up
pleasure {podstatné jméno}
Potěšení se zdá být zušlechtěné celou řadou různých věcí, které do toho vstupují.
So pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Věřte mi, že mi nedělá žádné potěšení používat negativní příklady z Německa.
Believe me, I find no pleasure in using negative examples from Germany.
V loňském roce jsem měl to potěšení vidět představení tohoto souboru v Londýně.
Last year, I had the pleasure of seeing the Shen Yun Show in London.
potěšení (také: radost, rozkoš, slast)
volume_up
delight {podstatné jméno}
(Hudba) Pro toto potěšení a tento zázrak lidé plesali.
(Music) For this delight and for this wonder, people rejoiced.
Naše potěšení se však mísí s určitým stupněm rozčarování.
However, our delight is mixed with a degree of disappointment.
Víme také, protože jsme propojení v sociálních sítích, že je snadné vytvořit potěšení i na malém místě.
We know also, because we're connected in social networks, that it's easy to create delight in one little place.
potěšení (také: radost)
volume_up
enjoyment {podstatné jméno}
potěšení (také: ukojení, uspokojení)
volume_up
gratification {podstatné jméno}
Zanechme už těch prohlášení, která se míjejí cílem, a vychutnejme si potěšení z výsledku, kterého jsme dosáhli.
Let us stop making these assertions, which overshoot the mark, and let us feel a sense of gratification at the result that we have achieved.
potěšení (také: radost)
volume_up
gladness {podstatné jméno}
potěšení (také: rozveselení, veselost)
volume_up
exhilaration {podstatné jméno}
potěšení
volume_up
delectation {podstatné jméno}
potěšení
volume_up
pleasance {podstatné jméno}

Příklady použití pro "potěšení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotěšení se zdá být zušlechtěné celou řadou různých věcí, které do toho vstupují.
So pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
CzechJe to ve vlastním zájmu Ukrajiny - nejen pro potěšení mezinárodního společenství.
It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.
CzechJménem paní Jeggleové mi dovolte říci, že jsme velmi potěšeni tímto výsledkem.
I may say, on behalf of Mrs Jeggle, that we are very pleased with the outcome.
CzechNazývám ho "Pekla a nebesa", protože zobrazuje denní pekla a denní potěšení.
And I call it "Hells and Heavens" because it's daily hells and daily heavens.
CzechNyní budeme mít znovu to potěšení poslechnout si Mládežnický orchestr Evropské unie.
We now have the pleasure of listening once again to the European Union Youth Orchestra.
CzechJsme potěšeni, když Komise chválí naši práci; tak by tomu mělo být vždy.
We are pleased when the Commission praises our work; this should always be the case.
CzechJsme tedy potěšeni, že ústní pozměňovací návrh tohoto odstavce byl přijat.
We are, therefore, pleased that the oral amendment to this paragraph has been adopted.
CzechJsme potěšeni aktivní rolí ASEAN při koordinování mezinárodního úsilí.
We are pleased with ASEAN's active role in coordinating international efforts.
CzechI na mnoha jiných místech v celé Evropě byli lidé irským výsledkem potěšeni.
In many other places throughout Europe, people were also delighted with the Irish result.
CzechVěřte mi, že mi nedělá žádné potěšení používat negativní příklady z Německa.
Believe me, I find no pleasure in using negative examples from Germany.
CzechV loňském roce jsem měl to potěšení vidět představení tohoto souboru v Londýně.
Last year, I had the pleasure of seeing the Shen Yun Show in London.
CzechProto bychom měli být potěšeni skutečností, že Parlament toto vedoucí postavení ukazuje.
We should be pleased at the fact that Parliament has shown this leadership.
CzechBudu mít to potěšení udělit slovo svému krajanovi, panu Carnero Gonzálezovi.
I am going to have the pleasure of giving the floor to my compatriot, Mr Carnero González.
CzechUkázalo se, že snaha o dosažení potěšení nemá skoro žádné přispění k životní spokojenosti.
It turns out the pursuit of pleasure has almost no contribution to life satisfaction.
CzechVýsledkem jsme nicméně potěšeni a s radostí budeme hlasovat ve prospěch této zprávy.
We are nonetheless pleased with the outcome and are happy to vote in favour of this report.
CzechJá se naproti tomu domnívám, že bychom měli být potěšeni, kolik se nám toho podařilo dosáhnout.
I think, on the contrary, that we should be pleased that we have achieved so much.
CzechDnes samozřejmě můžeme být potěšeni tím, jak se situace vyvíjí.
We can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
CzechJe zdraví funkcí positivního závazku, potěšení a smyslu života?
Is health a function of positive engagement, of pleasure, and of meaning in life?
CzechJsme pochopitelně potěšeni, že se s Evropským parlamentem toto téma opět konzultuje.
Naturally, we are pleased that the European Parliament is being consulted again on the subject.
CzechJsme potěšeni, že byl náš zákaz látek CMR nejen zachován, ale je mnohem vhodnější.
We are happy that our prohibition on CMR substances has been retained, but made more appropriate.