CS

poslouchat {sloveso}

volume_up
poslouchat (také: uposlechnout)
Budu pozorně poslouchat odpověď Komise týkající se nových právních předpisů.
I will listen carefully to the Commission's response about new legislation.
Kromě rádia FM můžete poslouchat také internetové rozhlasové stanice.
In addition to FM radio, you can also listen to Internet radio stations.
Budu nyní pozorně poslouchat komentáře jednotlivých řečníků.
I will now listen carefully to the comments from the various speakers.
Bylo smutné poslouchat reakci Rady na naše důležité požadavky.
It was depressing to hear the Council's response to our important demands.
Můžu ho poslouchat dvakrát, třikrát, pětkrát.
If I had to hear it 24 hours, non-stop, it might be very tiring.
Musíte poslouchat, co v tomto Parlamentu říkáme.
You need to hear what we are saying in this Parliament.
Klikněte na kartu Poslouchat, zaškrtněte políčko Poslouchat toto zařízení a pak klikněte na tlačítko OK.
Click the Listen tab, click the Listen to this device check box, and then click OK.
Klikněte na kartu Poslouchat, zaškrtněte políčko Poslouchat toto zařízení a pak klikněte na tlačítko Použít.
Click the Listen tab, click the Listen to this device check box, and then click Apply.
Budu pozorně poslouchat odpověď Komise týkající se nových právních předpisů.
I will listen carefully to the Commission's response about new legislation.
Milgram tedy kvantifikuje zlo jako ochotu slepě poslouchat autoritu, dojít až k 450 voltům.
So Milgram is quantifying evil as the willingness of people to blindly obey authority, to go all the way to 450 volts.
Klikněte na kartu Poslouchat, zaškrtněte políčko Poslouchat toto zařízení a pak klikněte na tlačítko OK.
Click the Listen tab, click the Listen to this device check box, and then click OK.
Klikněte na kartu Poslouchat, zaškrtněte políčko Poslouchat toto zařízení a pak klikněte na tlačítko Použít.
Click the Listen tab, click the Listen to this device check box, and then click Apply.
Budu pozorně poslouchat odpověď Komise týkající se nových právních předpisů.
I will listen carefully to the Commission's response about new legislation.

Příklady použití pro "poslouchat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemusíme vždy souhlasit s tím, co říkáte, ale vždy stojí za to vás poslouchat.
We may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
CzechJeden členský stát řekl "ne", my posloucháme a skutečně musíme poslouchat.
One Member State has said 'no', we are listening and indeed we have to listen.
CzechBudu pozorně poslouchat odpověď Komise týkající se nových právních předpisů.
I will listen carefully to the Commission's response about new legislation.
CzechZaujímalo by mě, proč my, dalších 26 členských států, nedokážeme pořádně poslouchat.
I do wonder why we, the other 26 EU Member States, are not listening hard.
Czech(IT) Rád bych poděkoval těm fanouškům, kteří dokázali tak dlouho neúnavně poslouchat.
(IT) I would like to thank those fans who have been tirelessly listening for so long.
CzechReproduktory umožňují poslouchat hudbu a zvukové efekty z počítače.
Speakers allow you to listen to music and hear sound effects from your computer.
CzechUž nás unavuje poslouchat, že toto všechno je nemožné a že potřebujeme jednomyslný souhlas.
We are tired of hearing that all of this is impossible and that we need unanimity.
CzechA podívejte, obyčejný Afgánec už má dost toho poslouchat o malopodnikatelských půjčkách.
Look, the ordinary Afghan is sick and tired of hearing about microcredit.
CzechAť už se vám líbí jakýkoli hudební styl, s aplikací Hudba budete mít vždy co poslouchat.
No matter what kind of music you love, you can get it with the Music app.
CzechSvé skladby můžete poslouchat, i když jste na cestách a nejste zrovna online.
You can even listen to your music when you’re offline and on the go.
CzechPokud ale opravdu chci, aby hudba šla tudy, nejlepší způsob, jak toho docílit, je poslouchat.
If I really want the music to go there, the best way for me to do it is to listen.
CzechV to doufám a věřím, že to bude silný signál, který vás přiměje zbystřit a poslouchat.
I hope so, and I hope that this will be a strong signal that makes you sit up and listen.
CzechHudbu můžete poslouchat přímo na tomto počítači nebo ji streamovat v rámci domácnosti.
Listen to music on this PC, or stream it somewhere else in your house.
CzechA je to pomůcka, která vám umožní poslouchat vaše vlastní vnitřnosti.
And it is a tool that actually enables one to listen to their own innards.
CzechSvou hudbu můžete poslouchat i v novém počítači. ~~~ Stačí ji přesunout z toho starého. ~~~

Move music over from your old PC so you can listen to it on your new one. ~~~

CzechDnes nechceme naše děti jen vidět, ale i slyšet a poslouchat, co chtějí říct.
Today we not only want to see our children but also to hear and listen to what they have to say.
CzechKromě rádia FM můžete poslouchat také internetové rozhlasové stanice.
In addition to FM radio, you can also listen to Internet radio stations.
CzechZačnou si povídat a jeden z nich říká: "Hele, zkoušel už někdo tuhle věc poslouchat?
And they start talking, and one of them says, "Hey, has anybody tried to listen for this thing?
CzechA pokud k nim budete mluvit, budou poslouchat. ~~~ protože rádi poslouchají -- o tom to je.
And when you talk to them they'll listen because they like listening -- it's about them.
Czech(DE) Vážený pane ministře, pokoušel jsem se velmi pozorně poslouchat vaši odpověď paní Ludfordové.
(DE) Minister, I tried to listen very closely to your response to Mrs Ludford.