česko-anglicko překlad pro "postupovat"

CS

"postupovat" anglický překlad

CS

postupovat {sloveso}

volume_up
Musíme postupovat odborným způsobem, na základě nejlepších vědeckých poznatků.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
V oblasti vízové politiky bychom proto měli postupovat velmi opatrně.
We should therefore proceed with great caution when it comes to visa policy.
Evropská unie by měla postupovat tak, aby tomuto vývoji zabránila.
The EU should proceed in such a way as to prevent this from happening.
To nicméně neznamená, že nebudeme postupovat velmi odhodlaně.
Nevertheless, that does not mean that we will not act with great determination.
Obdobně musíme postupovat při reformě finančních institucí a dohledu nad nimi.
We must act similarly in the reform of financial institutions and their supervision.
EU bude jednat a postupovat v úzké spolupráci se všemi členskými státy EU.
The EU will act and proceed in close coordination with all EU Member States.
Rozšiřování internetových hazardních her není přírodní živel, který neúprosně postupuje.
The increase in online gambling is not a force of nature that advances inexorably.
V oblastech, ve kterých mají malý vliv, fungují stereotypy, které jim neumožňují postupovat nebo se účastnit veřejného života.
However, in areas where they have little influence, stereotypes are functioning which do not allow them to advance or to participate in public life.
Změna klimatu probíhá nyní a postupuje rychleji, než se předpokládalo.
Climate change is happening now, and it is advancing more quickly than predicted.

Příklady použití pro "postupovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud my, Evropané, chceme postupovat správně, musíme změnit naše politické cíle.
If we Europeans want to act correctly, we need to change our political goals.
CzechMusíme postupovat odborným způsobem, na základě nejlepších vědeckých poznatků.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
CzechJá osobně si myslím, že je to důležitý cíl, ale měli bychom asi postupovat pomalu.
I myself think that it is an important objective, but perhaps we should go slowly.
CzechMyslím, že to vše můžeme udělat hned a Komise je připravena takto postupovat.
I think we can all do it now, and the Commission is ready to proceed in that way.
CzechPokud si někdo myslí něco jiného, klub má odpovídající pravidla, jak postupovat.
In case someone thinks otherwise, the club has corresponding rules on how to proceed.
CzechObdobně musíme postupovat při reformě finančních institucí a dohledu nad nimi.
We must act similarly in the reform of financial institutions and their supervision.
CzechBude přitom postupovat konstruktivně a zodpovědně, ale své pravomoci bude uplatňovat.
It will do so constructively and responsibly, but it will exercise its powers.
CzechPotřebujeme, aby Rada pochopila, že nyní je čas jednat a postupovat dopředu.
We need the Council to understand that now is the time to act and to make progress.
CzechNejsem si jista, jak postupovat v případě, kdy jsme se v usnesení dopustili chyby.
I am not sure how to proceed for the fact is that we made a mistake in the resolution.
CzechZároveň se domnívám, že bychom v tomto případě měli postupovat konstruktivně.
At the same time, I believe that we should have a constructive attitude in this case.
CzechNeexistuje jiná možnost než postupovat proti této hluboké krizi společně.
There is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
CzechTomuto rozhodnutí tleskám a myslím si, že takto musíme postupovat u každého druhu zboží.
I applaud that decision and I think that we need to do this for every commodity.
CzechProto musíme postupovat, pokud chceme dosáhnout dohody se skupinou Mercosur.
That is the way we must go if we want to obtain an agreement with Mercosur.
CzechMusíme zde postupovat velmi opatrně, aby se tento pilotní projekt stal úspěšným.
We need to proceed very carefully here if we are to make a success of this pilot project.
CzechV tuto chvíli tady máme velmi málo plánů, musíme tedy v tomto směru vytrvale postupovat.
At the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
CzechMusíme si položit otázku, jak lze postupovat kupředu ve spolupráci s ostatními státy.
We have to ask ourselves how we can make progress jointly with other states.
CzechMohou být účinné, ale při jejich uplatňování musíme postupovat moudře a obezřetně.
They can be effective, but we must also use prudence and wisdom when we implement them.
CzechDomnívám se tedy, že můžeme postupovat rychle a že lze dosáhnout dobré dohody.
So I think that we can act swiftly and that we can have a good agreement.
CzechPokud má mít demokracie v Egyptě budoucnost, musí se nyní postupovat opatrně.
Caution should be exercised now if democracy is to have a future in Egypt.
CzechTato rozprava o zprávě paní Hallové jasně ukázala, že potřebujeme postupovat rychleji.
This debate on Ms Hall's report has clearly shown that we need to move more quickly.