česko-anglicko překlad pro "pospolu"

CS

"pospolu" anglický překlad

volume_up
pospolu {přísl.}
CS

pospolu {příslovce}

volume_up
Demokratické síly musí před volbami a po volbách držet pospolu.
The democratic forces must stand together both before and after the elections.
V tomto případě musejí progresivní síly držet pospolu.
The progressive forces must stick together in this case.
Proto na všechny apeluji, abychom pracovali pospolu.
I therefore urge everyone to work together.

Příklady použití pro "pospolu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDemokratické síly musí před volbami a po volbách držet pospolu.
The democratic forces must stand together both before and after the elections.
CzechV tomto případě musejí progresivní síly držet pospolu.
The progressive forces must stick together in this case.
CzechCo jsem celkově považoval za opravdu povzbudivé, bylo přijetí skutečnosti, že Evropská unie musí držet pospolu.
What I did find generally encouraging was recognition that the European Union has to stand together.
CzechDržme nyní pospolu, abychom skoncovali s obchodováním s lidmi v Evropě, které je moderní formou otroctví.
Let us now stand together to put a stop to the trafficking in human beings in Europe, which is a modern form of slavery.
CzechProto na všechny apeluji, abychom pracovali pospolu.
CzechNavýšení alespoň o 5 %, které doporučuje tato konsensuální zpráva, je minimem, máme-li se vypořádat s výzvami a držet pospolu.
An increase of at least 5%, as recommended in this consensus report, is the minimum if we are to tackle the challenges and stand together.
CzechSpolečnost může zůstat pospolu pouze v případě, že ve společnosti fungují multiplikátory, potřebujeme tedy zvýšit význam květnového zasedání a jeho rozšíření.
The only way society stays together is if the multipliers in society function, so we need an upgrading of the May meeting and we need a broadening.
CzechAby se Evropa stala místem, kde můžeme žít pospolu, a být si všichni rovni, je třeba dobrá politika udělování občanství a lepší zvládání kulturních rozdílností.
Europe as a place where we can live together as equals requires more and more inclusive citizenship and better governance of cultural diversities.
CzechRada, Komise a Parlament musí pracovat pospolu, aby nám umožnily vybudovat silnější a pevnější globální hospodářství, které by fungovalo v celé Evropské unii.
The Council, Commission and Parliament must work together to ensure that we build a stronger, more robust, global economy that works for the European Union as a whole.
CzechVšichni víme, jak důležité je, aby se Srbsko pozitivně angažovalo - a totéž platí i pro Chorvatsko - aby tato země držela pospolu a rovněž provedla náležité reformy.
We all know how important it is that Serbia positively engages - and the same applies to Croatia - in order for that country to hold together and also to carry out the appropriate reforms.
CzechPocítila jsem to velmi silně během našich menších diskusí ve Vevey, že když se lidé rozličného přesvědčení setkají a pracují pospolu za společný cíl, odlišnosti se vytrácejí.
I felt it very strongly during our little deliberations at Vevey, that when people of all different persuasions come together, working side by side for a common goal, differences melt away.