CS

postoj {mužský rod }

volume_up
postoj (také: poloha, postavení, pozice)
volume_up
position {podstatné jméno}
Hájili jsme také náš postoj, postoj Evropské unie, k dohodám o hospodářském partnerství.
We also defended our position, the EU's position, on economic partnership agreements.
Jednotný postoj Rady, jednotný postoj Parlamentu a jednotný postoj Komise.
The unified position of the Council, the unified position of Parliament and the unified position of the Commission.
Postoj Maďarska je stejný jako postoj ostatních členských států EU.
Hungary's position is the same as that of the other Member States of the EU.
Nelze k nim zaujímat selektivní, okolnostmi podmiňovaný nebo účelový postoj.
You cannot take a selective, circumstantial or expedient approach to them.
Zemědělství nepochybně musí zaujmout kladný postoj k problematice životního prostředí.
Of course farming needs to take a positive approach to environmental issues.
Tunisko také oprávněně zaujímá nekompromisní postoj k islamistickému džihádistickému extremismu.
Tunisia also rightly takes an uncompromising approach to Islamist jihadi extremism.
volume_up
stand {podstatné jméno}
Postoj úředníků Společenství a usnesení Evropského parlamentu to potvrzuje.
The stand taken by Community officers and in the European Parliament resolution confirms that.
Věříme, že k dohodě, která je předmětem dnešní rozpravy, zaujme Kanada jiný postoj.
We trust that Canada will take a different stand in the agreement being debated today.
Důsledný postoj Unie byl tentokrát velice prospěšný.
It was certainly salutary to find the Union taking a firm stand on that occasion.
U postoje ke sportu se jedná ve skutečnosti o postoj ke zdraví lidí ve sjednocené Evropě.
For the attitude to sports is, in fact, attitude to the health of people in united Europe.
Domnívám se, že jenom dokládají lehkomyslný postoj odpůrců Lisabonské smlouvy.
I think it demonstrates the light-headed attitude of the 'no' campaigners.
Za třetí: Neuvědomila jsem si že bezdomovectví je postoj, a ne životní styl.
Three: I failed to realize that homelessness is an attitude, not a lifestyle.
postoj (také: poměr, postavení, pozice, přístup, vztah)
volume_up
stance {podstatné jméno}
Tento politický postoj jsme zachovávali v minulosti a je naším postojem i nyní.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
Je hanebné, jak snadno opouštíme svůj vlastní postoj k sebevyjádření.
It is scandalous that we so meekly surrender our own stance on self-expression.
Proto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
postoj (také: přístup)
volume_up
mindset {podstatné jméno}
Ale tento postoj je stabilně věrný půdě a zemi, ve které se vylíhnul.
But this mindset has continued to be faithful to the soil and to the land that it emerged from.
Chci vám něco říci, připojení k Internetu vytvořilo nový postoj.
I want to tell you something, that the Internet and connectivity has created [a] new mindset.
How would this mindset be defined?
postoj (také: pozice, póza, situace, umístění)
volume_up
posture {podstatné jméno}
Optimismus je někdy charakterizován jako víra, intelektuální postoj.
Optimism is sometimes characterized as a belief, an intellectual posture.
Smířlivý postoj zpravodajky, paní Oomen-Ruijtenové, se vyhýbá velkému množství překážek.
The conciliatory posture of the rapporteur, Mrs Oomen-Ruijten, has prevented quite a number of stumbling blocks.
Blogování ovlivňuje váš postoj.
Blogging affects your posture.
postoj (také: póza)
volume_up
pose {podstatné jméno}
Myslím si, že tento postoj představuje pro hodnoty, na nichž je naše společnost založena, riziko, a to velmi závažné.
I find that this attitude poses a risk, and a serious one at that, to the values on which our society is based.

Příklady použití pro "postoj" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento politický postoj jsme zachovávali v minulosti a je naším postojem i nyní.
That has been our policy stance in the past and that is our policy position now.
CzechRada, která se schází za zavřenými dveřmi, není schopna přijmout společný postoj.
The Council, meeting behind closed doors, is unable to adopt a common position.
CzechPožádal bych proto poslance Evropského parlamentu, aby respektovali i můj postoj.
So I would ask Members of the European Parliament to respect my position also.
CzechVe všech těchto otázkách Parlament ukazuje nebo by mohl ukázat svůj pevný postoj.
Parliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
CzechPostoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (
Parliament's position on the new 2011 Draft Budget as modified by the Council (
CzechProblémy tohoto druhu lze vyřešit pouze tehdy, pokud zaujmeme jednotný postoj.
Problems of this nature can only be resolved if the EU adopts a united stance.
CzechDoufám, že ministři zemědělství zemí EU si postoj přečtou a přijmou naše návrhy.
I hope that EU agriculture ministers will read the opinion and accept our proposals.
CzechTo je poselství, které chtěl Parlament vyjádřit, a já tento postoj podporuji.
This is the message that Parliament wanted to convey and I support this position.
CzechPředávám teď slovo panu Fjellnerovi, který možná přednese ještě jiný postoj.
I now give the floor to Mr Fjellner, who may present a different position again.
CzechJste to vy, kdo neprávem volá Švédsko k odpovědnosti za postoj, který je odhlasován.
You are the one unfairly calling Sweden to account for a stance which it adopted.
CzechJaký postoj však vaše vláda zaujala v Radě, pokud jde o směrnici o pracovní době?
But what line did your government take in the Council on the Working Time Directive?
CzechProto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
CzechChtěl bych poblahopřát zpravodajce, že se jí podařilo zaujmout vyvážený postoj.
I would like to congratulate the rapporteur for finding a balanced position.
CzechRada by měla zaujmout stejný postoj při přizpůsobování Paktu o stabilitě a růstu.
The Council should take the same approach in adapting the Stability and Growth Pact.
CzechTento dokument představuje formální postoj Evropského parlamentu v prvním čtení.
The text adopted today is the European Parliament's formal position at first reading.
CzechPaní Ashtonová, děkuji vám, že říkáte, že náš postoj vůči hnutí Hamás se nezměnil.
Thank you, Mrs Ashton, for saying that our position on Hamas has not changed.
CzechTo však nijak neovlivňuje náš postoj ke zprávě pana Laxe o kodexu o vízech.
However, this does not prejudice our position on the Lax report on the visa code.
CzechNáš postoj je založen na loajalitě k zásadám, na kterých je založen náš svět.
Our stance is based on loyalty to the principles on which our world is based.
CzechPane komisaři, Váš postoj, pokud jde o Evropskou radu, vyzněl velice krutě.
Commissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
CzechTato sněmovna vždy zaujímala velmi kritický postoj k používání a předávání údajů PNR.
This House has always been highly critical of the use and transfer of PNR data.