česko-anglicko překlad pro "postoje"

CS

"postoje" anglický překlad

volume_up
postoje {m mn. č.}
CS

postoje {mužský rod množné číslo}

volume_up
postoje (také: stanoviska)
Takové postoje ohrožují budoucnost misí Evropského parlamentu do ostatních zemí.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
Ukázalo, že postoje, které vyvolaly ochotu dělníků podporovat...
It has been shown that attitudes that made workers receptive...
Proč jsou xenofobní a další extremistické postoje na vzestupu?
Why are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
postoje (také: stanoviska)
Avšak v naší rozpravě se přirozeně objevují rozdílné myšlenky, rozdílné postoje.
However, different stances, different ideas naturally emerged in our discussion.
Jde o rozdíly úrokových měr a celkové politické postoje.
Here it is about interest-rate differentials and overall policy stances.
Podporujeme usnesení i přes rizika, která představují příliš extremistické postoje Parlamentu.
We support the resolution despite the risks posed by overly extremist stances already taken by Parliament.

Příklady použití pro "postoje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAvšak v naší rozpravě se přirozeně objevují rozdílné myšlenky, rozdílné postoje.
However, different stances, different ideas naturally emerged in our discussion.
CzechJsem přesvědčen, že tyto postoje budou tímto Parlamentem později znovu zváženy.
I am convinced that those positions will be reconsidered by this House later.
CzechOčekávám, že Rada poskytne vysvětlení ohledně svého postoje k tomuto výsledku.
I expect the Council to provide clarity with regard to its position on this outcome.
CzechTakové postoje ohrožují budoucnost misí Evropského parlamentu do ostatních zemí.
Such attitudes are compromising future European Parliament missions to other countries.
CzechTakže tohle jsou postoje, které jsem vám ukázala dříve, normální lidské morální postoje.
So these are the judgments I showed you before, people's normal moral judgments.
CzechTakže jejich morální postoje k případu, kdy bylo vše v pořádku, zůstávají stejné.
So their judgments of the case when everything was fine remain the same.
CzechMám však také obavy týkající se současného postoje některých šéfů vlád zemí EU.
However, I also have concerns about the current position of some EU heads of government.
CzechMěli bychom mít na paměti, že dosažení společného postoje Rady trvalo čtyři roky.
We should not forget that it took four years for the Council to reach a common position.
CzechExistují již postoje některých mezinárodních institucí proti tomuto opatření.
There are already positions of certain international institutions against this measure.
CzechPrávě naopak, z velké části jsou jen dalším produktem základního neoliberálního postoje.
On the contrary, they are largely another product of a basic neo-liberal attitude.
CzechBlahopřeji Radě k zaujetí společného postoje a přijetí rozhodných opatření.
I congratulate the Council for getting their act together and taking decisive action.
CzechTato zpráva obsahuje určité rozpory a postoje, se kterými nesouhlasíme.
This report contains some contradictions and positions that we do not endorse.
CzechPostoje Evropského parlamentu byly vymezeny jasně, a nikoliv skrze média.
The European Parliament's positions have been set out clearly and not via the media.
CzechV některých případech jsem nemohla postoje zaujímané v této zprávě podpořit.
In some cases, I was unable to support the positions taken in the report.
CzechJsem velmi rád, že výsledek hlasování ve výboru jasně odráží naše postoje.
I am delighted that the result of the vote in committee clearly reflects our position.
CzechMusíme samozřejmě rovněž uplatňovat nediskriminační postoje, pokud jde o pohlaví a věk.
Of course, we should also adopt a non-discriminatory attitude towards gender and age.
CzechJe důležité, abychom vyšli ze základního postoje, který zaujímá Lisabonská smlouva.
What is important here is that we abide by the basic position taken in the Lisbon Treaty.
CzechNezbývá prostor ani na umírněné politické postoje, natožpak na ty progresivnější.
There is not even space for moderate political approaches, let alone more progressive ones.
CzechPřinejmenším jste se k tomu mohli vyjádřit prostřednictvím prohlášení postoje.
At the very least a position statement should have been made on this.
CzechPane předsedající, Komise úplně sdílí postoje vyjádřené panem Vondrou.
Mr President, the Commission broadly shares the views expressed by Mr Vondra.