česko-anglicko překlad pro "postupně"

CS

"postupně" anglický překlad

CS

postupně {příslovce}

volume_up
postupně (také: pozvolna, pozvolně)
Později bude postupně zaváděna do dalších odvětví činnosti Společenství.
It will later be gradually introduced into other sectors of Community activities.
Pravomoci parlamentu byly postupně posilovány s každou novou evropskou smlouvou.
Parliament's powers have been gradually extended with every new treaty.
Bohužel, latentní politická krize postupně Pobřeží slonoviny narušila.
Unfortunately, a latent political crisis has gradually undermined Côte d'Ivoire.
postupně
Funkce agentury Frontex se od jejího zavedení v roce 2005 postupně rozšiřuje.
Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.
Zatřetí, spotřeba energie postupně stoupá, stejně jako náklady na energii.
Thirdly, energy consumption is progressively increasing and so does the expenditure on energy.
Tato politika však bohužel postupně ztrácí na své záři a oslnivosti.
Alas, this policy has progressively lost its luminescence and radiance.
postupně
Nyní je čas tento pakt uplatňovat postupně, krok za krokem.
Now is the time to gradually implement that step by step.
Domnívám se, že DESERTEC bude realizován postupně, krok za krokem.
I believe that Desertec will come step by step.
Celý systém by měl být zaveden sice postupně, ale co nejdříve.
The whole system should be put into practice, albeit step by step, as soon as possible.
postupně
Je však zapotřebí postupně předkládat nové návrhy a zabránit tak stagnaci, k níž v systému dochází.
However, new proposals need to be introduced successively to prevent stagnation occurring within the system.
To, co Brian říkal, bylo, že věda postupně otevřela mnoho různých úhlů pohledu, ze kterých se na sebe můžeme dívat. ~~~ A proto je tak užitečná.
What Brian was saying was science has opened up successively different vantage points from which we can see ourselves, and that's why it's so valuable.
postupně

Příklady použití pro "postupně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaši pracovníci v terénu Barmy hlásí postupně lepší spolupráci ze strany orgánů.
Our field workers in Myanmar report gradually better cooperation from authorities.
CzechTato rozprava se postupně stává konstruktivní a nepochybně nabývá na intenzitě.
This is a debate that is shaping up to be constructive and undoubtedly intense.
CzechFunkce agentury Frontex se od jejího zavedení v roce 2005 postupně rozšiřuje.
Since its launch in 2005, Frontex's capacity has been progressively expanded.
CzechV průběhu příštích několika let budeme tyto emise postupně snižovat až k nule.
In the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
CzechOd zavedení systému v roce 2005 jsou do něj postupně zapojována další odvětví.
While it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
CzechJe důkazem toho, že společně si postupně uvědomujeme přednosti tohoto projektu.
It shows that, together, we are gradually becoming aware of the merits of this project.
CzechPozději bude postupně zaváděna do dalších odvětví činnosti Společenství.
It will later be gradually introduced into other sectors of Community activities.
CzechPravomoci parlamentu byly postupně posilovány s každou novou evropskou smlouvou.
Parliament's powers have been gradually extended with every new treaty.
CzechŘíkáme, že jdeme spát, ale ve skutečnosti se spánku postupně přibližujeme.
People say you go to sleep, but you really don't go to sleep, you go towards sleep.
CzechChtěla bych postupně zlepšit časový rámec, v jehož průběhu zpracováváme stížnosti.
I want the timeframe in which complaints are dealt with to be improved as we go forward.
CzechNicméně Evropa postupně, krok za krokem, překážky diskriminace odstraňuje.
Nonetheless, Europe is breaking down the barriers of discrimination, piece by piece.
CzechBohužel, latentní politická krize postupně Pobřeží slonoviny narušila.
Unfortunately, a latent political crisis has gradually undermined Côte d'Ivoire.
CzechV uplynulých deseti letech se v Chorvatsku postupně zvyšuje počet úmrtí.
In the last 10 years, the number of deaths has gradually increased in Croatia.
CzechUnie musí postupně začít hrát klíčovou roli v udržování světového míru.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
CzechPostupně se přes moře z English Home Counties přesunula i pracovní místa.
In time, jobs have also been pushed from the English Home Counties across the water.
CzechPak to provede a snaží se je vysvětlit, přičemž postupně vyřazuje modely.
Then it does that and tries to explain that, and prune out its self-models.
CzechMáme jak vůli, tak prostředky, abychom tento problém postupně řešili.
We have both the will and the means to be able to solve this problem gradually.
CzechVesmír se stal postupně nezbytným nástrojem moderního života a jeho nedílnou součástí.
It has become, in a discrete yet essential way, an integral instrument for modern life.
CzechV posledních letech se však ukazuje, že demokratické procesy se postupně stabilizují.
However, the last few years have shown that democratic processes are becoming stabilised.
CzechPane Wojciechowski, jednací řád stanoví, že se musíme zabývat jednotlivými tématy postupně.
Mr Wojciechowski, the rules state that we must deal with one subject after another.