česko-anglicko překlad pro "posunout"

CS

"posunout" anglický překlad

CS

posunout {sloveso}

volume_up
Postup posílené spolupráce je nápaditý způsob, jak posunout diskusi kupředu.
This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
Nyní nastal čas posunout se vpřed a představit konkrétní návrhy.
It is now time to move forward and to present concrete proposals.
Myslím si, že to je jediný základ, na kterém se můžeme v této zemi posunout dál.
I think it is the only basis on which we can move forward in the country.
Porozumění toho nám umožní posunout vnímání mořských produktů z komodity na příležitost obnovit náš ekosystém.
Understanding all of this enables us to shift our perception of seafood away from a commodity to an opportunity to restore our ecosystem.
A my chceme posunout tento systém a otevřít dveře lidem, kteří byli dříve zatíženi daňově, aby se stali součástí základu daně.
And we want to shift the systems that open the doors for people who were formerly tax burdens to become part of the tax base.
Abychom se posunuli ještě dále, měli bychom nyní naši pozornost posunout k vypořádání se s negativy této revoluce, a to stejně ochotně.
To move even further forward, our focus should now shift to dealing with the negatives of this revolution just as willingly.
posunout (také: zdvihat)
volume_up
to pry {sl.} [am. angl.]

Příklady použití pro "posunout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV mnoha ohledech nám naše smělost představovat si pomáhá posunout hranice možností.
In many ways, our audacity to imagine helps push the boundaries of possibility.
CzechBudeme se muset posunout směrem k systému vlastních zdrojů, a to v každém případě.
We are going to have to move over to a system of own resources no matter what.
CzechPostup posílené spolupráce je nápaditý způsob, jak posunout diskusi kupředu.
This enhanced cooperation move is an imaginative one to move the debate forward.
CzechMyslím si, že to je jediný základ, na kterém se můžeme v této zemi posunout dál.
I think it is the only basis on which we can move forward in the country.
CzechZemě, které disponují zdroji, očekávají více rozhodnutí, jimiž se mohou posunout dále.
The countries that have the resources would expect more forward-moving decisions.
CzechPočitadlo sleduje počet klínů, o které se musíte posunout, abyste své kameny vyvedli.
The pip counter tracks how many points you must move to bear off your stones.
CzechEvropa stále není jedním celkem a naším základním cílem je posunout tento proces dál.
Europe is still not a whole and our fundamental objective is to take this process on.
CzechDoufám, že během následujících týdnů a měsíců se budeme moci posunout dále.
I hope that we will be able to move forward on that over the coming weeks and months.
CzechJe čas posunout do popředí společné zájmy, a to je důvod, proč potřebujeme regulaci.
It is time to put the common interests at the front, and that is why we need regulation.
CzechOd tohoto hubeného výsledku se musíme posunout k řádné dohodě o klimatu.
From this meagre outcome, we now need to move on towards a proper climate agreement.
CzechMinulost musí být vyřešena, pokud se máme efektivněji posunout vpřed.
The problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
CzechSoučasná finanční a hospodářská krize je důvodem posunout se kupředu a ne couvnout.
The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.
CzechSe Spojenými státy se dnes můžeme posunout až k 30% cíli a ještě dál za tento cíl.
With the United States, we can now move to that 30% target and beyond.
CzechDámy a pánové, je načase posunout se kupředu od našich nepromyšlených reakcí minulosti.
Ladies and gentlemen, it is time to move on from our knee-jerk reactions of the past.
CzechBude-li se možné posunout tento termín dopředu, jsme připraveni zrychlit.
If it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
CzechJsem rád, že tato zpráva obsahuje některé myšlenky, které mohou Komisi posunout vpřed.
I am glad to hear that this report has some ideas which the Commission is taking forward.
CzechMusíme se pokusit posunout k reálnému hospodářství a vypořádat se s rizikovým hospodářstvím.
We have to try and do away with the risk economy and move towards the real economy.
CzechUmožní nám to vybudovat širší základnu, abychom se i my mohli posunout dál.
That will enable us to build a wider support base to also go further.
CzechPo Bali, kde se hlavně hodně mluvilo, se musí řešení otázky životního prostředí posunout dále.
That environment needs to move on from Bali, which was a great talking shop.
CzechZačtvrté, pokusit se - pokud je to možné - předvídat, kam se musíme v budoucnu posunout.
Fourthly, to try and anticipate, if that is possible, where we need to move in the future.