CS

postarat se o {reflexivní sloveso}

volume_up
2. "4. p."
Musíme tyto rozhovory ukončit a postarat se o naše zemědělce.
We must end these talks and look after our farmers.
Musí se rozvinout a postarat se o své chudé obyvatele.
It has got to develop to look after its poor people.
Evropská unie bude schopná postarat se o svoji bezpečnost a zajistit stabilitu ve svém sousedství.
The European Union will be able to look after its own security and provide for stability in its neighbours.
postarat se o (také: starat se o)
Naší úlohou je postarat se o to, abychom zajistili, že jsou naše společnosti bezpečné.
Our role is to take care to ensure that our societies are safe.
A musíte všechny sledovat a postarat se o ně.
And you have to watch and take care of each other.

Příklady použití pro "postarat se o" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSamozřejmě je nejdříve potřeba vyvinout tlak a postarat se o to, aby vítěz byl uznán.
Pressure must first be exerted, of course, to ensure that the winner is acknowledged.
CzechSdílíme s vámi vaše přání postarat se o to, aby po slibech následovaly činy.
We share your ambition to ensure that promises are followed by deeds.
CzechMusíme být velkomyslní a postarat se o to, že se z terorismu nestane volební senzace.
We need to be generous in order to ensure that we do not make terrorism an electoral affair.
CzechNaší úlohou je postarat se o to, abychom zajistili, že jsou naše společnosti bezpečné.
Our role is to take care to ensure that our societies are safe.
CzechEvropská unie bude schopná postarat se o svoji bezpečnost a zajistit stabilitu ve svém sousedství.
The European Union will be able to look after its own security and provide for stability in its neighbours.
CzechAle úplně nejdůležitější na tomto summitu je postarat se o to, abychom byli svědky také skutků, nejen slov.
But most importantly in this summit, we have to ensure that we have action rather than simply words.
CzechMusíme tyto rozhovory ukončit a postarat se o naše zemědělce.
We must end these talks and look after our farmers.
CzechMusí se rozvinout a postarat se o své chudé obyvatele.
It has got to develop to look after its poor people.
CzechA musíte všechny sledovat a postarat se o ně.
And you have to watch and take care of each other.
CzechZ důvodů subsidiarity je ochrana půdy úkolem členských států a ty jsou celkem schopny postarat se o tuto záležitost.
For reasons of subsidiarity, soil protection is a task for the Member States, and they are quite capable of dealing with it.
CzechS navrhovaným dokumentem jsme ale tuto hranici porušili a udělali jsme to kvůli potřebě postarat se o pacienty.
However, with this draft document, we have broken down that barrier, and we have done it because of the need to look after patients.
CzechJedním z nejdůležitějších úkolů všech výborů tedy je postarat se o to, že naše právo nebude jen souborem prázdných slov.
Each committee will find, therefore, that one of its most important tasks is to ensure that our law does not consist merely of empty words.
CzechPlánovaná kontaktní místa tedy pacientům budou poskytovat veškeré požadované informace, přinesou větší jasnost, důvěru a možnost postarat se o sebe.
Therefore, the planned contact points will give patients all the required information, more clarity, confidence and self-care.
CzechVšechny vlády musí v důsledku finanční krize přezkoumat své rozpočty a postarat se o to, aby plnily požadavky na ně kladené.
A consequence of the financial crisis is that all governments are having to review their respective budgets and ensure that they are meeting their requirements.
CzechV opačném případě riskujeme naši vlastní důvěryhodnost, protože pokud nebudeme schopni postarat se o své přátele, ztratíme v očích světa důvěryhodnost.
Otherwise, we risk our own credibility, because if we are not able to look after our friends, we lose credibility in the eyes of the world.
CzechV důsledku těchto násilných činů ženy často přicházejí o své místo ve společnosti, o schopnost postarat se o své děti a někdy dokonce přijdou o život.
As a consequence of these violent acts, women often lose their place in society, their ability to care for their children, or even their lives.

Podobné překlady pro "postarat se o" anglicky

o předložka
se zájmeno
se předložka
English
opřít se o sloveso
opírat se o sloveso
zajímat se o sloveso
zmínit se o sloveso
English
ucházet se o sloveso
dovědět se o sloveso