CS

postaven {příčestí minulé}

volume_up
postaven
volume_up
founded {příč. min.}

Příklady použití pro "postaven" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNáš proces rozšíření, jak všichni zdůraznili, je postaven na dosažených výsledcích.
Our process of enlargement, as everyone has been pointing out, is performance-based.
CzechPan Barroso bude samozřejmě postaven jako kandidát bez opozice, bez alternativy.
Mr Barroso will, of course, stand as a candidate without opposition, without an alternative.
CzechJe to jeden ze základních kamenů, na němž je postaven veškerý následující rozvoj.
It is one of the main bases for all the subsequent development that has been built around it.
CzechPůvodní ideál demokracie a rovných práv pro všechny lidi byl postaven až na druhé místo.
The original ideal of democracy and equal rights for all people was placed second to this.
CzechNěkteří lidé však stále tvrdí, že nový systém by měl být postaven hlavně na měkké regulaci.
Some still argue, however, that soft regulations should be the lynchpin of the new system.
CzechNěkteří lidé však stále tvrdí, že tento nový systém by měl být postaven hlavně na měkké regulaci (soft regulations).
But some still argue that soft regulations should be the norm of the new system.
CzechÚsek dlouhý 92 km na sever od Bukurešti již byla postaven.
A 92 km section to the north of Bucharest has already been built.
CzechModel pro tohle nebyl postaven, ale vypadá to, že tak funguje.
The model wasn't built to do that, but it seems to do it.
CzechV Bělorusku bude možná postaven ruský jaderný reaktor.
A Russian nuclear reactor will perhaps be constructed in Belarus.
CzechK ověření proveditelnosti a funkčnosti návrhu opláštění budovy byl na místě postaven model budovy.
A mock-up building was constructed in order to test the feasibility and functionality of the facade design.
CzechTakže mrakodrap je v Šanghaji postaven doslova přes noc.
So a skyscraper is built, literally, overnight in Shanghai.
CzechMně se na tomhle obrázku líbí, že je postaven z koncepcí, zkoumá naše pohledy na svět a pomáhá nám, nebo
What I love about this image is it's made up of concepts,
CzechPokud by byl imunity zbaven, znamenalo by to, že bude moci být postaven před polský soud jako každý jiný občan.
That would mean that it would be possible for him to stand trial in Poland just like any other citizen.
CzechNový hospodářský řád musí být nyní postaven na principu, který se řídí pravidly, pravidly a ještě jednou pravidly.
Now the new economic order must be built on a rationale that is governed by rules, rules and more rules.
CzechItalské úřady, a především příbuzní obětí, trvají na tom, aby byl tento zločinec postaven před soud.
The Italian authorities and, above all, the relations of the victims, insist that this criminal is brought to justice.
CzechPřístup Evropské unie je postaven na přísné koordinaci.
President-in-Office of the Council. - (PT) The European Union's approach is essentially based on strict coordination.
CzechByl postaven největším Králem Slunce, největšího města státu, největší civilizací Ameriky - Mayové.
It was built by the grandest Sun King, of the grandest city-state, of the grandest civilization of the Americas, the Mayas.
CzechDo středu pozornosti je postaven jednotlivec, mimo jiné i tím, že Listina zavádí občanství Unie.
It places the focus of attention on the individual because, among other things, the Charter establishes citizenship of the Union.
CzechTitanik byl postaven jako nepotopitelná loď.
The Titanic was built to be an unsinkable ship.
CzechMusí existovat řádný právní základ, tento nástroj nesmí být postaven jen na rozhodnutích Rady, činěných ad hoc u každé jednotlivé operace.
It must have a regular legal basis and cannot be based on ad hoc Council decisions for each operation.