CS

potíže {ženský rod množné číslo}

volume_up
potíže (také: nesnáze, obtíže)
Nebylo by přijatelné, aby administrativní potíže oslabovaly práva pacientů.
It would not be acceptable for administrative difficulties to diminish patients' rights.
Přístup k různým zdrojům financování může pomoci překonat finanční potíže.
Access to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
Stabilita současné koalice, nehledě na potíže, je pozoruhodná.
The stability of the current coalition is remarkable despite the difficulties.
potíže (také: nesnáze, námaha, potíž, trable, závada)
volume_up
trouble {podstatné jméno}
To je důvod, proč Siemens teď má potíže. ~~~ A to je důvod, proč i MIN má jisté potíže.
That's why Siemens is now in the trouble they are in and that's why MIN is in the trouble they are in.
Pokud máte potíže s odesíláním obrázků e‑mailem, zkuste jednu z následujících akcí:
If you have trouble sending pictures in e‑mail, try one of the following:
Nějakého guru prezidentského stylu, který se naparuje na světové scéně a působí potíže?
A presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
potíže
Paní předsedající, potíže Řecka a eurozóna bychom neměli chápat jako výjimku.
Madam President, the troubles of Greece and the eurozone should not be seen as an exception.
Ať jsou to výrobci aut z Německa, Francie nebo Španělska, zdá se mi, že podobné neúspěchy a podobné potíže postihly i lidi v méně vyvinutých státech, v malých členských státech.
Whether they are German, French or Spanish car manufacturers, it seems to me that similar failures and similar troubles also befall people in the less developed states, in the small Member States.
potíže (také: problémy, těžkosti)
volume_up
hard time {podstatné jméno}
potíže (také: zádrhele)

Příklady použití pro "potíže" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAstmatické záchvaty způsobují náhlé dýchací potíže, které mohou trvat i celé hodiny.
Asthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
CzechJsou to potíže a výzvy, jejichž řešení je na nás, neboť jsme dosud byli úspěšní.
They are problems and challenges which fall to us because of our successes.
CzechNarazíte-li na potíže se vzájemným uznáváním, jednoduše se obraťte na Komisi.
Just get in touch with the Commission if you have problems with mutual recognition.
CzechPřístup k různým zdrojům financování může pomoci překonat finanční potíže.
Access to different sources of finance can help overcome financial difficulties.
CzechDalší informace naleznete v tématu Jak zjistit, že počítač má potíže s pamětí?
For more information, see How do I know if my computer has a memory problem?
CzechČastokrát nám v Parlamentu působil potíže a lady Ashtonové zanechává náročné úkoly.
He hassled us a lot in Parliament, and he leaves big shoes for Lady Ashton to fill.
CzechNemáme žádný zájem na tom, abychom si v této oblasti přidělávali další potíže.
We have no interest whatsoever in landing ourselves with new problems here.
CzechTentokrát jsou to potíže, které vyplývají ze strukturálních změn ve světovém obchodě.
This time it is difficulties resulting from structural changes in world trade.
Czech(DE) Pane předsedající, jako vždy mají financující orgány EU nějaké potíže.
(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
CzechPokud potíže s uplatněním kódu trvají, přejděte na náš web zákaznické podpory.
If you continue to have a problem redeeming the code, go to our customer support site.
CzechPříčinou mohou být potíže s kodekem, který je nutný pro přehrání daného souboru.
There might be a problem with the codec that is needed to play the file.
CzechPředsednictvo by bylo velmi laskavé, kdyby v této věci nepůsobilo poslancům potíže.
The Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
CzechJiná zařízení mohou mít podobné potíže a možná bude potřeba nainstalovat je znovu.
Other devices can have similar problems and might need to be reinstalled.
CzechSamozřejmě že v Evropě máme své vlastní potíže včetně těch ekonomických.
Of course, we in Europe have problems of our own, including economic problems.
CzechPokud máte potíže s odesíláním obrázků e‑mailem, zkuste jednu z následujících akcí:
If you have trouble sending pictures in e‑mail, try one of the following:
CzechDalší informace o Centru akcí získáte v tématu Jak Centrum akcí vyhledává potíže?.
For more information about Action Center, see How does Action Center check for problems?
CzechMá-li odvětví mlékárenské výroby potíže, pak má potíže celé venkovské hospodářství.
When the dairy sector struggles, the rest of the rural economy struggles.
CzechMáte-li potíže s aktivací Windows, prostudujte téma Proč nelze aktivovat systém Windows?.
If you're having trouble activating Windows, see Why can't I activate Windows?
CzechVšechny bisfosfonáty mohou způsobit ledvinové potíže, pokud by byly podány příliš rychle.
All bisphosphonates can cause kidney problems if infused (introduced) too quickly.
CzechV průběhu tohoto všeho moje matka měla dva nebo tři dny silné žaludeční potíže.
In the midst of all this, my mother fell ill with a stomach ailment for two or three days.