česko-anglicko překlad pro "postihnout"

CS

"postihnout" anglický překlad

CS

postihnout {sloveso}

volume_up
Avšak žádné ze zavedených omezení nesmí postihnout občany země.
Any restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
Přírodní katastrofy mohou postihnout kteroukoli zemi na světě.
Natural disasters can affect any country in the world.
Nemůžeme regulovat ceny donekonečna, neboť to postihuje inovace a může to dokonce postihnout i konkurenceschopnost.
We cannot regulate prices indefinitely, as this affects innovation and may even affect competitiveness.
postihnout (také: rmoutit, soužit, trápit)
postihnout (také: potkat)
Pokud bude vybudován severní plynovod, může stejný osud postihnout mou zemi - Polsko.
If Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.

Příklady použití pro "postihnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud bude vybudován severní plynovod, může stejný osud postihnout mou zemi - Polsko.
If Nord Stream is implemented, the same fate may befall my country, Poland.
CzechAvšak žádné ze zavedených omezení nesmí postihnout občany země.
Any restrictions imposed must not affect the country's citizens, however.
CzechMěli bychom tvrdě postihnout obchodníky s lidmi, a jejich potrestání nemůže být dostatečně přísné.
We should come down hard on human traffickers, and their punishments cannot be severe enough.
CzechPřírodní katastrofy mohou postihnout kteroukoli zemi na světě.
Natural disasters can affect any country in the world.
CzechPolitika zaměstnanosti má dalekosáhlý význam, nikdy však nemůže postihnout všechny vrstvy společnosti.
Employment policy is of overwhelming importance, but it can never reach out to all sectors of society.
CzechTakovému přístupu se vůbec nedaří postihnout problém.
Such an approach completely fails to address the problem.
CzechNemůžeme regulovat ceny donekonečna, neboť to postihuje inovace a může to dokonce postihnout i konkurenceschopnost.
We cannot regulate prices indefinitely, as this affects innovation and may even affect competitiveness.
CzechPodle této zprávy by tento legislativní proces mohl postihnout více než 52 000 evropských průmyslových zařízení.
As the report states, this legislative process could have implications for 52 000 industrial plants in Europe.
CzechProblémem zcela jistě chvályhodné akce je snaha postihnout ve směrnici pokud možno celé spektrum výrobků.
The difficulty with the otherwise commendable initiative is the attempt to cover an entire range of products in the Directive.
CzechToto snižování by však mělo postihnout především ekonomicky nekonkurenceschopné podniky.
However, this reduction should focus primarily on companies that are uncompetitive; unfortunately, the reality is often different.
CzechChudoba může postihnout kohokoli.
CzechZměna politického zabarvení nesmí postihnout náš přístup k Ukrajině, ten musí být i nadále konzistentní a dokonce ještě efektivnější.
The change of political hue must not affect our approach to Ukraine, which must remain just as consistent and even more effective.
CzechOdebrání dítěte je nejhorší možné násilí, které může matku postihnout, a často k němu dochází ze zcela triviálních příčin.
Taking away a child is the worst possible violence that can be inflicted on a mother, and this sometimes happens for entirely trivial reasons.
CzechSilniční nehody nejsou teoretickou otázkou; jsou skutečností, jež může kdykoli postihnout každou evropskou rodinu, včetně naší vlastní.
Road accidents are no theoretical matter; they are a reality that could affect any European family, including our own, at any time.
CzechNebude-li přijat mechanismus, který bude schopný postihnout i ostatní aspekty, budou na místě vážné pochybnosti o jeho úspěšnosti.
Unless a mechanism is adopted which will be capable of affecting the other aspects as well, there must be serious doubts as to its success.
CzechVše, co je může postihnout, jsou pouze nějaké pokuty, což představuje jen malou část zisku pocházejícího z ničení životního prostředí.
All they suffer are some fines, which represent a very small part of the additional profits coming from the destruction of the environment.
CzechMusíme si uvědomit, že dopady změny klimatu na vodní režim mohou vyvolat domino efekt a postihnout různá odvětví hospodářství.
We must realize that the consequences of climate change on the water regime may cause a domino effect and may impact on many sectors of the economy.
CzechDomácí násilí je porušením základních lidských práv a může postihnout kohokoli, bez ohledu na náboženství, barvu pleti nebo společenské postavení.
Domestic violence is a violation of fundamental human rights and can affect anyone, irrespective of religion, colour or social status.
CzechI když v Irsku nemáme jaderné elektrárny, irské občany by mohly postihnout bezpečnostní problémy v jiných evropských zemích.
Although we do not have any nuclear power stations in Ireland, problems with safety in power stations in other European countries could affect the people of Ireland.
CzechZadruhé bych chtěl říci, že díky nakažlivému účinku může krize postihnout i bezchybnou zemi s dokonalou domácí politikou.
Second, I should like to say that even a country which has a perfect domestic policy and makes no mistakes could be affected by the crisis, due to the contagion effect.