česko-anglicko překlad pro "postrádat"

CS

"postrádat" anglický překlad

CS

postrádat {sloveso}

volume_up
Ujišťuji vás, že vás také budeme postrádat kvůli vaší práci a obětavosti.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
Mohu vás ujistit, že sněmovna vás bude postrádat, a přejeme vám do budoucna jen to nejlepší.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
Jednoho dne mne, Stephene, budeš postrádat a mně budeš určitě chybět, ale i když zde nebudu, budu tě sledovat!
One day, Stephen, you will miss me and I shall certainly miss you, but even when I am not here I shall be watching you!
postrádat
Nevýhoda udržitelnosti spočívá v tom, že je to velmi obecný pojem, který také může postrádat obsah.
The disadvantage of sustainability is that it is a very general concept that can also lack substance.
Naproti tomu, zcela základní směrovač může postrádat určité žádoucí funkce.
On the other hand, an extremely basic router might be lacking some desirable features.
Používáte-li externí rozbočovač USB, může být i toto zařízení vadné, nebo může postrádat správné ovladače.
If you are using an external USB hub plugged into your computer, this might also be defective or lack the proper drivers.

Příklady použití pro "postrádat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŽádná úspěšná kampaň nebo informační akce nesmí postrádat pět podstatných součástí.
For the success of any campaign or information, we will need five elements.
CzechNaproti tomu, zcela základní směrovač může postrádat určité žádoucí funkce.
On the other hand, an extremely basic router might be lacking some desirable features.
CzechMohu vás ujistit, že sněmovna vás bude postrádat, a přejeme vám do budoucna jen to nejlepší.
Rest assured the House will miss you and we wish you all the best for the future.
CzechUjišťuji vás, že vás také budeme postrádat kvůli vaší práci a obětavosti.
Rest assured that we shall also miss you for your work and dedication.
CzechNevýhoda udržitelnosti spočívá v tom, že je to velmi obecný pojem, který také může postrádat obsah.
The disadvantage of sustainability is that it is a very general concept that can also lack substance.
CzechBude rychlá, levná a bude postrádat nadbytečné formality, ale zajistí vhodnou úroveň právní jistoty.
It will be fast, cheap and free of unnecessary formalities, but ensure a proper degree of legal certainty.
CzechJe zjevné, že se tato sněmovna náhle stala nedůtklivější a možná i začala postrádat schopnost sebekritiky.
It is clear that, suddenly, this House has become more touchy, and quite possibly lacking in self-criticism.
CzechOznámili jsme belgickému předsednictví, že tato směrnice bude postrádat smyslu, pokud se toto dovolí.
We said to the Belgian Presidency that there is no point whatsoever in having this directive if you allow this to happen.
CzechPoužíváte-li externí rozbočovač USB, může být i toto zařízení vadné, nebo může postrádat správné ovladače.
If you are using an external USB hub plugged into your computer, this might also be defective or lack the proper drivers.
CzechDoufám, že budeme moci tento článek postrádat.
I hope we shall manage to lose that paragraph.
CzechJednoho dne mne, Stephene, budeš postrádat a mně budeš určitě chybět, ale i když zde nebudu, budu tě sledovat!
One day, Stephen, you will miss me and I shall certainly miss you, but even when I am not here I shall be watching you!
CzechJako v jiných evropských zemích hrozí horským oblastem vylidnění a to, že budou postrádat určité ekonomické aktivity.
As in other European countries, mountain areas are at risk of being depopulated and devoid of specific economic activities.
CzechNedokážu si představit, že by měl vzájemný dialog, který spolu každý den vedeme, postrádat hodnoty, jež zastáváme.
I do not imagine that the mutual dialogue which we conduct with each other every day should be devoid of the values which we hold.
CzechJak EUROPOL, tak Evropská unie budou postrádat demokratickou legitimitu, dokud nebude Lisabonská smlouva předložena ke schválení v referendu.
Both EUROPOL and the European Union will lack democratic legitimacy until you put the Lisbon Treaty to a referendum.
CzechHrozí, že vytvoříme audiovizuální průmysl, který bude naprosto postrádat jakýkoli obsah, jak můžeme vidět na příkladech z jiných zemí.
We will end up with an audiovisual industry that is absolutely devoid of content; you can already see this in other countries.
CzechBudeme ho velice postrádat.
CzechPokud nebudeme mít tuto strategii, nebude záležet na tom, zda hovoříme nebo nehovoříme jedním hlasem, protože naše slova budou postrádat význam.
If we do not have this strategy, it will make no difference whether or not we speak with one voice, because our words will be meaningless.
CzechSpolečná zahraniční a bezpečnostní politika bude v každém případě postrádat demokratickou legitimitu, nebude-li vyhlášeno referendum o Lisabonské smlouvě.
In any case, the common foreign and security policy can have no democratic legitimacy if there is to be no referendum on the Lisbon Treaty.
CzechDnes s námi z důvodu zdravotních problémů být nemůže a já mu přeji brzké uzdravení a samozřejmě jej budeme v příštím Parlamentu velmi postrádat.
He cannot be with us today, sadly, because of his ill health, and I wish him a speedy recovery, and he will, of course, be greatly missed in the next Parliament.