česko-anglicko překlad pro "posoudit"

CS

"posoudit" anglický překlad

CS

posoudit {sloveso}

volume_up
Všechny sankce procházejí pravidelným hodnocením s cílem posoudit jejich účinnost.
All sanctions are reviewed regularly to assess their effectiveness.
Je také zásadně důležité posoudit v rámci tohoto modelu otázku střetu zájmů.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Jejich úkolem je posoudit v této souvislosti možné dopady ekonomické recese.
It is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
Budeme tak mít příležitost posoudit závažnost doplňujících návrhů Komise.
So we will have an opportunity to consider the relevance of complementary proposals by the Commission.
Rovněž se domnívám, že je třeba posoudit územní vlastnosti a priority regionů.
I also believe that it is essential to consider regions' territorial features and priorities.
Nyní mi dovolte posoudit dlouhodobé faktory ovlivňující trh s ropou.
So let me now consider the long-term factors affecting the oil market.
Evropský parlament bude mít možnost posoudit jakékoli plány na změnu předpisů v této oblasti.
The European Parliament will be able to review any plans for a change of rules in that area.
Revize plánovaná na rok 2013 nám umožní posoudit, zda tato opatření byla učiněna.
The review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.
Všechny sankce procházejí pravidelným hodnocením s cílem posoudit jejich účinnost.
All sanctions are reviewed regularly to assess their effectiveness.
Revize plánovaná na rok 2013 nám umožní posoudit, zda tato opatření byla učiněna.
The review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.
A to my jako poslanci Evropského parlamentu nedokážeme vždy nejlépe posoudit.
And we as MEPs are not always the best people to judge.
Pokusím se ji posoudit na základě jejích předností a nedostatků.
I shall try to judge it on its merits and demerits.
Když se ohlédnu za záležitostmi, které jsem schopen posoudit, je jejich bilance pozitivní.
When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
Není vůbec jasné, jak má zaměstnavatel posoudit práci stejné hodnoty, jestli má například počítat s dostupností vhodně kvalifikovaných uchazečů.
It is not at all clear how an employer is supposed to assess work of equivalent value, whether he is required, for example, to factor in the availability of suitably qualified applicants.

Příklady použití pro "posoudit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud by byl takový požadavek vznesen, mohli jsme tuto záležitost posoudit jinak.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
CzechRevize plánovaná na rok 2013 nám umožní posoudit, zda tato opatření byla učiněna.
The review planned for 2013 will allow us to judge if these steps have been taken.
CzechJakékoliv těžkosti při uplatňování této dohody bude samozřejmě nevyhnutné posoudit.
Any difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
CzechNevěřím, že jsme schopni posoudit, která ze stran v tomto konfliktu utrpěla více.
I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
CzechJe také zásadně důležité posoudit v rámci tohoto modelu otázku střetu zájmů.
It is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
CzechLze se jimi proto zabývat společně, společně je posoudit a společně je prodiskutovat.
They can therefore be seen together, examined together and debated together.
CzechJejich úkolem je posoudit v této souvislosti možné dopady ekonomické recese.
It is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
CzechTato zpráva nám umožňuje objektivně posoudit rozpočet Evropského parlamentu na rok 2012.
This report allows us to examine objectively the European Parliament's 2012 budget.
CzechNikdo nemůže nebrat na vědomí možnost posoudit dodávky této energie.
One cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
CzechKdyž se ohlédnu za záležitostmi, které jsem schopen posoudit, je jejich bilance pozitivní.
When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
CzechMusíme také posoudit, jaký druh politiky chceme uplatňovat v oblasti zamítnutí vstupu.
We also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.
CzechByl s námi také český premiér Jan Fischer a snažili jsme se tuto situaci posoudit.
The Czech Prime Minister, Jan Fischer, was also with us and we tried to asses this situation.
CzechVšechny sankce procházejí pravidelným hodnocením s cílem posoudit jejich účinnost.
All sanctions are reviewed regularly to assess their effectiveness.
CzechRovněž se domnívám, že je třeba posoudit územní vlastnosti a priority regionů.
I also believe that it is essential to consider regions' territorial features and priorities.
CzechTodorov nám říká, že během desetiny sekundy můžeme posoudit něčí obličej.
Todorov tells us that, in a tenth of a second, we can make a judgment on somebody's face.
CzechVěříme, že si budeme moci návrhy Komise přečíst a posoudit je a potom příslušně jednat.
We hope to look at and assess the Commission's proposals and we will then act accordingly.
CzechCílem je posoudit, zda jsou zdroje využívány nejlepším způsobem.
The aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
CzechUmožnilo by to objektivně posoudit jejich stav a pomohlo by to v dalších jednáních.
This would enable an objective assessment of their condition and help in further negotiations.
CzechPro členské státy je těžké správně posoudit objem daní a poplatků.
It is hard for the Member States to assess the amount of taxes and duties correctly.
CzechTyto informace jsou užitečné, pokud chceme posoudit rozsah výskytu těchto případů.
That would be useful in assessing the scope of these incidents.