CS

postupný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
postupný (také: ponenáhlý, pozvolný, stupňovitý)
Strategické partnerství musí mít výrazný rozsah a postupný charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
Postupný proces regulace finančních trhů začíná získávat obrysy.
The gradual process of regulating the financial markets is beginning to take shape.
V ideálním případě by měl být odchod do důchodu postupný a dobrovolný, nikoli povinný.
There should ideally be gradual retirement and voluntary retirement rather than compulsory retirement.
Proto se těším na postupný plán, který zde pan komisař právě nastínil.
I look forward accordingly to the phased plan which the Commissioner has just described.
Musíme zvážit použití všech dostupných nástrojů, možná i postupný bojkot olympijských her.
We must consider using all the instruments at our disposal, perhaps even a phased boycott of the Olympic Games.
Postupný krátkodobý cíl Evropské unie je 175 g CO2/km, kterého má být dosaženo do roku 2017, a dlouhodobý cíl je 147 g CO2/km, jehož má být dosaženo do roku 2020.
The phased, short-term EU target is 175 g CO2/km, to be reached by 2017, and the long-term target is 147 g CO2/km, to be achieved by 2020.
Postupná rozšíření Evropské unie byla úspěšná, pro přistupující i původní členské státy a pro Evropu jako celek.
Successive enlargements of the European Union have been a success, for the acceding and existing Member States, and for Europe as a whole.
Je tedy škoda, že pouze v této sněmovně můžeme jeden druhého přesvědčit o tom, že postupná rozšíření Evropské unie jsou ohromným úspěchem.
It is therefore a pity that it is only in this House that we are able to convince each other that successive enlargements of the European Union have been an enormous success.
postupný (také: nekoordinovaný)
Rada se věcí nechtěla zabývat horizontálně, a proto nám zůstal tenhle postupný přístup.
The Council did not want to deal with this in a horizontal way and we are left with this kind of piecemeal approach.
Není zde nebezpečí, že rozmělněná postupná opatření způsobí, že to bude trhu trvat déle?
Is there not a danger that, by piecemeal incremental measures, it will take even more time to turn the market?
Transparentnost je dobrá, ale neumí dělat zázraky, obzvláště je-li postupná.
Transparency is a good thing, but it cannot work miracles, especially if it is essentially piecemeal in nature.
postupný (také: stupňovitý)

Příklady použití pro "postupný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDělá to v podstatě tak, že poskytuje plynulý svah pro postupný růst krok po kroku.
Essentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
CzechStrategické partnerství musí mít výrazný rozsah a postupný charakter.
The strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
CzechPředstavuje to pro nás proces učení se, postupný proces zlepšování.
This is for us too a learning process, a continuous process of improvement.
CzechProto se těším na postupný plán, který zde pan komisař právě nastínil.
I look forward accordingly to the phased plan which the Commissioner has just described.
CzechPostupný proces regulace finančních trhů začíná získávat obrysy.
The gradual process of regulating the financial markets is beginning to take shape.
CzechČeká nás snad v horizontu jednoho či dvou let jeho postupný zánik?
Are we perhaps headed towards its destructuring within a year or two?
CzechA co je ještě horší, nezpůsobí to jejich postupný krach a chudobu?
Worse, will it not simultaneously drive them barefoot into poverty?
CzechV ideálním případě by měl být odchod do důchodu postupný a dobrovolný, nikoli povinný.
There should ideally be gradual retirement and voluntary retirement rather than compulsory retirement.
CzechMusíme zvážit použití všech dostupných nástrojů, možná i postupný bojkot olympijských her.
We must consider using all the instruments at our disposal, perhaps even a phased boycott of the Olympic Games.
CzechRovněž jsme spíše zastávali postupný vývoj než radikální změnu.
We have also pursued evolution rather than revolution.
CzechRada se věcí nechtěla zabývat horizontálně, a proto nám zůstal tenhle postupný přístup.
The Council did not want to deal with this in a horizontal way and we are left with this kind of piecemeal approach.
CzechAktivita vlády zde nestačí, je rovněž nutný postupný posun v přístupu v celé společnosti.
Government activity is not enough for this to happen; a gradual shift in attitude is necessary within society as well.
CzechTřetí poštovní směrnice přivádí ke zdárnému konci dobře připravený postupný proces úplného otevření trhu.
The Third Postal Directive brings to a good end the well prepared gradual process of full market opening.
CzechJeho sestup do zločineckých vod byl postupný.
CzechSpotřeba tabáku v Evropě se nezměnila a postupný pokles evropské výroby byl nahrazen dovozem tabáku.
Tobacco consumption in Europe has not changed and the gradual reduction in European production has been replaced by tobacco imports.
CzechJsem vděčná švédskému předsednictví, že se znovu ujalo této záležitosti, ale jedná se jen o postupný plán jednotlivých kroků.
I am grateful that it was relaunched by the Swedish Presidency, but it is only a roadmap on a step-by-step basis.
CzechMyslím, že pokud jsme už přijali postupný pokles - a poměrný pokles -, tato umělá seskupení nemohou dále přetrvat.
I think that once we have accepted digressivity - and proportional digressivity - these artificial groupings cannot survive any longer.
CzechDodal bych, že ať jsou obecně řečeno přesné podrobnosti naší odpovědi jakékoli, náš přístup musí být "postupný a přiměřený".
I would add that generally speaking, whatever the exact details of our response, our line must be 'gradual and proportional'.
CzechPřechod od autoritářské společnosti k demokracii, jak mnoho poslanců a poslankyň v této sněmovně velice dobře ví, je postupný proces.
The transition from an authoritarian society to democracy - as many Members of this House know extremely well - is a gradual process.
CzechMusíme připravit podmínky pro postupný útlum tohoto typu energie, který nenávratně poškozuje životní prostředí a lidské zdraví.
We must prepare the way for a gradual withdrawal of this type of energy which causes irreparable damage to the environment and human health.