česko-anglicko překlad pro "postupovat podle"

CS

"postupovat podle" anglický překlad

volume_up
postupovat podle pokynů {sl.}
CS

postupovat podle {sloveso}

volume_up
postupovat podle

Příklady použití pro "postupovat podle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZávěrem chci říci, že toto usnesení vítám a budu postupovat podle těchto doporučení.
In conclusion, I welcome this resolution and I will act according to these recommendations.
CzechV tom případě musíme podle tradice postupovat podle rady našeho zpravodaje.
That being the case, according to tradition we must following the advice of our rapporteur.
CzechPokud nechcete restartovat počítač, zkuste místo toho postupovat podle těchto kroků.
If you don't want to restart the computer, try these steps instead.
CzechNemusíme proto čekat na novou dohodu, protože můžeme postupovat podle stávající dohody.
We do not therefore need to wait for the new agreement before we can deal with current issues.
CzechMyslím, že nakonec bychom měli postupovat podle předsedy Barrosa.
Ultimately, I think we should be following the line of President Barroso.
CzechU některých problémů budete muset přejít na Centrum akcí a postupovat podle zobrazených pokynů.
For some issues, you'll need to go to Action Center and follow the instructions provided.
CzechJakmile sekretariát zaujme mé místo, bude postupovat podle svého seznamu.
If the Secretariat takes my place, they will follow their list.
CzechV této otázce proto musíme postupovat podle zdravého rozumu a s prozíravostí.
We therefore need common sense and prudence on this issue.
CzechPři vyhledávání stažených souborů můžete postupovat podle následujících tipů.
Here are some tips on finding files you've downloaded.
CzechNemohu postupovat podle pořadí jednotlivých otázek, ale pokusím se stručně odpovědět na vaše dotazy.
I may not follow the order of the questions but will try to respond briefly to what you asked.
CzechPevně trval na tom, že bude postupovat podle ústavy a že proběhnou svobodné a spravedlivé volby.
He was adamant that he would follow the constitution and that free and fair elections would take place.
CzechMůžete ho jednoduše zapnout a pak postupovat podle pokynů na obrazovce nebo v dodané dokumentaci.
Generally, you can turn it on and follow the instructions on the screen or in the info that came with it.
CzechNejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete postupovat podle těchto pokynů:
CzechJe nutné postupovat přesně podle pokynů výrobce.
Make sure you follow the manufacturer's instructions exactly.
CzechNízkonákladové letecké společnosti, jako je Ryanair, musí rovněž postupovat podle zákona a dodržovat příslušná nařízení.
Low-cost airlines such as Ryanair must also comply with the law and adhere to the Regulation.
CzechRumunsko plánuje postupovat podle konvergenčního procesu a snížit rozdíly existující v okamžiku vstupu.
Romania has planned to follow the convergence process and to reduce the gaps existing at the moment of accession.
CzechMnozí prohlašují, že neexistuje žádný jednotný model, ale že všichni musí postupovat podle svých vlastních koncepcí.
Many have said that there is no single model but that all must proceed on the basis of their own concepts.
CzechEvropský parlament musí postupovat podle svých dřívějších právních předpisů a dodržovat hodnoty univerzální solidarity.
The European Parliament must observe its past legislation and uphold the values of universal solidarity.
CzechPokyny, podle kterých byste měli postupovat, se budou lišit podle toho, jestli je počítač součástí domény nebo pracovní skupiny.
The steps that you should follow will vary, depending on whether your PC belongs to a domain a workgroup.
CzechKvalitu názvu a úryvků zobrazovaných u vašich stránek můžete zvýšit, když budete postupovat podle pokynů níže.
You can help improve the quality of the title and snippet displayed for your pages by following the general guidelines below.

Podobné překlady pro "postupovat podle" anglicky

postupovat sloveso
podle předložka
podle příslovce
postupovat vpřed sloveso
English
postupovat podle pokynů sloveso
třídit podle sloveso
English
žít podle sloveso
English