CS

potíž {ženský rod}

volume_up
potíž (také: úskalí)
volume_up
difficulty {podstatné jméno}
A to je přesně ta potíž, kterou máme se směnnými poplatky.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
V tom vězí potíž a je zapotřebí to jasně chápat, máme-li tyto problémy zvládnout.
That is the difficulty, and that is what needs to be understood clearly if these problems are to be managed.
Další potíž se týká akce na úrovni Organizace spojených národů, která se ukázala být naprosto neúčinnou.
A further difficulty relates to action at the level of the United Nations, which has proved totally ineffective.
potíž (také: nesnáze, námaha, potíže, trable, závada)
volume_up
trouble {podstatné jméno}
Potíž vězí v tom, že tyto signály nejsou tak krásné, jak byste si přáli.
The trouble is these signals are not the beautiful signals you want them to be.
Potíž ale začíná právě tady, protože toto je možné udělat pořádně, pouze pokud vyklučíme ty vinice a soustředíme se na ty regiony, které vyrábějí onen nadbytek.
The trouble starts here, since this can only be done properly if we grub the vineyards and concentrate grubbing aid on the regions that produced the surplus.
potíž (také: binec, jídlo, nepořádek, směs, zmatek)
volume_up
mess {podstatné jméno}
volume_up
inconvenience {podstatné jméno}
potíž
volume_up
hassle {podstatné jméno} [hovor.]

Příklady použití pro "potíž" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotíž vězí v tom, že tyto signály nejsou tak krásné, jak byste si přáli.
The trouble is these signals are not the beautiful signals you want them to be.
CzechS tolika možnostmi k výběru mají lidé nakonec potíž si vůbec něco vybrat.
With so many options to choose from, people find it very difficult to choose at all.
CzechPotíž zejména se zajišťovacími fondy je, že přispívají k rostoucím systémovým rizikům.
The problem with hedge funds, in particular, is that they contribute to increasing systemic risks.
CzechA to je přesně ta potíž, kterou máme se směnnými poplatky.
This is precisely the difficulty we have with this issue of interchange fees.
CzechV tom vězí potíž a je zapotřebí to jasně chápat, máme-li tyto problémy zvládnout.
That is the difficulty, and that is what needs to be understood clearly if these problems are to be managed.
CzechA potíž do které se dostáváme je, že obé nám dochází.
And the problem we've run into is, we're running out of both.
CzechDalší potíž se týká akce na úrovni Organizace spojených národů, která se ukázala být naprosto neúčinnou.
A further difficulty relates to action at the level of the United Nations, which has proved totally ineffective.
CzechToto je jeden z možných pohledů, ale potíž spočívá v tom, že vyspělý svět nemůže tento problém vyřešit sám.
That is one way of looking at it, but the problem is this: the developed world cannot solve the problem alone.
CzechS tradičním vědeckým článkem je totiž potíž.
There's a problem with a traditional scientific paper.
CzechPotíž je v tom, že my se zde nebavíme o pravdě holodomoru, nýbrž vyjadřujeme pravdu o sobě samých.
The problem is that here we are not talking about the truth of the Holodomor, but only voicing the truth about our own selves.
CzechU směrnice o službách s tímto byla největší potíž a jednoznačně doufáme, že v budoucnosti se to již nebude opakovat.
That was a major problem with the Services Directive that we obviously hope will not be repeated in the future.
CzechProtože potíž je, že jsme tak šovinističtí biologií, když vezmete pryč uhlík, jsou tu další věci, jež se mohou stát.
Because the thing is, we are so chauvinistic to biology, if you take away carbon, there's other things that can happen.
CzechPotíž je v tom, nač zde upozornili jiní řečníci, že některé členské státy se o mechanismus SOLVIT nestarají tak, jak přislíbily.
The difficulty is that some Member States pay lip service to the SOLVIT mechanism, as other speakers have addressed.
CzechPotíž je v tom, že letos mělo být v Číně provedeno šest inspekcí, přičemž doposud neproběhla ani jedna z nich.
The problem is that this year, there were supposed to be six inspections conducted in China, and of these not one has been carried out to date.
CzechPotíž spočívá v tom, že pokud bych to dělal systematicky, nejspíš bych měl na konci spoustu shrnutí, ale ne mnoho přátel.
The challenge here is, if I try to systematically do this, I would probably end up with a lot of summaries, but not with many friends in the end.
Czech. - Pane předsedající, zdá se, že máme potíž s tím, jak bychom měli se svým východním sousedem, Ukrajinou, jednat.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, we seem to have difficulties in knowing how to deal with our Eastern neighbour, Ukraine.
Czechdruhá potíž je, že se toto vyjednávání bohužel koná, když se uzavřel cyklus prosperity a na nás těžce doléhá ekonomická krize.
the second difficulty is that, unfortunately, this negotiation is taking place when the fat-cat cycle has closed and we are being hard hit by the economic crisis.
CzechTerorismus umožnil vládám a naučil státy nedůvěřovat nikoli vnějšímu vetřelci, ale všem svým občanům, a v tom spočívá potíž vládnutí.
Terrorism has allowed governments and taught states to mistrust not an external invader, but all of their citizens, and that is where the difficulty in governing lies.
CzechMusím říct, pane Staesi, že jsme o této otázce již přemýšleli a že se tím opravdu budeme zajímat, protože jde o skutečnou potíž a skutečný problém.
I must say, Mr Staes, that we had already considered this issue, and that we are indeed going to look at this because it is a real issue and a real problem.
CzechV tom spočívá skutečná potíž této krize: způsob naší organizace funguje na vnitrostátní úrovni, zatímco problémy, jimž čelíme, jsou transevropské.
That is the real hiatus we have to face in this crisis: that really, the way we are organised remains totally national, while the challenges are trans-European.