CS

posudek {mužský rod }

volume_up
Evropský úřad pro bezpečnost potravin poskytl velmi přesvědčivý znalecký posudek.
The European Food Safety Authority provided a very conclusive expert report; we do not require any further expert reports.
První problém se týká právníků: když s námi právníci pracují a snaží se ovlivnit zákonodárství, jsou lobbisté, i když jen poskytují právní posudek.
The first relates to lawyers: when lawyers work with us and seek to influence legislation they are lobbyists, even when giving a legal opinion.
posudek (také: mínění, úsudek)
volume_up
judgement {podstatné jméno}
Jeden z výborů Parlamentu sleduje čerpání prostředků z rozpočtu a každoročně vydává posudek toho, jak Komise nakládala s rozpočtem v uplynulém roce.
Parliament has a committee that monitors how the budget is spent, and every year passes judgement on the Commission's handling of the previous year's budget.

Příklady použití pro "posudek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechOdborný posudek spočívá v zúčastněných univerzitách a institucích vyššího vzdělávání.
The expertise lies in the participating universities and higher education institutions.
CzechVědecký posudek bude dokončen za několik měsíců od nynějška - do října 2008.
The scientific assessment will be completed by October 2008, just a few months from now.
CzechSnažili jsme se předložit posudek, který co nejvíce odpovídá současné situaci.
We have tried to produce an appraisal that corresponds to the current situation as far as possible.
CzechDruhým klíčovým prvkem je "nezávislý odborný posudek".
The second key element is 'independent expertise'.
CzechPosudek OBSE-ODIHR tento závěr potvrzuje.
The assessment by the OSCE-ODIHR supports this conclusion.
CzechBude posudek komisařky Kroesové v tomto případě stejně přísný a zásadový, jak tomu bylo v případě polských loděnic?
Will Commissioner Kroes' assessment of this case of State aid be as severe and as reliable as it was in the case of the Polish shipyards?
CzechEvropský úřad pro bezpečnost potravin poskytl velmi přesvědčivý znalecký posudek.
The European Food Safety Authority provided a very conclusive expert report; we do not require any further expert reports.
CzechWales nemusel vracet žádné prostředky z důvodu nesprávného nakládání, navzdory tomu, že Spojené království jako celek nedostalo zcela kladný posudek.
Wales has not had to return any funds for mis-spending, despite the UK as a whole not receiving a clean bill of health.
CzechExistují obavy, že pokud si navrhovatelé dají na zakázku vypracovat posouzení dopadu na životní prostředí, bude tento posudek vykazovat nedostatek objektivity.
There is some concern that if the proposers commission an environmental assessment it might lack objectivity.
CzechNicméně zdůrazňujeme, že je třeba hned zahájit hodnocení tohoto fondu, aby byl co možná nejdříve vypracován dodatečný posudek.
However, we point out the need to launch an assessment of this fund straight away, with a view to carrying out an additional review as soon as possible.
CzechJe důležité, že všeobecný posudek zahrnuje přísnější požadavek pro odvětví letecké dopravy spolu s přísnějšími cíli na redukci od roku 2013.
It is important that the general review includes a stricter demand on the aviation sector along with stricter reduction targets as and from 2013.
CzechDiskuse o plánech se uskuteční v pozdější etapě, poté co připravíme posudek vlivů, oslovíme průmysl a sestavíme své vlastní návrhy.
Discussions on the plans will be held at a later stage, after we have developed impact assessments, consulted the industry and drawn up our specific proposals.
CzechPrvní problém se týká právníků: když s námi právníci pracují a snaží se ovlivnit zákonodárství, jsou lobbisté, i když jen poskytují právní posudek.
The first relates to lawyers: when lawyers work with us and seek to influence legislation they are lobbyists, even when giving a legal opinion.
CzechJeden z výborů Parlamentu sleduje čerpání prostředků z rozpočtu a každoročně vydává posudek toho, jak Komise nakládala s rozpočtem v uplynulém roce.
Parliament has a committee that monitors how the budget is spent, and every year passes judgement on the Commission's handling of the previous year's budget.
CzechMůžete se ohlédnout do minulosti a nechat provést externí posudek a přezkum s cílem lépe definovat, jaké jsou naše skutečné priority a jaké kapacity potřebujeme.
You can look back and have an external expertise and a review in order to define more what our priorities really are and what capabilities we need.
CzechRáda bych věnovala pozornost zemědělství, které získalo poměrně kladný posudek, a tak mu v této rozpravě nebyla doposud věnována téměř žádná pozornost.
I want to concentrate in particular on agriculture which, because it has been given a relatively clean bill of health, has virtually been dismissed in this debate.
CzechOhledně úlohy konzultačního fóra mají členské státy k dispozici mnoho odborných posudků a nám se zdálo pochopitelné, že takový odborný posudek by mohl být cenný.
On the role of the consultative forum, there is a lot of real expertise available to Member States, and it seemed obvious to us that such expertise could be valuable.
CzechDo dubna 2008 má Komise připravit posudek jako vyjasnit úlohu výborů a má zvážit všechny možnosti na posílení práce těchto výborů.
By April 2008 the Commission should prepare an assessment of how to clarify the role of the committees and to consider all the different options towards strengthening the working of these committees.