česko-anglicko překlad pro "poté"

CS

"poté" anglický překlad

volume_up
poté {předl.}
EN
volume_up
poté {přísl.}
EN
CS

poté {předložka}

volume_up
poté (také: po, po té co, za)
Ovladač byl změněn poté, co byl digitálně podepsán ověřeným vydavatelem.
This driver was altered after it was digitally signed by a verified publisher.
Komise ke zprávě zaujme stanovisko poté, co bude přijato usnesení.
The Commission will take a position on the report after the adoption of the resolution.
Bezprostředně poté však přijde výměna studentů a vědecká spolupráce.
Immediately after that, though, come student exchanges and scientific cooperation.

Příklady použití pro "poté" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA poté jsem se rozhodl věnovat život záchraně jednoho miliónu životů každý rok.
And then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
CzechPoté bychom měli skoncovat s vykořisťováním náboženství pro veskrze světské cíle.
Then we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
CzechPoté je nutno ve vykonávajícím státě viditelně provádět kontrolu lidských práv.
Secondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
CzechPřed padesáti lety došlo ale k důležitému posunu, poté, co byl vypuštěn Sputnik.
But then a big difference happened about 50 years ago, after Sputnik was launched.
CzechPoté musíme vyvinout společné úsilí, aby se to opravdu mohlo stát skutečností.
Then we must make a joint contribution so that it can actually become a reality.
CzechVrátíme se k této věci tedy ihned poté, co budeme mít k dispozici návrh Komise.
So we will come back to that as soon as we have the proposal from the Commission.
CzechPoté nastal následný otřes o síle 6,6, což bylo samo o sobě naprosto pustošivé.
Then you had the aftershock of 6.6, which in itself was absolutely devastating.
CzechPoté jsme diskutovali o posouzení oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti.
We were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
CzechMůže být můj účet obnoven poté, co byl deaktivován z důvodu neplatných kliknutí?
Can my account be reinstated after being disabled for invalid click activity?
Czech(FR) Paní předsedající, rád bych odpověděl paní Pleštinské a poté panu Sonikovi.
(FR) Madam President, I wish to reply to Mrs Pleštinská and then to Mr Sonik.
CzechPoté, co jsem to však řekl, se ptám, kde je v Evropě umístěn demografický problém?
However, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
CzechFotografie mohla být odstraněna nebo přesunuta poté, co jste ji vybrali k úpravě.
The photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.
CzechV seznamu Součásti zaškrtněte políčko Služba Fax a poté klikněte na tlačítko Další.
In the Components list, select the Fax Services check box, and then click Next.
CzechNejdříve budeme hlasovat o rozpočtu a poté přijde na řadu několik dalších bodů.
First we will vote on the budget, and then we have several additional points.
CzechTeprve poté budeme schopni realizovat účinnou společnou přistěhovaleckou politiku.
Only then will we be able to implement an effective common immigration policy.
CzechObnovte fotografii do původního umístění a poté se ji znovu pokuste upravit.
Restore the photo to its original location, and then try to edit the photo again.
Czech

~~~ Klikněte na tlačítko OK a poté klikněte na tlačítko OK znovu. ~~~

~~~ Click OK, and then click OK again. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

CzechSetkal jsem se s ní krátce poté, co se tuto zprávu dozvěděla, a proto má můj soucit.
I saw her shortly after she had heard the news, so my sympathy goes out to her.
CzechNašich varování jste nedbala a zareagovala jste až poté, co došlo ke katastrofě.
You ignored our warnings for months and only reacted after the catastrophe.
CzechPoté se ze zkopírovaných stop stanou v počítači soubory digitálních médií.
After that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.