česko-anglicko překlad pro "postoupení"

CS

"postoupení" anglický překlad

volume_up
postoupený {příd. jm. m.}
CS

postoupení {střední rod}

volume_up
1. generál
volume_up
devolution {podstatné jméno}
2. právo
postoupení (také: odstoupení, postup)
volume_up
cession {podstatné jméno}

Příklady použití pro "postoupení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZřeknutí se svrchovanosti nad měnou znamená postoupení části národní suverenity.
Relinquishing sovereignty over the currency means relinquishing part of national sovereignty.
CzechJedním z jejích úkolů je usnadnění rychlého postoupení stížností příslušnému orgánu.
One of its purposes is to facilitate the rapid transfer of complaints to the competent body.
CzechZmena poštovního hesla, nastavení postoupení pošty a zpráv o dovolené
Change mail password, set up mail forwarding and vacation notices
CzechPostoupení textů přijatých během zasedání: viz zápis.
Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes
CzechPostoupení aktuální zprávy jako citovaného textu
CzechPostoupení aktuální zprávy jako vloženého textu
CzechPostoupení aktuální zprávy jako prílohy
CzechPostoupení a odpovídání na zprávy
CzechVelmi důležitým bodem je, že činí vědomé rozhodnutí o postoupení svých údajů a mohou si určit, jak budou příslušné údaje použity.
The crucial point is that they take a conscious decision to pass on their data and that they can determine how the said data may be used.
CzechPostoupení vybrané zprávy
CzechANO - Ve výjimečných případech, a to pokud má dítě k druhé zemi nějaký zvláštní vztah a pokud je postoupení v zájmu dítěte.
YES - In exceptional cases, if the child has a particular connection with this other country and if the transfer is in the child's best interests.
CzechObě tyto země získaly nezávislost na jugoslávské federaci a nyní se připravují na postoupení své suverenity Evropské unii.
Both countries gained their independence from the Yugoslavian Federation and are now preparing to surrender their sovereignty to the European Union.
CzechPostoupení a prezentování informací by nemělo zemědělcům přinést žádnou další administrativní zátěž, jak to navrhovali někteří mí kolegové poslanci.
Conveying and presenting the information need not imply any additional administrative burden on farmers, as some of my fellow Members have suggested.
CzechOceňme také symbolická gesta učiněná Chorvatskem, například postoupení překladu kompletního acquis communautaire všem jeho sousedům usilujícím o členství.
Let us also acknowledge the symbolic gestures made by Croatia, for example by passing on a translation of the full acquis communautaire to all its neighbours working towards membership.
CzechMěli bychom dát jasně najevo, že doživotní postoupení práv bez doložek o obnovení již není přípustné, a nějakou cenu musí nahrávací společnosti za každé prodloužení zaplatit.
We should be making it clear that assignment for life without renewal clauses is no longer acceptable, and one of the prices recording companies must pay for any extension.