česko-anglicko překlad pro "posunutí"

CS

"posunutí" anglický překlad

CS

posunutí {střední rod}

volume_up
volume_up
displacement {podstatné jméno}

Příklady použití pro "posunutí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTím zajistíte, aby nedošlo k náhodnému posunutí hlavního panelu nebo změně jeho velikosti.
This helps make sure that the taskbar doesn't accidentally get moved or resized.
CzechNaléháme na posunutí našich hranic do Turecka, když to Turci sami nechtějí.
We are insisting on extending our borders to Turkey when the Turks themselves do not want it.
CzechVe srovnání s návrhem Komise jsme pro posunutí termínu pro uzavření dolů.
Compared with the Commission's proposal, we are in favour of moving the mine closure deadline.
CzechMyslím také, že švédské předsednictví bylo skvělou příležitostí k posunutí tohoto tématu kupředu.
I think also the Swedish Presidency was a golden opportunity to move this issue forward.
CzechPanu Kacinovi blahopřeji: posunutí Srbska blíže k Evropské unii je důležitým krokem.
All in all, I congratulate Mr Kacin: drawing Serbia closer to the European Union is an important step.
CzechNicméně cením si snahy paní Gutiérrez-Cortinesové o posunutí pravidel více směrem k zásadě subsidiarity.
Nevertheless, I do appreciate Mrs Gutiérrez-Cortines's attempts to steer the rules more in the direction of subsidiarity.
CzechPrvní opatření směřuje ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí a druhé směřuje k posunutí hranice odchodu do důchodu.
The first measure aims to increase employment among young people, and the second to put back the retirement age.
CzechPosunutí data zákazu vývozu na rok 2010 nám umožňuje zlepšit soudržnost s celkovou strategií Evropské unie v souvislosti se rtutí.
Bringing forward the date of the export ban to 2010 allows for greater coherence with the EU's overall mercury strategy.
CzechNa Haiti jsem dosud nebyla, ale mám dojem, že zrušení nebo posunutí voleb by mohlo velice složitou situaci skutečně destabilizovat.
I have not yet been to Haiti, but my feeling is that cancelling or postponing the elections might actually destabilise a very difficult situation.
CzechJeho nástupu by měla Unie využít k posunutí vzájemných vztahů k pragmatickému, realistickému, strategickému partnerství.
The Union should make use of the start of his term of office and strive for a shift in mutual relations towards a pragmatic, realistic and strategic partnership.
CzechPokud provádíte posun pomocí jednoho prstu, bude při svislém přetažení prstu stránka posunuta a při vodorovném posunutí prstu bude vybrán text na stránce.
When you pan with one finger, dragging your finger vertically moves the page, while dragging your finger horizontally selects text on the page.
CzechPřed rokem to nevypadalo ani zdaleka na oslavy, protože EK avizovala, že může dojít k posunutí termínu rozšíření prostoru bez hranic na rok 2009.
A year ago there was not much to celebrate, as the European Commission was advising at that time that the date of the enlargement of the borderless area be deferred to 2009.
CzechNaléhám na vás, aby byl nástroj stability používán více jako politický nástroj včasného varování k posunutí politického procesu, a na jeho podporu a financování.
I really urge you to use the Stability Instrument more as an early-warning political instrument to move on a political process, and to support and finance that.
CzechNe všechny argumenty vyjdou na povrch před zasedáním politických skupin, a pokud existuje vysoký počet pozměňovacích návrhů, stálo by za to zvážit posunutí hlasování na další den.
Not all the arguments come to light before the sittings of the political groups, and when there is a large number of amendments it is worth considering moving the vote to the next day.