česko-anglicko překlad pro "posudky"

CS

"posudky" anglický překlad

volume_up
posudky {ž mn. č.}
EN
volume_up
posudky {m mn. č.}
CS

posudky {ženský rod množné číslo}

volume_up
posudky (také: kontroly, přehledy, revize)
Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, srdečně vám děkuji za vaše většinou příznivé posudky.
Madam Vice-President, ladies and gentlemen, I warmly thank you for your largely favourable reviews.
Cochrane Groups jsou mezinárodní nezisková společnosti, které vytváří systematické posudky všech dat, které byli kdy předvedeny.
The Cochrane Groups are an international nonprofit collaboration that produce systematic reviews of all of the data that has ever been shown.
Členské státy poskytují též posudky partnerských orgánů, které jsou důležitým kritériem pro posouzení, zda se Chorvatsko v této oblasti zlepšuje.
Member States are also providing their peer reviews which are important in order to benchmark whether or not Croatia is making good progress in this field.

Příklady použití pro "posudky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe výsledku se pak členské státy snaží získat odborné posudky od EU.
As a result, Member States then try to obtain expert opinions from the EU.
CzechDomluvili jsme se, že vytvoříme více prostoru pro odborné posudky a pro více výměny.
We agreed to make room for more expertise and for more exchange.
CzechKomise tento proces sleduje a je připravena vydat odborné posudky.
The Commission is monitoring the process and is also prepared to issue expert reports.
CzechPosudky právních poradců Rady i Parlamentu byly také negativní.
The opinions of both Council's and Parliament's legal advisers have also been negative.
CzechJedná se o nezávislý úřad, který byl zřízen, aby poskytoval posudky.
This is an independent agency which was set up to provide opinions.
CzechPaní místopředsedkyně, dámy a pánové, srdečně vám děkuji za vaše většinou příznivé posudky.
Madam Vice-President, ladies and gentlemen, I warmly thank you for your largely favourable reviews.
CzechPočkáme si na negativní posudky Baltských zemí, které budou v této věci brány v úvahu.
We shall wait for the negative assessments of the Baltic countries to be taken into account in this matter.
CzechÚřad EFSA rovněž vypracovává posudky rizik pro životního prostředí.
Within its remit, EFSA also assesses environmental safety.
CzechÚřad shromažďuje znalecké informace v daném oboru a my se samozřejmě musíme řídit posudky, které vydává.
The agency gathers expert information on this subject and, of course, we need to abide by the opinions it issues.
CzechPoskytujeme informace a posudky týkající se:
With a permanent staff of around 130 and an annual budget of €40m, we provide a wide range of information and assessments on:
CzechNemusíme proto požadovat žádné další znalecké posudky.
The European Food Safety Authority provided a very conclusive expert report; we do not require any further expert reports.
CzechJe proto zásadní, aby členské státy EU, které jsou přezkoumávány, razily cestu upřímnými posudky svých výsledků v oblasti lidských práv.
It is, therefore, vital that the EU Member States being reviewed lead the way with frank critiques of their human rights records.
CzechCochrane Groups jsou mezinárodní nezisková společnosti, které vytváří systematické posudky všech dat, které byli kdy předvedeny.
The Cochrane Groups are an international nonprofit collaboration that produce systematic reviews of all of the data that has ever been shown.
CzechVyhledejte posudky na tento web na Internetu, zda se o něm nezmiňuje některý zdroj, například časopis nebo společnost, kterým důvěřujete.
Search for references to the site on the Internet to see if a source, such as a magazine or company that you do trust, has referred to it.
CzechDohoda stanoví, že 60 % peněz má být použito na podporu místního rybolovného odvětví a na kontrolu a vědecké posudky rybích populací.
The agreement states that 60% of the money is to be used to support the local fishery sector and for controls and scientific estimates of fish stocks.
CzechHlavní body byly také pokryty 426 pozměňovacími návrhy, které byly předloženy hlavnímu výboru a dalším sedmi výborům, které poskytly své posudky.
The main points were also covered by 426 amendments tabled to the lead committee and to the other seven committees, which gave their opinions.
CzechTento případ ukazuje, nakolik se mohou odborné posudky mýlit, a nastoluje otázku způsobilosti a nezávislosti odborníků v naší rizikové společnosti.
This case reveals a degree of failure of expert assessments and raises the question of the experts' skill and independence in our risk society.
CzechČlenské státy poskytují též posudky partnerských orgánů, které jsou důležitým kritériem pro posouzení, zda se Chorvatsko v této oblasti zlepšuje.
Member States are also providing their peer reviews which are important in order to benchmark whether or not Croatia is making good progress in this field.