česko-anglicko překlad pro "postupující"

CS

"postupující" anglický překlad

volume_up
postupující {m/ ž mn. č.}
CS

postupující {přídavné jméno}

volume_up
postupující (také: pokračující, případný, výhledový)
Víme, že si dramaticky postupující změna klimatu vyžaduje jasné zaměření na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.
We know that climate change, which is proceeding dramatically, demands a clear focus on renewables and energy efficiency.
postupující

Příklady použití pro "postupující" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(CS) Postupující hospodářská krize dopadá na všechny státy Evropské unie.
(CS) The mounting economic crisis is affecting all countries of the European Union.
CzechI v mé zemi, Polsku, omezuje postupující klerikalizace základní práva jeho občanů.
In my country, too, advancing clericalisation is restricting the fundamental rights of Poles.
CzechPostupující hospodářská krize hrozí tím, že způsobí výrazný nárůst míry nezaměstnanosti.
The developing economic crisis threatens to cause a serious rise in unemployment levels.
CzechNehledě na zjevné výhody přináší postupující liberalizace obchodu i snižování celních příjmů.
Regardless of its obvious benefits, the progressive liberalisation of trade reduces customs revenue.
CzechNechtěla bych vidět Evropu postupující dvěma rozdílnými rychlostmi v souvislosti s Evropskou demografickou výzvou.
I do not want to see a two-speed Europe in relation to Europe's demographic challenge.
CzechS postupující liberalizací služeb je třeba více myslet i na standardizaci právě v oblasti služeb.
With the increasing liberalisation of services, it is necessary to think more about standardisation in the area of services.
CzechTváří v tvář postupující chorobě je to však nesmírně těžké a rodiny v tomto údělu nesmějí zůstat osamoceny.
However, it is enormously difficult to be faced with a progressive disease, and families must not be left alone in this predicament.
CzechVíme, že si dramaticky postupující změna klimatu vyžaduje jasné zaměření na obnovitelné zdroje a energetickou účinnost.
We know that climate change, which is proceeding dramatically, demands a clear focus on renewables and energy efficiency.
Czech(PL) Pane předsedající, v době postupující krize bych rád blahopřál Evropské komisi ke zničení polských loděnic.
(PL) Mr President, at a time of spreading crisis, I would like to congratulate the European Commission on the destruction of Polish shipyards.
CzechMáme také v úmyslu pokračovat v dobře postupující práci na budování celoevropského systému koordinovaného uplatňování práv - tzv. urovnání (angl. sweeps).
We also intend to continue the good work in establishing Europe-wide coordinated enforcement - so-called sweeps.
Czech(PT) Pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, obtížná situace podniku Qimonda se zhoršuje s postupující finanční a hospodářskou krizí.
(PT) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, Qimonda's difficult situation has been made worse by the emergence of the financial and economic crisis.
CzechHistorie vědy je jednou dlouhou sérií prudkých myšlenkových bouří, jak se postupující generace vypořádávaly s rostoucí úrovní podivnosti ve vesmíru.
The history of science has been one long series of violent brainstorms, as successive generations have come to terms with increasing levels of queerness in the universe.
CzechJe to cesta, jak lze v postupující liberalizaci světového obchodu chránit evropské občany před nekvalitními a nebezpečnými výrobky, zejména z asijských zemí.
During the progressive liberalisation of global trade, it provides a way for us to protect European citizens from low quality and unsafe products, particularly from the Asian countries.
CzechZápadní svět se bohužel může jen dívat na postupující radikalizaci postojů v zemi, kde ani ne před deseti lety Bénazír Bhuttová zavedla demokratické reformy.
Unfortunately, the Western world can only look on at the advancing radicalisation of attitudes in the country, where not even a decade ago, Benazir Bhutto was introducing democratic reforms.
CzechJazyková rozmanitost má také významný dopad na každodenní život občanů EU, a to v důsledku pronikání médií, vzrůstající mobility, migrace a postupující kulturní globalizace.
Linguistic diversity also has a significant impact on the daily lives of EU citizens due to media penetration, increasing mobility, migration and advancing cultural globalisation.